ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผศ.รัชนี คะระวาด
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2543
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2546
3
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2552
รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2542
2
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2545
3
จักรพรรดิมาลา 2553
4
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 2555
รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2538
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2542
3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2545
4
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2548
5
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2553
รศ.สมชัย โกศล
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2532
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2536
3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2542
4
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2546
5
จักรพรรดิมาลา 2551
6
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2551
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2549
2
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2551
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2556
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2547
2
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2552
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2556
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2555
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2552
2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2556
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2536
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2542
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2546
4
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2552
5
จักรพรรดิมาลา 2554
ผศ.สมัย ศรีสวย
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2544
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2547
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2550
4
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2554
อ.ปกรณ์ สันตกิจ
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2550
2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2552
ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2538
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2542
3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2545
4
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2547
5
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2552
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2552
2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2556
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2546
2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2548
3
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2552
4
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 2555
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2540
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2543
3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2548
4
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2551
5
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2555
ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2532
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2538
3
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2542
4
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2547
5
จักรพรรดิมาลา 2551
อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2532
2
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 2541
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2545
4
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2550
5
จักรพรรดิมาลา 2552
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ลำดับ เครื่องราช ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
1
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2542
2
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2547
3
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2552