ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี พ.ศ. 2532
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก อ.ฐิติมา     โรจนไพฑูรย์
2
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ยุพา     อภิโกมลกร
3
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก รศ.สมชัย     โกศล
ปี พ.ศ. 2536
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ผศ.สมศักดิ์     ศรีสวการย์
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย รศ.สมชัย     โกศล
ปี พ.ศ. 2538
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ปรีชา     โพธิ์แพง
2
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก รศ.สมเกียรติ     ชัยพรเจริญศรี
3
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ยุพา     อภิโกมลกร
ปี พ.ศ. 2540
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ดร.อภิรักษ์     ชัยเสนา
ปี พ.ศ. 2541
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์ช้างเผือก อ.ฐิติมา     โรจนไพฑูรย์
ปี พ.ศ. 2542
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ปรีชา     โพธิ์แพง
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย อ.วรภรณ์     วงค์สวัสดิ์
3
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.สมศักดิ์     ศรีสวการย์
4
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย รศ.สมเกียรติ     ชัยพรเจริญศรี
5
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ยุพา     อภิโกมลกร
6
ตริตาภรณ์ช้างเผือก รศ.สมชัย     โกศล
7
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย รศ.วันทนา     สุวรรณอัตถ์
ปี พ.ศ. 2543
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ผศ.รัชนี     คะระวาด
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ดร.อภิรักษ์     ชัยเสนา
ปี พ.ศ. 2544
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ผศ.สมัย     ศรีสวย
ปี พ.ศ. 2545
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ปรีชา     โพธิ์แพง
2
ตริตาภรณ์ช้างเผือก รศ.สมเกียรติ     ชัยพรเจริญศรี
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย อ.ฐิติมา     โรจนไพฑูรย์
4
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก รศ.วันทนา     สุวรรณอัตถ์
ปี พ.ศ. 2546
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.รัชนี     คะระวาด
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย รศ.ดร.วิลาศ     พุ่มพิมล
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย รศ.สมชัย     โกศล
4
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.สมศักดิ์     ศรีสวการย์
ปี พ.ศ. 2547
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.สมัย     ศรีสวย
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย อ.ดร.เยาวเรศ     ชูศิริ
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ปรีชา     โพธิ์แพง
4
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย อ.วรภรณ์     วงค์สวัสดิ์
5
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ยุพา     อภิโกมลกร
ปี พ.ศ. 2548
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ดร.อภิรักษ์     ชัยเสนา
2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย รศ.ดร.วิลาศ     พุ่มพิมล
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย รศ.สมเกียรติ     ชัยพรเจริญศรี
ปี พ.ศ. 2549
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ดร.พันสรวง     อุดมพุทธิเมฆากุล
ปี พ.ศ. 2550
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย อ.ปกรณ์     สันตกิจ
2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.สมัย     ศรีสวย
3
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก อ.ฐิติมา     โรจนไพฑูรย์
ปี พ.ศ. 2551
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จักรพรรดิมาลา ผศ.ยุพา     อภิโกมลกร
2
จักรพรรดิมาลา รศ.สมชัย     โกศล
3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ดร.พันสรวง     อุดมพุทธิเมฆากุล
4
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ดร.อภิรักษ์     ชัยเสนา
5
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก รศ.สมชัย     โกศล
ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จักรพรรดิมาลา อ.ฐิติมา     โรจนไพฑูรย์
2
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ดร.พิมผกา     โพธิลังกา
3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ดร.หฤทัย     ไทยสุชาติ
4
ตริตาภรณ์ช้างเผือก อ.ดร.เยาวเรศ     ชูศิริ
5
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย อ.ปกรณ์     สันตกิจ
6
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ปรีชา     โพธิ์แพง
7
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ผศ.รัชนี     คะระวาด
8
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก อ.วรภรณ์     วงค์สวัสดิ์
9
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก รศ.ดร.วิลาศ     พุ่มพิมล
10
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ผศ.สมศักดิ์     ศรีสวการย์
ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จักรพรรดิมาลา รศ.วันทนา     สุวรรณอัตถ์
2
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก รศ.สมเกียรติ     ชัยพรเจริญศรี
ปี พ.ศ. 2554
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
จักรพรรดิมาลา ผศ.สมศักดิ์     ศรีสวการย์
2
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ผศ.สมัย     ศรีสวย
ปี พ.ศ. 2555
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย อ.ดร.ชัดนารี     มีสุขโข
2
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ผศ.ดร.อภิรักษ์     ชัยเสนา
3
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย รศ.วันทนา     สุวรรณอัตถ์
4
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย รศ.ดร.วิลาศ     พุ่มพิมล
ปี พ.ศ. 2556
ลำดับ เครื่องราช ชื่อ - นามสกุล
1
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ดร.พันสรวง     อุดมพุทธิเมฆากุล
2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ดร.พิมผกา     โพธิลังกา
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.ดร.หฤทัย     ไทยสุชาติ
4
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย อ.ดร.เยาวเรศ     ชูศิริ