ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานเอกสาร-ตำรา
ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ผู้แต่ง ตำแหน่ง สัดส่วน
1
สถิติธุรกิจ
14
1032
รศ.วันทนา     สุวรรณอัตถ์
หัวหน้า
100
2
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12
246
อ.เยาวลักษณ์     งามแสนโรจน์
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2554
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ผู้แต่ง ตำแหน่ง สัดส่วน
1
หลักการคณิตศาสตร์
7
392
รศ.วันทนา     สุวรรณอัตถ์
หัวหน้า
100
2
การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
7
208
อ.ชัยวุฒิ     โกเมศ
หัวหน้า
100
3
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
10
363
ผศ.ดร.พิมผกา     โพธิลังกา
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2555
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ผู้แต่ง ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
6
331
รศ.ดร.วิลาศ     พุ่มพิมล
หัวหน้า
100
2
หลักสถิติ
6
330
อ.ดร.คมคาย     ไพฑูรย์
หัวหน้า
100
3
กำหนดการเชิงเส้น
4
124
อ.ธัญลักษณ์     งามขำ
หัวหน้า
100
4
วิธีการเชิงตัวเลข
6
142
อ.มนัสชนก     คนเฉลียว
หัวหน้า
100
5
สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
12
343
รศ.วันทนา     สุวรรณอัตถ์
หัวหน้า
100
6
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
8
178
ผศ.สมัย     ศรีสวย
หัวหน้า
100
7
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
9
119
อ.เยาวลักษณ์     งามแสนโรจน์
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2556
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ผู้แต่ง ตำแหน่ง สัดส่วน
1
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
8
262
ผศ.ยุพา     อภิโกมลกร
หัวหน้า
100
2
คณิตศาสตร์ประกันภัย
5
129
อ.ธัญลักษณ์     งามขำ
หัวหน้า
100
3
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
4
109
อ.พิฐชญาณ์     กิ่งก้ำ
หัวหน้า
100
4
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
357
ผศ.รัชนี     คะระวาด
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ผู้แต่ง ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
7
200
อ.นิภา     จันทร์อ่อน
หัวหน้า
100
2
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
9
243
ผศ.ดร.หฤทัย     ไทยสุชาติ
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2562
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ผู้แต่ง ตำแหน่ง สัดส่วน
1
คณิตศาสตร์สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1
7
121
อ.ชนิกา     เสนาวงค์ษา
หัวหน้า
50