ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานเอกสาร-ตำรา
อ.ดร.คมคาย ไพฑูรย์
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
หลักสถิติ
6
330
2555
หัวหน้า
100
อ.ธัญลักษณ์ งามขำ
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
กำหนดการเชิงเส้น
4
124
2555
หัวหน้า
100
2
คณิตศาสตร์ประกันภัย
5
129
2556
หัวหน้า
100
อ.นิภา จันทร์อ่อน
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
7
200
2558
หัวหน้า
100
อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
4
109
2556
หัวหน้า
100
อ.มนัสชนก คนเฉลียว
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
วิธีการเชิงตัวเลข
6
142
2555
หัวหน้า
100
ผศ.รัชนี คะระวาด
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
357
2556
หัวหน้า
100
รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
สถิติธุรกิจ
14
1032
2553
หัวหน้า
100
2
หลักการคณิตศาสตร์
7
392
2554
หัวหน้า
100
3
สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
12
343
2555
หัวหน้า
100
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
9
243
2558
หัวหน้า
100
อ.ชัยวุฒิ โกเมศ
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
7
208
2554
หัวหน้า
100
ผศ.สมัย ศรีสวย
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
8
178
2555
หัวหน้า
100
อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12
246
2553
หัวหน้า
100
2
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
9
119
2555
หัวหน้า
100
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
10
363
2554
หัวหน้า
100
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
6
331
2555
หัวหน้า
100
ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
8
262
2556
หัวหน้า
100
อ.ชนิกา เสนาวงค์ษา
ลำดับ เรื่อง จำนวนบท จำนวนหน้า ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สัดส่วน
1
คณิตศาสตร์สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1
7
121
2562
หัวหน้า
50