ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานอาจารย์ที่จบปริญญาเอก
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วิชาเอก ปริญญา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ ประเทศ
1
ผศ.ดร.พันสรวง    อุดมพุทธิเมฆากุล เคมีอินทรีย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551
ไทย
2
อ.ดร.เยาวเรศ    ชูศิริ ชีวเคมี
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555
ไทย
3
อ.ดร.วีรนุช    คฤหานนท์ เคมี
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555
ไทย
4
อ.ดร.ชัดนารี    มีสุขโข นิเวศวิทยา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25XX
ไทย
5
อ.ดร.นงลักษณ์    สายเทพ ชีววิทยา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551
ไทย
6
ผศ.ดร.พรอนันต์    บุญก่อน ชีววิทยา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555
ไทย
7
ผศ.ดร.หฤทัย    ไทยสุชาติ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
University of Natural Resources and Applies Life Sciences, Vienna
2552
Austria
8
ผศ.ดร.โอฬาร    เชี่ยวชาญ การจัดการระบบสารสนเทศ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Charles Sturt University
2545
Australia
9
ผศ.ดร.โศภิษฐพร    ศิลปภิรมย์สุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556
ไทย
10
รศ.ดร.วิลาศ    พุ่มพิมล อินทรียเคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2545
ไทย
11
อ.ดร.ศิวัช    ตั้งประเสริฐ เคมี
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555
ไทย
12
ผศ.ดร.สำเริง    นราแก้ว เคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2554
ไทย
13
ผศ.ดร.อภิรักษ์    ชัยเสนา เคมี
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2547
ไทย
14
ผศ.ดร.ถิรนันท์    สอนแก้ว ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
University of Bremen
2553
Germany
15
อ.ดร.ไพบูลย์    หมุ่ยมาศ พฤกษศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557
ไทย
16
อ.ดร.วิภานุช    ใบศล เคมี
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557
ไทย
17
อ.ดร.เอกชัย    ญาณะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557
ไทย
18
อ.ดร.ศราวุธ    สุวรรณอัตถ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
2559
ไทย
19
ผศ.ดร.พิมผกา    โพธิลังกา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Doctor of Technology
University of Innsbruck
2551
Austria
20
อ.ดร.ณัฐกฤษณ์    ธรรมกวินวงศ์ สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2559
ไทย
21
อ.ดร.คมคาย    ไพฑูรย์ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560
ไทย
22
อ.ดร.วีระศักดิ์    ฟองเงิน การจัดการเทคโนโลยี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ราชภัฏมหาสารคาม
2561
ไทย
23
อ.ดร.อังคณา    เชื้อเจ็ดตน ชีววิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561
ไทย
24
อ.ดร.ธีราภรณ์    พรหมอนันต์ เคมี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561
ไทย