ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
กนกวรรณ พันยาง
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
การบัญชี ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2546
สถาบันราชภัฏเชียงราย
ไทย
พิศวง กองกระโทก
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
บรรณารักษศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2533
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
ไทย
2
สาสรสนเทศศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2556
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย
กัมพล ปาละอุด
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ไทย
อนุชา ปาลี
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
อุตสาหกรรมศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2542
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ไทย
ศรีพรรณ มาปลูก
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2536
วิทยาลัยครูลำปาง
ไทย
พุทธรัตน์ เลิศศรี
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ไทย
กรรณิกา พิมสิงห์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
การบัญชี ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2545
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
ไทย
ฐิติวรดา ตันวงค์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ไทย
กมลชนก ศรีแปงวงศ์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ไทย
ภาคภูมิ ปั้นนพศรี
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ไทย
รัชนก หอมแก่นจันทร์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
การจัดการทั่วไป ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2543
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
สถิตาภรณ์ ใจจิตร์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2550
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไทย
2
เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2553
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไทย
ภูวดล เชื้อผู้ดี
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาตรี
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาโท
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
จันทร์ขาว สายแปลง
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2540
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย