ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานสรุปงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2563
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
กระบวนทัศน์ใหม่ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคม สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 18,960 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
หัวหน้า
60
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผู้ร่วม
20
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
20
2
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบบรูณาการ โดยธรรมนูญสุขภาวะชุมชนของผู้สูงอายุตำบนนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำพูน แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 23,700 อ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
หัวหน้า
0
อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
ผู้ร่วม
0
3
การควบคุมเชิ้อราสาเหตุโรคเน่าของผลดีปรี ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 23,700 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
หัวหน้า
0
รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
ผู้ร่วม
0
4
การดูดซับโลหะหนักด้วยด้วยถ่านกัมมันต์จากของที่เหลือทิ้งทางการเกษตร แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,050 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
หัวหน้า
0
5
การตอบสนองของไดอะตอมที่มีต่อพาราควอตและไกลโฟเซตภายใต้ห้องปฏิบัติการของไหลขนาดเล็ก แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
หัวหน้า
0
6
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศเพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
หัวหน้า
0
7
การประยุกต์ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบางเพื่อการวิเคราะห์และแยกกลุ่มสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงคุณภาพในผักเพื่อนพัฒนาเป็นชุดทดสอภาคสนาม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
0
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ผู้ร่วม
0
8
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลใน กระบวนการผลิต การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักเชียงดา อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 514,800 อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
หัวหน้า
60
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
20
9
การผลิตเอทานอลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 16,050 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
0
10
การพัฒนาตำรับยาน้ำสมุนไพรสูตรใหม่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,381,033 อ.ดร.วิภานุช ใบศล
หัวหน้า
0
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ผู้ร่วม
0
ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
0
11
การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นสำหรับเวชสำอางจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,898,575 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
0
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
0
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผู้ร่วม
0
12
การวัดค่าสัมประสิทธิการลดลงของแสงดาวจากชั้นบรรยากาศของโลกด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 อ.ดลฤดี สุขใจ
หัวหน้า
0
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผู้ร่วม
0
13
การศึกษาผลของไคติมและปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเปราะ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
หัวหน้า
0
14
การศึกษาผลของไคโตซานและน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดพันธ์กรีนคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 23,700 อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
หัวหน้า
0
15
การศึกษาเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อภูมิอากาศในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น ๆ อื่น ๆ 161,550 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
หัวหน้า
30
อ.ดลฤดี สุขใจ
ผู้ร่วม
15
16
การสร้างรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในจังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 23,700 อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
หัวหน้า
0
17
การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม ZnO/TiO2 ด้วยวิธีการสปาร์คสำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและยังยั้งเชื้ออิโคไล แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
0
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ผู้ร่วม
0
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
0
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
0
18
การสังเคราะห์ไอออนลอกแบบชนิดแม่เหล็กที่จำเจาะจงต่อตะกั่วเพื่อการประยุกต์ใช้วัสดุจำเพาะในการบำบัดน้ำเสีย แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
0
19
การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากข้าว ข้าวโพดและสับปะรด แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,050 อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
หัวหน้า
0
20
การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาสองและสามวัฏภาคที่มีแพลเลเดียมเป็นองค์ประกอบหลักบนตัวรองรับกราฟีนเจือไนโตรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,050 อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
หัวหน้า
0
21
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนกับปริมาณราและแบคทีเรียในอากาศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
0
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผู้ร่วม
0
22
ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพ :กรณีศึกษาแม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาล คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,050 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
หัวหน้า
60
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
20
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ผู้ร่วม
20
23
ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน กลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำปาง วช. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 28,000 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
5
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ผู้ร่วม
5
ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
5
อ.พิภพ นราแก้ว
ผู้ร่วม
5
24
ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาดุลยภาพในปริภูมิเมตริกไลค์ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 ผศ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์
หัวหน้า
0
25
ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดสำหรับการหดตัววัฏจักรเชิงเศษส่วนบนปริภูมิเมตริกไลค์ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
หัวหน้า
0
26
ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดสำหรับการหดตัววัฏจักรเชิงเศษส่วนแบบ MT บนปริภูมิเมตริกแบบ S แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
หัวหน้า
0
27
บทบาทและปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,050 อ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
หัวหน้า
0
อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
0
อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
0
ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
ผู้ร่วม
0
28
ประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการดูดซับน้ำมันเพื่อลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนของชุมชนในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 ผศ.ละมาย จันทะขาว
หัวหน้า
0
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
0
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผู้ร่วม
0
29
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อภาวะความเครียดในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 23,700 อ.ฉัตรสุดา มาทา
หัวหน้า
0
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ผู้ร่วม
0
30
ผลของการชุบแข็งและการอบคืนตัวต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า AISI5160 แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
0
31
ผลของจิบเบอเรลลินต่อการส่งเสริมการเจริญของหลอดละอองเรณูลำไยพันธุ์อีดอภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
หัวหน้า
0
32
ผลของน้ำอิเล็คไตรไลต์ในการยับยั้งเชื้อColletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
หัวหน้า
0
33
ผลของโปรแกรมป้องกันการตังครรภ์โดยแกนนำนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนต่อความรู้ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,700 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
หัวหน้า
0
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผู้ร่วม
0
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผู้ร่วม
0
34
แผนงานวิจัย เรื่อง สวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสานเพื่อเสริมรายได้และการแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 106,400 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
หัวหน้า
20
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
10
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ผู้ร่วม
10
อ.ปกรณ์ สันตกิจ
ผู้ร่วม
10
อ.พิภพ นราแก้ว
ผู้ร่วม
10
35
แผนงานวิจัย เรื่องกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 5 พลังประสานเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของชุมชน ในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
5
36
แผนงานวิจัยเรื่อง : การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม บ้านแม่ปุง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 28,000 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
หัวหน้า
35
อ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
ผู้ร่วม
35
37
แผนงานวิจัยเรื่อง การจัดการระบบน้ำบริโภคในครัวเรือน และน้ำเพื่อทำการเกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
หัวหน้า
60
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
20
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ผู้ร่วม
20
38
แผนงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง กรณีศึกษา: ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,000 อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
20
39
แผนงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมสำหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกรณีศึกษา: ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,000 อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
20
40
แผนงานวิจัยเรื่อง การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยากและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,000 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
หัวหน้า
60
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผู้ร่วม
30
41
แผนงานวิจัยเรื่อง: การยกระดับคุณภาพชีวิตและการเกษตรปลอดภัยแบบยั่งยื่นในชุมชน ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
หัวหน้า
50
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
20
อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ผู้ร่วม
30
42
โครงการย่อย 1 : การพัฒนาระบบกรองน้ำครัวเรือนสำหรับชุมชนห่างไกลแบบยั่งยืน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
หัวหน้า
50
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
25
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
25
43
โครงการย่อย 1 : การเสริมสร้างธรรมนูญสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,000 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
หัวหน้า
40
อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
20
อ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
ผู้ร่วม
40
44
โครงการย่อย 1 : รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,000 อ.ดร.วิภานุช ใบศล
หัวหน้า
50
อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
5
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
45
45
โครงการย่อย 1 : เรื่องการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราเพื่อเสริมสร้างรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกยางพารา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 273,600 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
หัวหน้า
20
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ผู้ร่วม
10
อ.ปกรณ์ สันตกิจ
ผู้ร่วม
10
อ.พิภพ นราแก้ว
ผู้ร่วม
10
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
10
46
โครงการย่อย 2 : การจัดการระบบน้ำเพื่อทำการเกษตรแบบปลอดภัย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
25
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
25
47
โครงการย่อย 2 : การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชแบบปลอดภัยของกลุ่มเกษตรบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000 อ.สุขี สุขดี
หัวหน้า
50
อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ผู้ร่วม
50
48
โครงการย่อย 2 : การศึกษาแนวทางการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยขยับกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,000 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
10
49
โครงการย่อย 2 : การแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 476,200 อ.พิภพ นราแก้ว
หัวหน้า
20
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ผู้ร่วม
10
อ.ปกรณ์ สันตกิจ
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ผู้ร่วม
10
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
10
50
โครงการย่อย 2 : นวัตกรรมการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 19,500 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
หัวหน้า
50
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ผู้ร่วม
15
51
โครงการย่อยที่ 1 : เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานทดแทนของชุมชน :ศักยภาพของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการลดรายจ่ายของชุมชนในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 318,500 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
หัวหน้า
50
อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
ผู้ร่วม
15
52
โครงการย่อยที่ 3 : การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านศาลาบัวบก อำเภอเกาะคม จังหวัดลำปาง วช. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,000 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
ผู้ร่วม
10
53
โครงการย่อยที่1: การพัฒนาสูตรปุ่ยมูลไส้เดือนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนของกลุ่มเกษตรกรบ้านปู่จ้อย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,000 อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
หัวหน้า
50
ปี พ.ศ. 2562
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรีผลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมรมรักษ์สมุนไพร จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 556,875 ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ผู้ร่วม
0
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ผู้ร่วม
0
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ผู้ร่วม
0
2
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
0
3
การผลิตสบู่สมุนไพรมะขามเครือเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและฤทธิ์ของสมุนไพรมะขามเครือต่อการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคบางชนิด แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 50,000 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
0
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผู้ร่วม
0
4
การพัฒนาตำรับยาน้ำสมุนไพรสูตรใหม่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 345,258 อ.ดร.วิภานุช ใบศล
หัวหน้า
0
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ผู้ร่วม
0
ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
0
5
การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,000,000 รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
หัวหน้า
0
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
0
6
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้สูงอายุติดสังคมในชุมชนป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 40,000 อ.ฉัตรสุดา มาทา
หัวหน้า
0
7
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชนผู้สูงอายุ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 65,000 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
หัวหน้า
0
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
0
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
0
8
การลดปริมาณออกซาเลตในผักพื้นบ้านบางชนิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนและนิ่วในทางเดินปัสสาวะของผู้สูงอายุ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 45,000 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
หัวหน้า
0
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
0
9
นวัตกรรมต้นแบบจักรยานเทรนเนอร์สำหรับผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 55,000 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
0
อ.พิภพ นราแก้ว
ผู้ร่วม
0
ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
0
อ.ดลฤดี สุขใจ
ผู้ร่วม
0
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
0
10
ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บปิดผลึกบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 46,000 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
หัวหน้า
0
11
ผักพื้นบ้านภาคเหนือบางชนิดกับการบริโภคของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 40,000 อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
หัวหน้า
0
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
0
12
แผนงานวิจัย : กระบวนการสืบทอดและดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านเชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จ สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 16,667 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
0
13
แผนงานวิจัย : การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 17,143 ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
0
14
แผนงานวิจัย : นวัตกรรมการลดปริมาณสานโพลาร์ในน้ำมันทอดโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง สกว. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,333 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
0
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
0
15
แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อความสามารถแข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 12,000 อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
ผู้ร่วม
0
16
แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 207,100 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
หัวหน้า
0
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ผู้ร่วม
0
17
แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 15,000 อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
0
18
แผนงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านแล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 60,000 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
หัวหน้า
0
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผู้ร่วม
0
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
0
19
แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วช. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 19,367 อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
0
20
โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดใหม่ สกว. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,667 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
0
21
โครงการย่อยที่ 1 : อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 33,333 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
ผู้ร่วม
0
22
โครงการย่อยที่ 1 : แนวทางการพัฒนารูปแบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 40,000 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ผู้ร่วม
0
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ผู้ร่วม
0
23
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย บ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 14,286 อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
ผู้ร่วม
0
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ผู้ร่วม
0
24
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนสุขภาวะจากการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม กรณีศึกษาบ้านแล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 45,000 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
หัวหน้า
0
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
0
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
0
25
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายตามหลัก 3 อ.องค์ประกอบสุขภาพกายดีสำหรับผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 14,000 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
0
26
โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบเครื่องมือและรูปแบบสำหรับการลดปริมาณซังตอจากข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 19,000 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
หัวหน้า
0
27
โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมผลผลิตจากสับปะรด เพื่อพัฒนาชาสมุนไพรบำรุงปัสสาวะ และเวชสำอางบำรุงผิวหนัง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,035,600 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
หัวหน้า
0
28
โครงการย่อยที่ 2 : การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดข้าวแต๋น แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 260,000 อ.สุขี สุขดี
หัวหน้า
0
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
0
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
0
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
0
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
0
29
โครงการย่อยที่ 2 : การยกระดับเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 23,750 ผศ.ปัทมา อภิชัย
ผู้ร่วม
0
30
โครงการย่อยที่ 2 : การสืบค้นอัตลักษณ์ชาติพันธ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 25,000 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
0
31
โครงการย่อยที่ 2 : นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และฟ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สกว. นำไปใช้ประโยชน์ 60,000 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
0
ผศ.ปัทมา อภิชัย
ผู้ร่วม
0
32
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสู่การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 13,750 อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
0
33
โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใจโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการของผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 17,500 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
ผู้ร่วม
0
34
โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมจักสานบริหารร่างกาย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบ้านแล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. นำไปใช้ประโยชน์ 45,000 อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
หัวหน้า
0
อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
0
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ผู้ร่วม
0
35
โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง ผลของไคตินและกากสับปะรดเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน และผลผลิตของข้าวโพด แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 276,100 อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
หัวหน้า
0
อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
ผู้ร่วม
0
36
โครงการย่อยที่ 2 แนวทางการขยายผลเกษตรอินทรีย์สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 8,333 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
0
37
โครงการย่อยที่ 3 : การเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,333 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
0
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
0
38
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโคจากวัตถุดิบในชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 25,000 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
หัวหน้า
0
39
โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การผลิตถ่านกัมมันต์ของเหลือทิ้งจากสับปะรด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 483,200 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
หัวหน้า
0
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
0
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ผู้ร่วม
0
40
โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 18,000 อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
ผู้ร่วม
0
41
โครงการศูนย์วิจัยชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่นโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำปาง อื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,714 อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
0
ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 329,700 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
หัวหน้า
50
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผู้ร่วม
50
2
การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 72,500 อ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
ผู้ร่วม
25
3
การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. นำไปใช้ประโยชน์ 216,700 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
25
4
การพัฒนากระบวนการผลิตใตอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตสีเขียว แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 184,400 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
33
5
การพัฒนาชุดกิจกรรม การดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง จากการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน ต.เวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
หัวหน้า
50
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผู้ร่วม
50
6
การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. นำไปใช้ประโยชน์ 618,500 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
25
7
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำบัดโลหะหนักจากอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 282,600 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
หัวหน้า
50
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
50
8
การสร้างมาตรการร่วมของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ลาน ม. 3 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 อ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
หัวหน้า
100
9
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัดกรองความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยแผนภูมิร่างกายและพัฒนาทักษะการดูแลตนเองที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
หัวหน้า
50
อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
ผู้ร่วม
50
10
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารทำความเย็นเอทิลีนไกลคอน แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 286,300 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
50
11
การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา "ปงยางคกโมเดล" แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 282,600 ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
25
12
ตำบลต้นแบบ การพัฒนกิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 อ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
หัวหน้า
50
อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
50
13
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 942,200 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
หัวหน้า
25
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
25
ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้ร่วม
25
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
25
14
นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
หัวหน้า
33
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
33
อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
33
15
ประสิทธิภาพของสารประกอบส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากแบคทีเรียที่พบปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 256,050 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
50
16
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากเปลือกข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด โดยใช้กาวน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน (ต่อเนื่อง ปี 2560) แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 169,500 อ.พิภพ นราแก้ว
หัวหน้า
33
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
33
17
ผลของการสื่อสารสุขภาพและปัจจัยเอื้อด้านเมนูสุขภาพต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
หัวหน้า
50
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ผู้ร่วม
50
ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่เขตเมือง: กรณีศึกษาเขตเมืองลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
หัวหน้า
100
2
การกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่เขตเมือง: กรณีศึกษาเมืองลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
หัวหน้า
70
3
การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 51,000 ผศ.ละมาย จันทะขาว
หัวหน้า
40
อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
ผู้ร่วม
30
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
30
4
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินอัลลอยด์ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 41,000 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
หัวหน้า
100
5
การบำบัดโลหะหนักในน้ำทิ้งของโรงงานเซรามิค โดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,000 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
หัวหน้า
70
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
30
6
การบำบัดโลหะหนักในน้ำใต้ดินของเหมืองถ่านหินลิกไนต์โดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
50
7
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสานโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทน น้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
หัวหน้า
20
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
20
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
20
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
20
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ผู้ร่วม
20
8
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
หัวหน้า
20
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ผู้ร่วม
20
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
20
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
20
อ.สุขี สุขดี
ผู้ร่วม
20
9
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. อื่น ๆ 50,000 ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
หัวหน้า
16
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ผู้ร่วม
16
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ผู้ร่วม
16
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ผู้ร่วม
16
ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
ผู้ร่วม
16
อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ผู้ร่วม
16
10
การพัฒนากระบวนการลดกลิ่นและสร้างชุดทดสอบกลิ่นอย่างง่ายจากการเคี่ยวน้ำปู รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000 อ.ณรงค์ คชภักดี
หัวหน้า
100
11
การพัฒนากระบวนการลดสารภูมิแพ้ในการผลิตน้ำปู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 200,000 อ.ดร.วิภานุช ใบศล
หัวหน้า
33
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
33
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ผู้ร่วม
33
12
การพัฒนาผ้าซิ่นนาโนทอมือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าระดับ Premium OTOP และต่อยอดการทำธุรกิจแบบ E-Commerce กรณีศึกษาร้านอินทรผ้าฝ้าย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 970,000 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
หัวหน้า
100
13
การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ใผ่ สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 200,000 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
50
14
การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ไผ่ รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 200,000 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
50
ผศ.ปัทมา อภิชัย
ผู้ร่วม
50
15
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 40,000 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
11
16
การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะเพื่อผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 40,000 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
13
17
การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะแห่งชีวิตต้นแบบเพื่อผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. อื่น ๆ 20,000 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
25
18
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 7,500 อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
50
19
การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดิน ภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 7,600 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
16
20
การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 152,000 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
9
21
การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟและสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 150,000 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
33
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
33
22
การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ และสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 120,000 อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
40
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
40
23
การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ระหว่างแพลงค์ตอนพืชกับสาหร่ายยึดเกาะ เพื่อประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 213,600 อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
ผู้ร่วม
33
24
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งข้าวโพด ด้วยกระบวนการไพโรซิสแบบช้า สำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดิน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 131,487 ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
33
25
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งข้าวโพดด้วยกระบวนไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดิน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 394,460 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
100
26
การศึกษาจำนวนของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูและผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 175,000 อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
หัวหน้า
33
อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
ผู้ร่วม
33
อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
ผู้ร่วม
33
27
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบไอออนที่จำเพาะเจาะจงต่ออาร์เซนิคสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 37,000 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
50
28
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบไอออนที่จำเพาะเจาะจงต่อโลหะหนักสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 37,000 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
70
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
30
29
การสำรวจท้องฟ้าโดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 34,000 อ.ดลฤดี สุขใจ
หัวหน้า
50
อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
50
30
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
หัวหน้า
25
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ผู้ร่วม
20
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผู้ร่วม
20
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผู้ร่วม
20
31
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
หัวหน้า
25
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผู้ร่วม
20
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
20
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ผู้ร่วม
20
32
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัดกรองความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยแผนภูมิร่างกายและพัฒนาทักษะการดูแลตนเองที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
หัวหน้า
50
33
การออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์การสอนจำเพาะเนื้อหาใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 61,500 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
หัวหน้า
100
34
การเปรียบความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอมระหว่างชุมชีพแบบยึดเกาะเพื่อแนวโน้มในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000 อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
หัวหน้า
50
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผู้ร่วม
50
35
การเปรียบเทียบผลของการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
100
36
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมัก ไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 133,333 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
หัวหน้า
33
37
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมักไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
หัวหน้า
100
38
การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และพืชผักสวนครัวในชุมชนด้วยไคทิน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 61,200 อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
หัวหน้า
100
39
การใช้ประโยชน์จากราปฏิปักษ์ (Trichoderma spp.) เพื่อยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวในแปลงข้าวอินทรีย์ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
หัวหน้า
100
40
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
หัวหน้า
100
41
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
หัวหน้า
100
42
ความสามารถในการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของพืชบางชนิดที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 61,200 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
หัวหน้า
100
43
ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋ว ในจังหวัดพะเยา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 78,000 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
หัวหน้า
100
44
ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วในจังหวัดพะเยา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 78,000 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
หัวหน้า
100
45
ตำบลต้นแบบการพัฒนากิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 อ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
หัวหน้า
50
อ.ฉัตรสุดา มาทา
ผู้ร่วม
50
46
นวัตกรรมการจัดการตนเองด้านเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สสส. นำไปใช้ประโยชน์ 37,500 ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผู้ร่วม
20
47
นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,500 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
หัวหน้า
20
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
20
อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
20
48
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากเปลือกข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด โดยใช้กาวน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000 อ.พิภพ นราแก้ว
หัวหน้า
100
49
ผลของการสื่อสารสุขภาพและปัจจัยเอื้อด้านเมนูสุขภาพต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
ผู้ร่วม
50
50
ผลของอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงกลของเหล็กแหนบที่ใช้ตีมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบล ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 150,000 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
50
ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
50
51
ผลของอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชุแข็งต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงกลของเหล็กแหนบที่ใช้ตีมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 150,000 ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
50
52
ผลของโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อของช่างซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 30,000 อ.ฉัตรสุดา มาทา
หัวหน้า
100
53
ผลของโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อของช่างซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000 อ.ฉัตรสุดา มาทา
หัวหน้า
100
54
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มนักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
หัวหน้า
100
55
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มนักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
หัวหน้า
100
56
รูปแบบการแก้ไขปัญหาและเผ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
25
อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
ผู้ร่วม
25
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
25
57
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตในพืชผักบางชนิดที่นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,000 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
หัวหน้า
100
58
สารประกอบทุติยภูมิจากส่วนกิ่งและใบของปาหนันยูนนาน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 77,000 อ.ดร.วิภานุช ใบศล
หัวหน้า
50
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ผู้ร่วม
50
59
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สกว. นำไปใช้ประโยชน์ 80,000 รศ.สมชัย โกศล
ผู้ร่วม
20
ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การคัดแยกยีน HIP57 จากแบคทีเรีย Xenorhabdus nematophilia ที่อาศัยในไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 65,000 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
หัวหน้า
100
2
การตรวจสอบหาโครโมจีนิครีเอเจนต์ที่เหมาะสมสำหรับการหาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคยูวี วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
100
3
การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 80,000 ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
หัวหน้า
100
4
การผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 60,000 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
หัวหน้า
55
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
45
5
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทธานอลจากเศษพืชโดยกล้าเชื้อผสมของจุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
หัวหน้า
100
6
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 55,500 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
หัวหน้า
100
7
การพัฒนาวิธีตรวจวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์โดยวิธีอาศัยการวิเคราะห์เชิงเวลา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000 อ.ณรงค์ คชภักดี
หัวหน้า
50
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
50
8
การวิเคราะห์ความรู้ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นทางพีชคณิตสำหรับนักศึกษาครูของวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 42,000 อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน
หัวหน้า
50
ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ
ผู้ร่วม
50
9
การวิเคราะห์และประเมินปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 จากการเผาชีวมวลในจังหวัดเชียงใหม่ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
หัวหน้า
100
10
การศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบางประการของน้ำตกแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
หัวหน้า
50
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผู้ร่วม
50
11
การศึกษาผลกระทบจากของเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 168,000 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
หัวหน้า
55
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ร่วม
45
12
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ณ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
หัวหน้า
100
13
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนเปลือกของต้นมะพลับดง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 100,000 ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
หัวหน้า
100
14
การศึกษาเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่ความเร็วต่ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 64,500 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
หัวหน้า
100
15
การสร้างรูปแบบการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ล้านนาผู้ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 110,000 อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
หัวหน้า
100
16
การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย (โครงการต่อเนื่อง) รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 489,500 รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
หัวหน้า
40
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
30
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
30
17
การเตรียมและทดสอบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะไร้แพลตินัมที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 55,000 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
หัวหน้า
50
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ผู้ร่วม
50
18
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ไดอะตอมไมต์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 44,000 ผศ.ละมาย จันทะขาว
หัวหน้า
100
19
การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย์แผ่นราบแบบร่องรูปตัวทีโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับวัสดุที่มีขายตามท้องตลาด รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 73,500 อ.พิภพ นราแก้ว
หัวหน้า
100
20
การเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 432,340 ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผู้ร่วม
14
21
ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของวิธีการทำซ้ำบางวิธี สำหรับจุดตรึงร่วมของการหดตัวแบบอ่อนและอัตราการลู่เข้าในปริภูมิบานาค รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000 รศ.สมชัย โกศล
หัวหน้า
100
22
ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการหดตัวแบบ Fw ในปริภูมิ S- เมตริกบริบูรณ์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000 รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
หัวหน้า
100
23
ทฤษฎีบทจุดตรึงและจุดโคอินดิเดนซ์สำหรับการส่งขยายในปริภูมิ b-เมตริกบางส่วน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000 รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
หัวหน้า
100
24
ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงดีที่สุดสำหรับการส่งหดตัวหลายค่าเชิงใกล้เคียงรูปแบบของซูซูกิ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000 อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน
ผู้ร่วม
50
25
ผลของ Cypermethrin และ Carbendazim ที่มีต่อความมีชีวิตของละอองเรณู การสร้างหลอดละอองเรณูและการติดผลของถั่วฝักยาว รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
หัวหน้า
100
26
ผลของการปรับสภาพทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน เกรด AISI H13 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
100
27
ผลของการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้วย PRECEDE PROCEDE Model ในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
หัวหน้า
100
28
ผลของการเจือคาร์บอนและอินเดียมออกไซด์ต่อความว่องไวในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก ช่วงวิสิเบิลของไทเทเนียมไดออกไซด์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 99,800 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
หัวหน้า
100
29
ผลของอัตราการปั่นกวนของการชุบแข็งในน้ำต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด AISI 1080 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
50
ผศ.วีระ พันอินทร์
ผู้ร่วม
0
30
พฤติกรรมการปรับตัวของนกพิราบในระบบนิเวศเมือง : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
หัวหน้า
100
31
พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสำหรับการสกัดเคอร์ซิทินในใบหม่อน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
100
32
ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขต ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 78,000 ผศ.พิกุล แสงงาม
หัวหน้า
100
33
ระบบให้คำแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคล สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ฐานความรู้ออนโทโลยี รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 100,000 อ.ปกรณ์ สันตกิจ
หัวหน้า
100
34
สูตรไตรโคเดอร์มาเพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาท็อกซินในกระเทียม รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
100
35
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของถ่านซังข้าวโพดกับถ่านหินลิกไนต์เหลือทิ้งคุณภาพต่ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 120,000 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
50
ผศ.ปัทมา อภิชัย
ผู้ร่วม
50
36
แนวทางการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 110,000 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมเด่นในการย่อยสลายซังข้าวโพด รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 45,000 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
หัวหน้า
100
2
การจัดกิจกรรมเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
หัวหน้า
100
3
การจัดจำแนกและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสในการย่อยสลายเซลลู-โลซิกไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อผลิตไบโอเอทานอล รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 89,000 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
หัวหน้า
100
4
การติดตามตรวจสอบปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในจังหวัดลำปางโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 65,000 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
หัวหน้า
100
5
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
หัวหน้า
40
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ผู้ร่วม
30
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
30
6
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000 อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
หัวหน้า
40
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ผู้ร่วม
30
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ผู้ร่วม
30
7
การบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 65,000 อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
หัวหน้า
100
8
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีจากการทดสอบเห็ดพิษ สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 200,000 อ.ณรงค์ คชภักดี
หัวหน้า
100
9
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 80,000 อ.ดลฤดี สุขใจ
หัวหน้า
50
อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
50
10
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 80,000 อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
หัวหน้า
50
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ผู้ร่วม
50
11
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000 อ.ปกรณ์ สันตกิจ
หัวหน้า
50
อ.พิภพ นราแก้ว
ผู้ร่วม
50
12
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000 ผศ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง
หัวหน้า
100
13
การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์ รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 77,000 อ.พิภพ นราแก้ว
หัวหน้า
50
อ.ปกรณ์ สันตกิจ
ผู้ร่วม
50
14
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รายได้ ม. อื่น ๆ 49,500 อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
หัวหน้า
100
15
การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในยุคศตวรรษที่ 21 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000 อ.ดร.คมคาย ไพฑูรย์
หัวหน้า
100
16
การวิเคราะห์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์จากกิ่งของต้นฝ่ายน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ผู้ร่วม
50
17
การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
หัวหน้า
50
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
50
18
การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 48,000 ผศ.ละมาย จันทะขาว
หัวหน้า
100
19
การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมืออำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 75,800 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
หัวหน้า
50
อ.พิภพ นราแก้ว
ผู้ร่วม
50
20
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
หัวหน้า
50
21
การศึกษาและออกแบบกังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลม สำหรับวัดพระธาตุดอยม่วงคำ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 42,500 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
หัวหน้า
100
22
การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบบนเศษเซรามิคด้วยเฟสของแข็งไอออนรอบแบบ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
100
23
การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบบนเศษเซรามิคด้วยเฟสของแข็งไอออนลอกแบบ สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
100
24
การสร้างชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 45,000 อ.ณรงค์ คชภักดี
หัวหน้า
100
25
การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบเป็นเฟสของแข็งในการสกัดกรดอะมิโนจากถั่วเหลือง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 71,500 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
100
26
การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3และ CH3NH3CsSnl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 90,000 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
100
27
การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 424,300 รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
หัวหน้า
40
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
30
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
30
28
คอปปูลาร์ สำหรับเมเชอร์พึ่งพาบนกราฟเชิงสุ่ม รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 43,900 อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน
หัวหน้า
100
29
จุดโคอิซิเดนท์คู่สำหรับตัวดำเนินการทางเดียวในปริภูมิเมตริกแบบ S รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 49,600 รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
หัวหน้า
100
30
นวัตกรรมตำราช้างเฉลิมพระเกียรติและพฤกษเคมีจากซาวสี่คุชเพียธิลักขณะสูตรพื้นเมือง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 700,000 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
หัวหน้า
100
31
ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
100
32
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000 อ.พิภพ นราแก้ว
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผู้ร่วม
50
33
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง รายได้ ม. อื่น ๆ 70,000 ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
หัวหน้า
100
34
ระบบยืม-คืนหนังสือออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 50,000 ผศ.สมัย ศรีสวย
หัวหน้า
80
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผู้ร่วม
20
35
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 45,000 อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
หัวหน้า
100
36
สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
100
37
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งต้นฝ่ายน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
หัวหน้า
50
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ผู้ร่วม
50
38
ออกแบบและสร้างเครื่องดักฝุ่นแบบเปียกสำหรับโรงสีข้าวชุมชน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 95,000 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
100
39
อิทธิพลของช่วงแสงแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของเมล็ดทานตะวันงอก รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 44,000 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
หัวหน้า
50
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ผู้ร่วม
50
40
เว็บสารสนเทศคลังความรู้ภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000 อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
หัวหน้า
50
อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
ผู้ร่วม
50
41
เว็บไซต์สารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 45,000 อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
หัวหน้า
50
อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
ผู้ร่วม
50
ปี พ.ศ. 2557
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การคัดกรองจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อผลิตไบโอเอทานอล แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 81,000 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
หัวหน้า
100
2
การคัดกรองเอนไซม์ไลเปส เพื่อผลิตไบโอดีเซลจากจุลินทรีย์ในน้ำพุร้อนบางแหล่งในภาคเหนือของประเทศไทย วช. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 340,000 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
หัวหน้า
100
3
การจัดการแหล่งวัตถุดิบเซรามิคด้วยผลเฉลยจำนวนใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของกราฟสองส่วนแบบ 1 ต่อ n รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 85,000 อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน
หัวหน้า
60
รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
ผู้ร่วม
20
อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ
ผู้ร่วม
20
4
การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,200 อ.ดลฤดี สุขใจ
หัวหน้า
80
อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
ผู้ร่วม
20
5
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000 อ.ดร.มนัสชนก คนเฉลียว
หัวหน้า
80
ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ
ผู้ร่วม
20
6
การพัฒนา คู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่างกาย และชุดเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. อื่น ๆ 83,360 ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
หัวหน้า
80
ผศ.สมัย ศรีสวย
ผู้ร่วม
20
7
การพัฒนาประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบโดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 55,000 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
100
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนใบชาของฝากจากบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 53,140 อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
หัวหน้า
100
9
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 39,600 ผศ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง
หัวหน้า
100
10
การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 99,600 อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
หัวหน้า
100
11
การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 44,000 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
หัวหน้า
100
12
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 54,450 อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
หัวหน้า
100
13
การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 55,000 อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
หัวหน้า
80
อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
ผู้ร่วม
20
14
การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 96,000 ผศ.ละมาย จันทะขาว
หัวหน้า
60
อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
ผู้ร่วม
20
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
20
15
การศึกษาตำรับอาหารสุขภาพจากใบเมี่ยง เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,700 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
หัวหน้า
100
16
การศึกษาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 99,000 ผศ.รัชนี คะระวาด
หัวหน้า
60
ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ
ผู้ร่วม
20
17
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสังหยู๋เหนือ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 88,000 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ผู้ร่วม
20
18
การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ฟางข้าวเป็นฉนวนกันความร้อน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,600 อ.พิภพ นราแก้ว
หัวหน้า
100
19
การศึกษาหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครลำปาง เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม วช. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 435,200 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
หัวหน้า
100
20
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแก่นไม้ต้นศรียะลา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,600 ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
หัวหน้า
100
21
การศึกษาอิทธิพลของอิมมิดาโซลต่อโครงสร้างของซิลเวอร์และซิงค์วานาเดต โดยการสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอร์มัล รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,600 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
หัวหน้า
100
22
การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบเซรามิกเหลือทิ้งโดยวิธีการสกัดด้วยพอลิเมอร์ลอกแบบวัฏภาคของแข็งเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โลหะตัวเร่งปฏิกิริยา แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 132,000 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
หัวหน้า
60
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผู้ร่วม
20
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
20
23
การสร้างชุดตรวจปริมาณสารตกค้างในอาหารสำหรับครัวเรือนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
หัวหน้า
80
อ.ณรงค์ คชภักดี
ผู้ร่วม
20
24
การสร้างชุดตรวจวิเคราะห์อะไมเลสในปัสสาวะด้วยระบบแอนดรอยด์สำหรับคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบ แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000 อ.ณรงค์ คชภักดี
หัวหน้า
80
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
20
25
การเก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 66,000 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
หัวหน้า
80
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผู้ร่วม
20
26
การใช้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการด้านการสอนและเนื้อหาวิชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 98,400 ผศ.รัชนี คะระวาด
ผู้ร่วม
20
27
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนแบบ T5 ในช่วงการบ่มแข็งต่ำหรือสูงเกินไปต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสมเกรด เอ 319 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 79,200 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
100
28
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 79,200 อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
หัวหน้า
80
อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
ผู้ร่วม
20
29
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผลมะเขือเทศภายหลังการจุ่มน้ำร้อนแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 66,000 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
หัวหน้า
80
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ผู้ร่วม
20
30
ระบบค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายสำหรับจดหมายเหตุดิจิทัล แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 47,300 อ.ปกรณ์ สันตกิจ
หัวหน้า
100
31
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000 อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
หัวหน้า
100
32
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000 อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
หัวหน้า
100
33
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000 ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
หัวหน้า
100
34
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้านมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,600 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2556
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การควบคุมโดยชีววิธี เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการสร้างอะฟลาท็อกซินชนิด B1 จากเชื้อรา Aspergillus sp. ที่แยกได้จากถั่วลิสงและกระเทียม สนง. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 450,000 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
100
2
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา จากตำรายาช้าง และความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในมูลช้างสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับระบบการศึกษาจังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
หัวหน้า
60
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
10
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ผู้ร่วม
10
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
10
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผู้ร่วม
10
3
การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย MAPP Model ที่เทศบางป่าตันนาครัว แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
หัวหน้า
50
4
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชจากป่าชุมชน บ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 303,332 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
10
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผู้ร่วม
10
5
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของกิ่งต้นกระดังงาจีน แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
หัวหน้า
100
6
การสังเคราะห์และหาประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบในการดักจับโลหะหนัก ในน้ำชะขยะ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
หัวหน้า
80
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
20
7
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนและแรงกระแทกของอลูมิเนียมผสม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
100
8
ฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากต้นสะบันงาป่า แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
หัวหน้า
100
9
โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพราะพันธ์ปัญญา มรภ.ลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,907,540 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
25
ปี พ.ศ. 2555
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การกระจายตัวของสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำชะขยะ ในกรณีรั่วซึมหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
50
2
การควบคุมเชื้อราที่ปนเปื้อนในกระเทียมระหว่างการเก็บรักษาด้วยชีววิธี แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 36,300 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
หัวหน้า
100
3
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข.6 ให้มีลักษณะต้นเตี้ยโดยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,400 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
หัวหน้า
100
4
การพัฒนากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,400 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
หัวหน้า
50
ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
หัวหน้า
100
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
20
5
การพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านไทย คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
ผู้ร่วม
33
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ผู้ร่วม
33
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานถักโครเชท์ บ้านฮ่องกอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000 อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
หัวหน้า
100
7
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์น้ำมันทอดซ้ำ ด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงรูปภาพการวัดสี โดยอาศัยเคโมเมตตริก แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 78,900 อ.ณรงค์ คชภักดี
หัวหน้า
100
8
การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
หัวหน้า
100
9
การวิเคราะห์สารพิษในน้ำชะขยะจากสถานฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
หัวหน้า
10
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
50
10
การศึกษาการผลิต 4-androstene-3,17-dione และ 1,4-androstadiene-3,17-dione โดยการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ด้วยจุลินทรีย์ของสเตอรอลธรรมชาติ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 59,000 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
ผู้ร่วม
15
11
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัม สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรง สำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก สนง. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 173,000 รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
หัวหน้า
100
12
การศึกษาและพัฒนาตัวยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli O157:H7 จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยวิธีโมเลกุลาร์ดอกกิ้ง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,800 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
25
13
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 32,700 อ.ดลฤดี สุขใจ
หัวหน้า
100
14
การออกแบบและสร้างพัดลมระบายความร้อนปรับตั้งค่าอุณหภูมิ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,800 ผศ.วีระ พันอินทร์
หัวหน้า
100
15
การใช้ยูจีนอล ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อยับยั้งเชื้อรา แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 36,300 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
หัวหน้า
100
16
ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ เหนือพื้นที่ประเทศไทย จากการวัดด้วยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ชีวมวล สนง. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 417,200 อ.ดลฤดี สุขใจ
ผู้ร่วม
20
17
ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัย และการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,000,000 รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ผู้ร่วม
10
18
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,400 ผศ.ปัทมา อภิชัย
หัวหน้า
100
19
ภูมิปัญญาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่านพิธีกรรมการฟ้อนผีเม็ง ใน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 36,300 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
หัวหน้า
100
20
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 36,300 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
หัวหน้า
100
21
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงลมที่ใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวสะสมความร้อน เพื่ออบพริก แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,800 อ.พิภพ นราแก้ว
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2554
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การจัดการความรู้ : การจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 42,000 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
หัวหน้า
70
2
การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่เกิดกับช้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสมุนไพรสำหรับช้าง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
หัวหน้า
70
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
30
3
การประมาณค่าในช่วง โดยใช้พหุนามเชบิเชฟและพหุนามเชิงตั้งฉาก ด้วยโปรแกรมสำเร็จ MS-Excel แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,000 อ.ดร.มนัสชนก คนเฉลียว
หัวหน้า
100
4
การผลิตเครื่องดื่มชนิดชง จากผลิตภัณฑ์ลำใยต้านอนุมูลอิสระ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 30,000 อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
หัวหน้า
100
5
การศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำซ้ำโดยระเบียบวิธีภาพฉายผสม สำหรับปัญหาจุดตรึง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,000 อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ
หัวหน้า
100
6
การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะ และหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 50,000 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ร่วม
25
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ผู้ร่วม
25
7
การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
หัวหน้า
80
อ.ดลฤดี สุขใจ
ผู้ร่วม
20
8
การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก็สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 30,000 อ.ณรงค์ คชภักดี
หัวหน้า
100
9
การสืบค้นภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่น บ้านฮ่องกอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
หัวหน้า
100
10
การส่งเสริมสุขภาพดี - วิถีไทย แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 30,000 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
ผู้ร่วม
30
11
การใช้น้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 60,000 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
หัวหน้า
80
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผู้ร่วม
10
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ผู้ร่วม
10
12
ความผันแปรทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 46,000 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
หัวหน้า
80
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ร่วม
20
13
ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเกิดดินถล่ม บริเวณตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,000 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
หัวหน้า
100
14
ผลยับยั้งของสารสกัดหยาบจากเห็ดหมื่นปี (Ganodermn lucidum (W. Curt. Fr.) ต่อ Staphylococcus (MRSA) ที่ดื้อยา Methecillin แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,000 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
หัวหน้า
100
15
ระบบสมองกลฝังตัวรายงานข้อมูลระดับน้ำหน้าเขื่อนกิ่วลมผ่านอินเทอร์เน็ต แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 20,000 อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
หัวหน้า
50
อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ผู้ร่วม
50
16
เงื่อนไขจำเป็นสำหรับการลู่เข้าของวิธีการประมาณค่าจุดตรึงโดยวิธีใหม่สำหรับฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงใดๆ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,000 รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
หัวหน้า
100
ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน
1
การศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์ของชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด แผ่นดิน ม. อื่น ๆ 28,000 ผศ.รัชนี คะระวาด
หัวหน้า
100
2
การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณฟอร์มัลดิไฮด์ในตัวอย่างอากาศ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000 อ.ณรงค์ คชภักดี
หัวหน้า
100