ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานสรุปงานวิจัย
อ.ดร.คมคาย ไพฑูรย์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในยุคศตวรรษที่ 21 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000
หัวหน้า
2558
100
อ.ธัญลักษณ์ งามขำ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
ผู้ร่วม
2557
20
2
การศึกษาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 99,000
ผู้ร่วม
2557
20
3
การวิเคราะห์ความรู้ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นทางพีชคณิตสำหรับนักศึกษาครูของวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 42,000
ผู้ร่วม
2559
50
อ.นิภา จันทร์อ่อน
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การจัดการแหล่งวัตถุดิบเซรามิคด้วยผลเฉลยจำนวนใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของกราฟสองส่วนแบบ 1 ต่อ n รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 85,000
หัวหน้า
2557
60
2
คอปปูลาร์ สำหรับเมเชอร์พึ่งพาบนกราฟเชิงสุ่ม รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 43,900
หัวหน้า
2558
100
3
การวิเคราะห์ความรู้ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นทางพีชคณิตสำหรับนักศึกษาครูของวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 42,000
หัวหน้า
2559
50
4
ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงดีที่สุดสำหรับการส่งหดตัวหลายค่าเชิงใกล้เคียงรูปแบบของซูซูกิ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
ผู้ร่วม
2559
50
อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำซ้ำโดยระเบียบวิธีภาพฉายผสม สำหรับปัญหาจุดตรึง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,000
หัวหน้า
2554
100
2
การจัดการแหล่งวัตถุดิบเซรามิคด้วยผลเฉลยจำนวนใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของกราฟสองส่วนแบบ 1 ต่อ n รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 85,000
ผู้ร่วม
2557
20
อ.มนัสชนก คนเฉลียว
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การประมาณค่าในช่วง โดยใช้พหุนามเชบิเชฟและพหุนามเชิงตั้งฉาก ด้วยโปรแกรมสำเร็จ MS-Excel แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,000
หัวหน้า
2554
100
2
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
หัวหน้า
2557
80
ผศ.รัชนี คะระวาด
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์ของชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด แผ่นดิน ม. อื่น ๆ 28,000
หัวหน้า
2553
100
2
การศึกษาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 99,000
หัวหน้า
2557
60
3
การใช้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการด้านการสอนและเนื้อหาวิชาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 98,400
ผู้ร่วม
2557
20
รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
เงื่อนไขจำเป็นสำหรับการลู่เข้าของวิธีการประมาณค่าจุดตรึงโดยวิธีใหม่สำหรับฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงใดๆ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,000
หัวหน้า
2554
100
2
การจัดการแหล่งวัตถุดิบเซรามิคด้วยผลเฉลยจำนวนใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของกราฟสองส่วนแบบ 1 ต่อ n รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 85,000
ผู้ร่วม
2557
20
รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
จุดโคอิซิเดนท์คู่สำหรับตัวดำเนินการทางเดียวในปริภูมิเมตริกแบบ S รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 49,600
หัวหน้า
2558
100
2
ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการหดตัวแบบ Fw ในปริภูมิ S- เมตริกบริบูรณ์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
หัวหน้า
2559
100
3
ทฤษฎีบทจุดตรึงและจุดโคอินดิเดนซ์สำหรับการส่งขยายในปริภูมิ b-เมตริกบางส่วน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
หัวหน้า
2559
100
รศ.สมชัย โกศล
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของวิธีการทำซ้ำบางวิธี สำหรับจุดตรึงร่วมของการหดตัวแบบอ่อนและอัตราการลู่เข้าในปริภูมิบานาค รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
หัวหน้า
2559
100
2
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สกว. นำไปใช้ประโยชน์ 80,000
ผู้ร่วม
2560
20
อ.ณรงค์ คชภักดี
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณฟอร์มัลดิไฮด์ในตัวอย่างอากาศ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
หัวหน้า
2553
100
2
การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณแก็สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวอย่างอากาศ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 30,000
หัวหน้า
2554
100
3
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์น้ำมันทอดซ้ำ ด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงรูปภาพการวัดสี โดยอาศัยเคโมเมตตริก แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 78,900
หัวหน้า
2555
100
4
การสร้างชุดตรวจปริมาณสารตกค้างในอาหารสำหรับครัวเรือนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
ผู้ร่วม
2557
20
5
การสร้างชุดตรวจวิเคราะห์อะไมเลสในปัสสาวะด้วยระบบแอนดรอยด์สำหรับคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบ แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
หัวหน้า
2557
80
6
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีจากการทดสอบเห็ดพิษ สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 200,000
หัวหน้า
2558
100
7
การสร้างชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 45,000
หัวหน้า
2558
100
8
การพัฒนาวิธีตรวจวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์โดยวิธีอาศัยการวิเคราะห์เชิงเวลา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000
หัวหน้า
2559
50
9
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสานโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทน น้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
ผู้ร่วม
2560
20
10
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
ผู้ร่วม
2560
20
11
การพัฒนากระบวนการลดกลิ่นและสร้างชุดทดสอบกลิ่นอย่างง่ายจากการเคี่ยวน้ำปู รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
หัวหน้า
2560
100
12
การพัฒนากระบวนการลดสารภูมิแพ้ในการผลิตน้ำปู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 200,000
ผู้ร่วม
2560
33
13
การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟและสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 150,000
ผู้ร่วม
2560
33
14
การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ และสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 120,000
ผู้ร่วม
2560
40
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การผลิตเครื่องดื่มชนิดชง จากผลิตภัณฑ์ลำใยต้านอนุมูลอิสระ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 30,000
หัวหน้า
2554
100
2
การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะ และหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 50,000
ผู้ร่วม
2554
25
3
การพัฒนากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,400
ผู้ร่วม
2555
20
4
การสังเคราะห์และหาประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบในการดักจับโลหะหนัก ในน้ำชะขยะ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
ผู้ร่วม
2556
20
5
การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบเซรามิกเหลือทิ้งโดยวิธีการสกัดด้วยพอลิเมอร์ลอกแบบวัฏภาคของแข็งเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โลหะตัวเร่งปฏิกิริยา แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 132,000
ผู้ร่วม
2557
20
6
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
ผู้ร่วม
2558
30
7
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000
หัวหน้า
2558
40
8
การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 424,300
ผู้ร่วม
2558
30
9
การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย (โครงการต่อเนื่อง) รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 489,500
ผู้ร่วม
2559
30
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของกิ่งต้นกระดังงาจีน แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2556
100
2
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแก่นไม้ต้นศรียะลา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,600
หัวหน้า
2557
100
3
การวิเคราะห์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์จากกิ่งของต้นฝ่ายน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
ผู้ร่วม
2558
50
4
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งต้นฝ่ายน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
หัวหน้า
2558
50
5
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนเปลือกของต้นมะพลับดง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 100,000
หัวหน้า
2559
100
6
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสานโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทน น้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
ผู้ร่วม
2560
20
7
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
ผู้ร่วม
2560
20
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การใช้น้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 60,000
ผู้ร่วม
2554
10
2
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา จากตำรายาช้าง และความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในมูลช้างสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับระบบการศึกษาจังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000
ผู้ร่วม
2556
10
3
ฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากต้นสะบันงาป่า แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
หัวหน้า
2556
100
4
การสร้างชุดตรวจปริมาณสารตกค้างในอาหารสำหรับครัวเรือนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
หัวหน้า
2557
80
5
การสร้างชุดตรวจวิเคราะห์อะไมเลสในปัสสาวะด้วยระบบแอนดรอยด์สำหรับคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบ แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
ผู้ร่วม
2557
20
6
การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000
ผู้ร่วม
2558
50
7
การผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 60,000
หัวหน้า
2559
55
8
การพัฒนาวิธีตรวจวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์โดยวิธีอาศัยการวิเคราะห์เชิงเวลา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000
ผู้ร่วม
2559
50
9
การศึกษาผลกระทบจากของเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 168,000
หัวหน้า
2559
55
10
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสานโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทน น้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
หัวหน้า
2560
20
11
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
หัวหน้า
2560
20
12
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำบัดโลหะหนักจากอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 282,600
ผู้ร่วม
2561
50
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะ และหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 50,000
หัวหน้า
2554
50
2
การใช้น้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 60,000
ผู้ร่วม
2554
10
3
การวิเคราะห์สารพิษในน้ำชะขยะจากสถานฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2555
50
4
การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000
หัวหน้า
2558
50
5
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. อื่น ๆ 50,000
ผู้ร่วม
2560
16
6
การพัฒนากระบวนการลดสารภูมิแพ้ในการผลิตน้ำปู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 200,000
ผู้ร่วม
2560
33
7
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 942,200
หัวหน้า
2561
25
อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การสังเคราะห์และหาประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบในการดักจับโลหะหนัก ในน้ำชะขยะ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2556
80
2
การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบเซรามิกเหลือทิ้งโดยวิธีการสกัดด้วยพอลิเมอร์ลอกแบบวัฏภาคของแข็งเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โลหะตัวเร่งปฏิกิริยา แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 132,000
ผู้ร่วม
2557
20
3
การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบบนเศษเซรามิคด้วยเฟสของแข็งไอออนรอบแบบ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
หัวหน้า
2558
100
4
การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบบนเศษเซรามิคด้วยเฟสของแข็งไอออนลอกแบบ สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
หัวหน้า
2558
100
5
การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบเป็นเฟสของแข็งในการสกัดกรดอะมิโนจากถั่วเหลือง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 71,500
หัวหน้า
2558
100
6
การตรวจสอบหาโครโมจีนิครีเอเจนต์ที่เหมาะสมสำหรับการหาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคยูวี วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
หัวหน้า
2559
100
7
พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสำหรับการสกัดเคอร์ซิทินในใบหม่อน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
หัวหน้า
2559
100
8
การบำบัดโลหะหนักในน้ำทิ้งของโรงงานเซรามิค โดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,000
ผู้ร่วม
2560
30
9
การบำบัดโลหะหนักในน้ำใต้ดินของเหมืองถ่านหินลิกไนต์โดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
ผู้ร่วม
2560
50
10
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสานโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทน น้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
ผู้ร่วม
2560
20
11
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
ผู้ร่วม
2560
20
12
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบไอออนที่จำเพาะเจาะจงต่ออาร์เซนิคสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 37,000
หัวหน้า
2560
50
13
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบไอออนที่จำเพาะเจาะจงต่อโลหะหนักสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 37,000
หัวหน้า
2560
70
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านไทย คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
ผู้ร่วม
2555
33
2
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชจากป่าชุมชน บ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 303,332
ผู้ร่วม
2556
10
3
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 40,000
ผู้ร่วม
2560
11
4
การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะเพื่อผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 40,000
ผู้ร่วม
2560
13
5
การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะแห่งชีวิตต้นแบบเพื่อผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. อื่น ๆ 20,000
ผู้ร่วม
2560
25
6
ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋ว ในจังหวัดพะเยา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 78,000
หัวหน้า
2560
100
7
ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วในจังหวัดพะเยา รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 78,000
หัวหน้า
2560
100
8
นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,500
ผู้ร่วม
2560
20
9
รูปแบบการแก้ไขปัญหาและเผ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
25
10
นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2561
33
อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ผลยับยั้งของสารสกัดหยาบจากเห็ดหมื่นปี (Ganodermn lucidum (W. Curt. Fr.) ต่อ Staphylococcus (MRSA) ที่ดื้อยา Methecillin แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,000
หัวหน้า
2554
100
2
การศึกษาการผลิต 4-androstene-3,17-dione และ 1,4-androstadiene-3,17-dione โดยการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ด้วยจุลินทรีย์ของสเตอรอลธรรมชาติ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 59,000
ผู้ร่วม
2555
15
3
การใช้ยูจีนอล ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อยับยั้งเชื้อรา แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 36,300
หัวหน้า
2555
100
4
การคัดกรองจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อผลิตไบโอเอทานอล แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 81,000
หัวหน้า
2557
100
5
การคัดกรองเอนไซม์ไลเปส เพื่อผลิตไบโอดีเซลจากจุลินทรีย์ในน้ำพุร้อนบางแหล่งในภาคเหนือของประเทศไทย วช. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 340,000
หัวหน้า
2557
100
6
การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 55,000
ผู้ร่วม
2557
20
7
การจัดจำแนกและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสในการย่อยสลายเซลลู-โลซิกไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อผลิตไบโอเอทานอล รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 89,000
หัวหน้า
2558
100
8
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทธานอลจากเศษพืชโดยกล้าเชื้อผสมของจุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
หัวหน้า
2559
100
9
ความสามารถในการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของพืชบางชนิดที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 61,200
หัวหน้า
2560
100
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การเก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 66,000
ผู้ร่วม
2557
20
2
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผลมะเขือเทศภายหลังการจุ่มน้ำร้อนแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 66,000
หัวหน้า
2557
80
3
อิทธิพลของช่วงแสงแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของเมล็ดทานตะวันงอก รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 44,000
หัวหน้า
2558
50
4
ผลของ Cypermethrin และ Carbendazim ที่มีต่อความมีชีวิตของละอองเรณู การสร้างหลอดละอองเรณูและการติดผลของถั่วฝักยาว รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
หัวหน้า
2559
100
5
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตในพืชผักบางชนิดที่นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,000
หัวหน้า
2560
100
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ความผันแปรทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 46,000
หัวหน้า
2554
80
2
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข.6 ให้มีลักษณะต้นเตี้ยโดยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,400
หัวหน้า
2555
100
3
การเก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 66,000
หัวหน้า
2557
80
4
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผลมะเขือเทศภายหลังการจุ่มน้ำร้อนแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 66,000
ผู้ร่วม
2557
20
5
การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมเด่นในการย่อยสลายซังข้าวโพด รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 45,000
หัวหน้า
2558
100
6
อิทธิพลของช่วงแสงแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของเมล็ดทานตะวันงอก รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 44,000
ผู้ร่วม
2558
50
7
การคัดแยกยีน HIP57 จากแบคทีเรีย Xenorhabdus nematophilia ที่อาศัยในไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 65,000
หัวหน้า
2559
100
8
การใช้ประโยชน์จากราปฏิปักษ์ (Trichoderma spp.) เพื่อยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวในแปลงข้าวอินทรีย์ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2560
100
9
การใช้ประโยชน์จากราปฏิปักษ์ (Trichoderma spp.) เพื่อยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวในแปลงข้าวอินทรีย์ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2560
100
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่เกิดกับช้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสมุนไพรสำหรับช้าง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000
ผู้ร่วม
2554
30
2
ความผันแปรทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 46,000
ผู้ร่วม
2554
20
3
การควบคุมเชื้อราที่ปนเปื้อนในกระเทียมระหว่างการเก็บรักษาด้วยชีววิธี แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 36,300
หัวหน้า
2555
100
4
การศึกษาและพัฒนาตัวยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli O157:H7 จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยวิธีโมเลกุลาร์ดอกกิ้ง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,800
ผู้ร่วม
2555
25
5
การควบคุมโดยชีววิธี เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการสร้างอะฟลาท็อกซินชนิด B1 จากเชื้อรา Aspergillus sp. ที่แยกได้จากถั่วลิสงและกระเทียม สนง. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 450,000
หัวหน้า
2556
100
6
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา จากตำรายาช้าง และความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในมูลช้างสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับระบบการศึกษาจังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000
ผู้ร่วม
2556
10
7
ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000
หัวหน้า
2558
100
8
สูตรไตรโคเดอร์มาเพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาท็อกซินในกระเทียม รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
หัวหน้า
2559
100
9
การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดิน ภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 7,600
ผู้ร่วม
2560
16
10
การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 152,000
ผู้ร่วม
2560
9
11
การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟและสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 150,000
หัวหน้า
2560
33
12
การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ และสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 120,000
ผู้ร่วม
2560
40
13
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 942,200
ผู้ร่วม
2561
25
14
ประสิทธิภาพของสารประกอบส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากแบคทีเรียที่พบปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 256,050
หัวหน้า
2561
50
อ.ดลฤดี สุขใจ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
ผู้ร่วม
2554
20
2
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 32,700
หัวหน้า
2555
100
3
ความผันแปรและแนวโน้มของปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ เหนือพื้นที่ประเทศไทย จากการวัดด้วยเครื่องมือ SCIAMACHY บนดาวเทียม Envisat ในช่วง 10 ปี และความสอดคล้องกับการเผาไหม้ชีวมวล สนง. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 417,200
ผู้ร่วม
2555
20
4
การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,200
หัวหน้า
2557
80
5
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 80,000
หัวหน้า
2558
50
6
การสำรวจท้องฟ้าโดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 34,000
หัวหน้า
2560
50
ผศ.ปัทมา อภิชัย
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,400
หัวหน้า
2555
100
2
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนและแรงกระแทกของอลูมิเนียมผสม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
หัวหน้า
2556
100
3
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนแบบ T5 ในช่วงการบ่มแข็งต่ำหรือสูงเกินไปต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสมเกรด เอ 319 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 79,200
หัวหน้า
2557
100
4
การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3และ CH3NH3CsSnl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 90,000
หัวหน้า
2558
100
5
ผลของการปรับสภาพทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน เกรด AISI H13 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000
หัวหน้า
2559
100
6
ผลของอัตราการปั่นกวนของการชุบแข็งในน้ำต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด AISI 1080 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
หัวหน้า
2559
50
7
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของถ่านซังข้าวโพดกับถ่านหินลิกไนต์เหลือทิ้งคุณภาพต่ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 120,000
ผู้ร่วม
2559
50
8
การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ไผ่ รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 200,000
ผู้ร่วม
2560
50
9
การเปรียบเทียบผลของการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
หัวหน้า
2560
100
10
ผลของอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงกลของเหล็กแหนบที่ใช้ตีมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบล ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 150,000
หัวหน้า
2560
50
อ.พิบูลย์ หม่องเชย
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
หัวหน้า
2554
80
2
การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 56,200
ผู้ร่วม
2557
20
3
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 80,000
ผู้ร่วม
2558
50
4
การศึกษาและออกแบบกังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลม สำหรับวัดพระธาตุดอยม่วงคำ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 42,500
หัวหน้า
2558
100
5
การศึกษาเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่ความเร็วต่ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 64,500
หัวหน้า
2559
100
6
การสำรวจท้องฟ้าโดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 34,000
ผู้ร่วม
2560
50
7
นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,500
ผู้ร่วม
2560
20
8
รูปแบบการแก้ไขปัญหาและเผ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
25
9
การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. นำไปใช้ประโยชน์ 216,700
ผู้ร่วม
2561
25
10
นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2561
33
อ.พิภพ นราแก้ว
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงลมที่ใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวสะสมความร้อน เพื่ออบพริก แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,800
หัวหน้า
2555
100
2
การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ฟางข้าวเป็นฉนวนกันความร้อน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,600
หัวหน้า
2557
100
3
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000
ผู้ร่วม
2558
50
4
การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์ รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 77,000
หัวหน้า
2558
50
5
การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมืออำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 75,800
ผู้ร่วม
2558
50
6
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
หัวหน้า
2558
50
7
การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย์แผ่นราบแบบร่องรูปตัวทีโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับวัสดุที่มีขายตามท้องตลาด รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 73,500
หัวหน้า
2559
100
8
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากเปลือกข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด โดยใช้กาวน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
หัวหน้า
2560
100
9
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากเปลือกข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด โดยใช้กาวน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน (ต่อเนื่อง ปี 2560) แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 169,500
หัวหน้า
2561
33
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การออกแบบและสร้างพัดลมระบายความร้อนปรับตั้งค่าอุณหภูมิ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,800
หัวหน้า
2555
100
2
การพัฒนาประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบโดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 55,000
หัวหน้า
2557
100
3
สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2558
100
4
ออกแบบและสร้างเครื่องดักฝุ่นแบบเปียกสำหรับโรงสีข้าวชุมชน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 95,000
หัวหน้า
2558
100
5
ผลของอัตราการปั่นกวนของการชุบแข็งในน้ำต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด AISI 1080 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 80,000
ผู้ร่วม
2559
0
6
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของถ่านซังข้าวโพดกับถ่านหินลิกไนต์เหลือทิ้งคุณภาพต่ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 120,000
หัวหน้า
2559
50
7
การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ใผ่ สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 200,000
หัวหน้า
2560
50
8
การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ไผ่ รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 200,000
หัวหน้า
2560
50
9
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งข้าวโพด ด้วยกระบวนการไพโรซิสแบบช้า สำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดิน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 131,487
ผู้ร่วม
2560
33
10
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งข้าวโพดด้วยกระบวนไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดิน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 394,460
หัวหน้า
2560
100
11
ผลของอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงกลของเหล็กแหนบที่ใช้ตีมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบล ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 150,000
ผู้ร่วม
2560
50
12
ผลของอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชุแข็งต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงกลของเหล็กแหนบที่ใช้ตีมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 150,000
ผู้ร่วม
2560
50
13
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารทำความเย็นเอทิลีนไกลคอน แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 286,300
หัวหน้า
2561
50
14
การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา "ปงยางคกโมเดล" แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 282,600
ผู้ร่วม
2561
25
อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 79,200
ผู้ร่วม
2557
20
2
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 80,000
หัวหน้า
2558
50
3
การศึกษาจำนวนของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูและผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 175,000
ผู้ร่วม
2560
33
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา จากตำรายาช้าง และความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในมูลช้างสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับระบบการศึกษาจังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000
ผู้ร่วม
2556
10
2
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้านมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,600
หัวหน้า
2557
100
3
การจัดกิจกรรมเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000
หัวหน้า
2558
100
4
แนวทางการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 110,000
หัวหน้า
2559
100
5
การออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์การสอนจำเพาะเนื้อหาใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 61,500
หัวหน้า
2560
100
6
การพัฒนาชุดกิจกรรม การดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง จากการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน ต.เวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2561
50
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา จากตำรายาช้าง และความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในมูลช้างสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับระบบการศึกษาจังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000
ผู้ร่วม
2556
10
2
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 79,200
หัวหน้า
2557
80
3
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 80,000
ผู้ร่วม
2558
50
4
การสร้างรูปแบบการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ล้านนาผู้ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 110,000
หัวหน้า
2559
100
5
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. อื่น ๆ 50,000
ผู้ร่วม
2560
16
6
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 7,500
หัวหน้า
2560
50
7
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
20
8
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
20
อ.ชัยวุฒิ โกเมศ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,400
หัวหน้า
2555
100
2
การวิเคราะห์สารพิษในน้ำชะขยะจากสถานฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2555
10
3
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. อื่น ๆ 50,000
ผู้ร่วม
2560
16
อ.พิกุล แสงงาม
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขต ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 78,000
หัวหน้า
2559
100
อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ระบบสมองกลฝังตัวรายงานข้อมูลระดับน้ำหน้าเขื่อนกิ่วลมผ่านอินเทอร์เน็ต แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 20,000
หัวหน้า
2554
50
2
การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 99,600
หัวหน้า
2557
100
3
เว็บสารสนเทศคลังความรู้ภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000
หัวหน้า
2558
50
4
เว็บไซต์สารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 45,000
ผู้ร่วม
2558
50
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนา คู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่างกาย และชุดเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. อื่น ๆ 83,360
หัวหน้า
2557
80
2
ระบบยืม-คืนหนังสือออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 50,000
ผู้ร่วม
2558
20
3
การเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 432,340
ผู้ร่วม
2559
14
4
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. อื่น ๆ 50,000
หัวหน้า
2560
16
5
นวัตกรรมการจัดการตนเองด้านเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สสส. นำไปใช้ประโยชน์ 37,500
ผู้ร่วม
2560
20
ผศ.สมัย ศรีสวย
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนา คู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่างกาย และชุดเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. อื่น ๆ 83,360
ผู้ร่วม
2557
20
2
ระบบยืม-คืนหนังสือออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 50,000
หัวหน้า
2558
80
อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
หัวหน้า
2557
100
2
เว็บสารสนเทศคลังความรู้ภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000
ผู้ร่วม
2558
50
3
เว็บไซต์สารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 45,000
หัวหน้า
2558
50
อ.ปกรณ์ สันตกิจ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ระบบค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายสำหรับจดหมายเหตุดิจิทัล แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 47,300
หัวหน้า
2557
100
2
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000
หัวหน้า
2558
50
3
การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์ รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 77,000
ผู้ร่วม
2558
50
4
ระบบให้คำแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคล สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ฐานความรู้ออนโทโลยี รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 100,000
หัวหน้า
2559
100
ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
หัวหน้า
2558
50
2
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 55,500
หัวหน้า
2559
100
3
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 942,200
ผู้ร่วม
2561
25
อ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 39,600
หัวหน้า
2557
100
2
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 50,000
หัวหน้า
2558
100
อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 54,450
หัวหน้า
2557
100
2
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รายได้ ม. อื่น ๆ 49,500
หัวหน้า
2558
100
อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ระบบสมองกลฝังตัวรายงานข้อมูลระดับน้ำหน้าเขื่อนกิ่วลมผ่านอินเทอร์เน็ต แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 20,000
ผู้ร่วม
2554
50
2
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
หัวหน้า
2557
100
3
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 45,000
หัวหน้า
2558
100
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 44,000
หัวหน้า
2557
100
2
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง รายได้ ม. อื่น ๆ 70,000
หัวหน้า
2558
100
3
การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 80,000
หัวหน้า
2559
100
อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช และการย่อยสลายทางชีวภาพในดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 55,000
หัวหน้า
2557
80
2
การบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 65,000
หัวหน้า
2558
100
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะ และหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 50,000
ผู้ร่วม
2554
25
2
การใช้น้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 60,000
หัวหน้า
2554
80
3
การกระจายตัวของสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำชะขยะ ในกรณีรั่วซึมหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
ผู้ร่วม
2555
50
4
การวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2555
100
5
การวิเคราะห์สารพิษในน้ำชะขยะจากสถานฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
ผู้ร่วม
2555
50
6
โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพราะพันธ์ปัญญา มรภ.ลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,907,540
ผู้ร่วม
2556
25
7
การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 96,000
ผู้ร่วม
2557
20
8
การศึกษาหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครลำปาง เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม วช. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 435,200
หัวหน้า
2557
100
9
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ณ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
หัวหน้า
2559
100
10
การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 51,000
ผู้ร่วม
2560
30
11
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมัก ไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 133,333
หัวหน้า
2560
33
12
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมักไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
หัวหน้า
2560
100
13
การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 329,700
หัวหน้า
2561
50
14
การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. นำไปใช้ประโยชน์ 618,500
ผู้ร่วม
2561
25
15
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 942,200
ผู้ร่วม
2561
25
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชจากป่าชุมชน บ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 303,332
ผู้ร่วม
2556
10
2
การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 96,000
หัวหน้า
2557
60
3
การศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 48,000
หัวหน้า
2558
100
4
การศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบางประการของน้ำตกแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
ผู้ร่วม
2559
50
5
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ไดอะตอมไมต์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 44,000
หัวหน้า
2559
100
6
การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 51,000
หัวหน้า
2560
40
7
การเปรียบความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอมระหว่างชุมชีพแบบยึดเกาะเพื่อแนวโน้มในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
ผู้ร่วม
2560
50
8
การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 329,700
ผู้ร่วม
2561
50
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การติดตามตรวจสอบปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในจังหวัดลำปางโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 65,000
หัวหน้า
2558
100
2
การผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 60,000
ผู้ร่วม
2559
45
3
การวิเคราะห์และประเมินปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 จากการเผาชีวมวลในจังหวัดเชียงใหม่ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 60,000
หัวหน้า
2559
100
4
การศึกษาผลกระทบจากของเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 168,000
ผู้ร่วม
2559
45
5
การบำบัดโลหะหนักในน้ำทิ้งของโรงงานเซรามิค โดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,000
หัวหน้า
2560
70
6
การบำบัดโลหะหนักในน้ำใต้ดินของเหมืองถ่านหินลิกไนต์โดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
หัวหน้า
2560
50
7
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 7,500
ผู้ร่วม
2560
50
8
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบไอออนที่จำเพาะเจาะจงต่ออาร์เซนิคสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 37,000
ผู้ร่วม
2560
50
9
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบไอออนที่จำเพาะเจาะจงต่อโลหะหนักสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 37,000
ผู้ร่วม
2560
30
10
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2560
25
11
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
20
12
การพัฒนากระบวนการผลิตใตอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตสีเขียว แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 184,400
ผู้ร่วม
2561
33
13
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำบัดโลหะหนักจากอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 282,600
หัวหน้า
2561
50
อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเกิดดินถล่ม บริเวณตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,000
หัวหน้า
2554
100
2
การกระจายตัวของสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำชะขยะ ในกรณีรั่วซึมหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2555
50
3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 36,300
หัวหน้า
2555
100
4
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชจากป่าชุมชน บ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 303,332
ผู้ร่วม
2556
10
5
การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 96,000
ผู้ร่วม
2557
20
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่เกิดกับช้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสมุนไพรสำหรับช้าง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000
หัวหน้า
2554
70
2
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา จากตำรายาช้าง และความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในมูลช้างสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับระบบการศึกษาจังหวัดลำปาง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 700,000
หัวหน้า
2556
60
3
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสังหยู๋เหนือ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 88,000
ผู้ร่วม
2557
20
4
การวิเคราะห์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์จากกิ่งของต้นฝ่ายน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2558
50
5
นวัตกรรมตำราช้างเฉลิมพระเกียรติและพฤกษเคมีจากซาวสี่คุชเพียธิลักขณะสูตรพื้นเมือง สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 700,000
หัวหน้า
2558
100
6
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งต้นฝ่ายน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
ผู้ร่วม
2558
50
7
สารประกอบทุติยภูมิจากส่วนกิ่งและใบของปาหนันยูนนาน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 77,000
ผู้ร่วม
2560
50
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบเซรามิกเหลือทิ้งโดยวิธีการสกัดด้วยพอลิเมอร์ลอกแบบวัฏภาคของแข็งเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โลหะตัวเร่งปฏิกิริยา แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 132,000
หัวหน้า
2557
60
2
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
หัวหน้า
2558
40
3
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000
ผู้ร่วม
2558
30
4
การเตรียมและทดสอบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะไร้แพลตินัมที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 55,000
หัวหน้า
2559
50
5
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินอัลลอยด์ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 41,000
หัวหน้า
2560
100
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,400
หัวหน้า
2555
50
2
การศึกษาอิทธิพลของอิมมิดาโซลต่อโครงสร้างของซิลเวอร์และซิงค์วานาเดต โดยการสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอร์มัล รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 39,600
หัวหน้า
2557
100
3
การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้อบผ้าแบบลมร้อน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมืออำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 75,800
หัวหน้า
2558
50
4
การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 424,300
ผู้ร่วม
2558
30
5
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากฟางข้าวผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 400,000
ผู้ร่วม
2558
50
6
การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย (โครงการต่อเนื่อง) รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 489,500
ผู้ร่วม
2559
30
7
ผลของการเจือคาร์บอนและอินเดียมออกไซด์ต่อความว่องไวในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก ช่วงวิสิเบิลของไทเทเนียมไดออกไซด์ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 99,800
หัวหน้า
2559
100
8
การพัฒนาผ้าซิ่นนาโนทอมือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าระดับ Premium OTOP และต่อยอดการทำธุรกิจแบบ E-Commerce กรณีศึกษาร้านอินทรผ้าฝ้าย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สกอ. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 970,000
หัวหน้า
2560
100
9
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากเปลือกข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด โดยใช้กาวน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน (ต่อเนื่อง ปี 2560) แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 169,500
ผู้ร่วม
2561
33
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัม สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรง สำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก สนง. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 173,000
หัวหน้า
2555
100
2
ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัย และการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,000,000
ผู้ร่วม
2555
10
3
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
ผู้ร่วม
2558
30
4
การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000
ผู้ร่วม
2558
30
5
การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 424,300
หัวหน้า
2558
40
6
การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย (โครงการต่อเนื่อง) รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 489,500
หัวหน้า
2559
40
7
การเตรียมและทดสอบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะไร้แพลตินัมที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 55,000
ผู้ร่วม
2559
50
ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การจัดการความรู้ : การจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 42,000
หัวหน้า
2554
70
2
การส่งเสริมสุขภาพดี - วิถีไทย แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 30,000
ผู้ร่วม
2554
30
3
การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย MAPP Model ที่เทศบางป่าตันนาครัว แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2556
50
4
การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 44,000
หัวหน้า
2557
100
5
ผลของการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้วย PRECEDE PROCEDE Model ในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 70,000
หัวหน้า
2559
100
6
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัดกรองความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยแผนภูมิร่างกายและพัฒนาทักษะการดูแลตนเองที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2560
50
7
ผลของการสื่อสารสุขภาพและปัจจัยเอื้อด้านเมนูสุขภาพต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
50
8
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัดกรองความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยแผนภูมิร่างกายและพัฒนาทักษะการดูแลตนเองที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2561
50
9
ผลของการสื่อสารสุขภาพและปัจจัยเอื้อด้านเมนูสุขภาพต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2561
50
อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านไทย คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
ผู้ร่วม
2555
33
2
ภูมิปัญญาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่านพิธีกรรมการฟ้อนผีเม็ง ใน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 36,300
หัวหน้า
2555
100
3
นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,500
หัวหน้า
2560
20
4
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มนักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2560
100
5
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มนักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2560
100
6
รูปแบบการแก้ไขปัญหาและเผ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
25
7
นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2561
33
อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานถักโครเชท์ บ้านฮ่องกอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000
หัวหน้า
2555
100
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนใบชาของฝากจากบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 53,140
หัวหน้า
2557
100
3
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัดกรองความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยแผนภูมิร่างกายและพัฒนาทักษะการดูแลตนเองที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2561
50
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การสืบค้นภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่น บ้านฮ่องกอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แผ่นดิน ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000
หัวหน้า
2554
100
2
การศึกษาตำรับอาหารสุขภาพจากใบเมี่ยง เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,700
หัวหน้า
2557
100
3
ผลของการสื่อสารสุขภาพและปัจจัยเอื้อด้านเมนูสุขภาพต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2561
50
รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
พฤติกรรมการปรับตัวของนกพิราบในระบบนิเวศเมือง : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
หัวหน้า
2559
100
อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบางประการของน้ำตกแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,000
หัวหน้า
2559
50
2
การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 51,000
ผู้ร่วม
2560
30
3
การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ระหว่างแพลงค์ตอนพืชกับสาหร่ายยึดเกาะ เพื่อประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 213,600
ผู้ร่วม
2560
33
4
การศึกษาจำนวนของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูและผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 175,000
ผู้ร่วม
2560
33
5
การเปรียบความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอมระหว่างชุมชีพแบบยึดเกาะเพื่อแนวโน้มในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
หัวหน้า
2560
50
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
20
2
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2560
25
3
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2560
100
4
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 50,000
หัวหน้า
2560
100
5
การพัฒนาชุดกิจกรรม การดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง จากการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน ต.เวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2561
50
อ.ฉัตรสุดา มาทา
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ตำบลต้นแบบการพัฒนากิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
50
2
ผลของโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อของช่างซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 30,000
หัวหน้า
2560
100
3
ผลของโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อของช่างซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000
หัวหน้า
2560
100
4
ตำบลต้นแบบ การพัฒนกิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2561
50
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่เขตเมือง: กรณีศึกษาเขตเมืองลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
หัวหน้า
2560
100
2
การกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่เขตเมือง: กรณีศึกษาเมืองลำปาง คณะวิทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,000
หัวหน้า
2560
70
3
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภองาว จังหวัดลำปาง สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
20
4
การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
ผู้ร่วม
2560
20
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. อื่น ๆ 50,000
ผู้ร่วม
2560
16
2
การพัฒนากระบวนการลดสารภูมิแพ้ในการผลิตน้ำปู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 200,000
หัวหน้า
2560
33
3
สารประกอบทุติยภูมิจากส่วนกิ่งและใบของปาหนันยูนนาน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 77,000
หัวหน้า
2560
50
อ.สุขี สุขดี
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสานโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทน น้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
ผู้ร่วม
2560
20
2
การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่นเพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 250,000
ผู้ร่วม
2560
20
อ.ดร.ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงศ์
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
ตำบลต้นแบบการพัฒนากิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2560
50
2
การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 72,500
ผู้ร่วม
2561
25
3
การสร้างมาตรการร่วมของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ลาน ม. 3 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2561
100
4
ตำบลต้นแบบ การพัฒนกิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ สสส. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ 47,500
หัวหน้า
2561
50
อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ลำดับ เรื่อง งบประมาณ ประเภท จำนวนเงิน ตำแหน่ง ปี พ.ศ. สัดส่วน
1
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปูเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. อื่น ๆ 50,000
ผู้ร่วม
2560
16
2
การศึกษาจำนวนของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูและผลิตภัณฑ์น้ำปู สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 175,000
หัวหน้า
2560
33
3
การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และพืชผักสวนครัวในชุมชนด้วยไคทิน รายได้ ม. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 61,200
หัวหน้า
2560
100