ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานตำแหน่งบริหาร
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มทำงาน คำสั่งเลขที่
1
ผศ.ปรีชา    โพธิ์แพง คณบดี
9 มี.ค. 2556
022/2555 ลว. 3 พฤศจิกายน 2555
2
อ.ชัยวุฒิ    โกเมศ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
1 พ.ย. 2556
4132/2556 ลว. 11 ตุลาคม 2556
3
ผศ.ดร.หฤทัย    ไทยสุชาติ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
1 พ.ย. 2556
4132/2556 ลว. 11 ตุลาคม 2556
4
อ.ดร.เยาวเรศ    ชูศิริ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1 พ.ย. 2556
4132/2556 ลว. 11 ตุลาคม 2556
5
อ.ฐิติมา    โรจนไพฑูรย์ ผู้ช่วยคณบดี
6 พ.ย. 2556
คณะวิทยาศาสตร์ 075/2556 ลว. 6 พฤศจิกายน 2556
6
ผศ.ดร.อภิรักษ์    ชัยเสนา ผู้ช่วยคณบดี
6 พ.ย. 2556
คณะวิทยาศาสตร์ 075/2556 ลว. 6 พฤศจิกายน 2556
7
ผศ.สมศักดิ์    ศรีสวการย์ ผู้ช่วยคณบดี
6 พ.ย. 2556
คณะวิทยาศาสตร์ 075/2556 ลว. 6 พฤศจิกายน 2556
8
ผศ.ปรีชา    โพธิ์แพง คณะกรรมการประจำคณะ
6 ธ.ค. 2556
สภามหาวิทยาลัย 29/2556 ลว. 6 ธันวาคม 2556
9
ผศ.ดร.พันสรวง    อุดมพุทธิเมฆากุล คณะกรรมการประจำคณะ
6 ธ.ค. 2556
สภามหาวิทยาลัย 29/2556 ลว. 6 ธันวาคม 2556
10
ผศ.ดร.หฤทัย    ไทยสุชาติ คณะกรรมการประจำคณะ
6 ธ.ค. 2556
สภามหาวิทยาลัย 29/2556 ลว. 6 ธันวาคม 2556
11
อ.ดร.เยาวเรศ    ชูศิริ คณะกรรมการประจำคณะ
6 ธ.ค. 2556
สภามหาวิทยาลัย 29/2556 ลว. 6 ธันวาคม 2556