ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานประวัติการศึกษา
อ.ดร.คมคาย ไพฑูรย์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2545
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2
สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2548
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
3
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ธัญลักษณ์ งามขำ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2544
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2
สถิติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
อ.นิภา จันทร์อ่อน
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต สูงกว่าปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาโท
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.มนัสชนก คนเฉลียว
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2545
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทย
ผศ.รัชนี คะระวาด
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2536
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ไทย
2
คณิตศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต ปริญญาโท
2541
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต ปริญญาตรี
2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2
สถิติทางการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2532
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2532
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ไทย
2
การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2537
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
รศ.สมชัย โกศล
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2525
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2
การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2533
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ณรงค์ คชภักดี
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2546
สถาบันราชภัฎภูเก็ต
ไทย
2
เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
เคมี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี การศึกษาบัณฑิต ปริญญาตรี
2537
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2
เคมีศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2541
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
3
เคมีอินทรีย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2551
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2542
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ไทย
2
การสอนเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2536
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
ชีวเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
ชีวเคมี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2548
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
เคมี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา การศึกษาบัณฑิต ปริญญาตรี
2532
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทย
2
สัตววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
3
นิเวศวิทยา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
25XX
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2542
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
ชีววิทยา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2551
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
ชีววิทยา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2545
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2539
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
2
พันธุวิศวกรรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
3
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2552
University of Natural Resources and Applies Life Sciences, Vienna
Austria
อ.ดลฤดี สุขใจ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ฟิสิกส์ ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2547
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
การสอนฟิสิกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ผศ.ปัทมา อภิชัย
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2550
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2
ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
อ.พิบูลย์ หม่องเชย
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ฟิสิกส์ ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2546
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.พิภพ นราแก้ว
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2551
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2
ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2553
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ฟิสิกส์ ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2545
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
การสอนฟิสิกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2548
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ไทย
2
วิทยาศาสตร์ศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2546
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
วิทยาศาสตร์ศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ไทย
อ.ชัยวุฒิ โกเมศ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2543
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2551
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.พิกุล แสงงาม
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2536
วิทยาลัยโยนก
ไทย
2
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2539
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
การจัดการเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2561
ราชภัฏมหาสารคาม
ไทย
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
สถิติ-คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2528
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
ผศ.สมัย ศรีสวย
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2537
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2545
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2550
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
อ.ปกรณ์ สันตกิจ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2539
สถาบันราชภัฏสงขลา
ไทย
2
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2531
วิทยาลัยครูจันทร์เกษม
ไทย
2
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2547
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
อ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ไทย
2
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2548
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
2536
วิทยาลัยโยนก
ไทย
2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2543
สถาบันราชภัฏลำปาง
ไทย
2
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2548
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2537
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
ไทย
2
การคำนวณ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2541
Griffith University
Australia
3
การจัดการระบบสารสนเทศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2545
Charles Sturt University
Australia
อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2547
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ไทย
2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ไทย
2
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ไทย
3
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Doctor of Technology ปริญญาเอก
2551
University of Innsbruck
Austria
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ธรณีวิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี การศึกษาบัณฑิต ปริญญาตรี
2529
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2
เคมี ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2534
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
3
อินทรียเคมี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
เคมี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2543
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2
เคมี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไทย
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2533
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ไทย
2
การสอนเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
เคมี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไทย
ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
สุขศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2525
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2531
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
สุขศึกษา - บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
พัฒนาชุมชน ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2544
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ไทย
3
พัฒนาสังคม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
4
การส่งเสริมสุขภาพ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2526
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ไทย
2
คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2
คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2
ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2557
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.ชนิกา เสนาวงค์ษา
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตรศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2551
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไทย
2
นโยบายและการจัดการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
อ.ฉัตรสุดา มาทา
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
กิจกรรมบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2556
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2540
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2553
University of Bremen
Germany
อ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ไทย
2
คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ไทย
3
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ไทย
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
เคมี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2557
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
อ.พิมพ์ผกา อินทะรส
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
คณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
คณิตศาสตรศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
อ.สุขี สุขดี
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2547
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2
เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2551
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
อ.ดร.ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงศ์
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
บริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2531
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย
2
บริหารการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต ปริญญาโท
2544
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
3
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2545
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ไทย
2
พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
3
พฤกษศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2557
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ลำดับ สาขา ปริญญา ระดับ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย ประเทศ
1
ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2
ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
3
ชีววิทยา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก
2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย