ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ราคา อายุการใช้งาน ปกติ เสีย ไม่พบ รวมจำนวน รวมเงินทั้งสิ้น
จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 131 259,194 221 397,077 93 156,880 445 813,151
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 1,448 1,803,605 440 777,613 141 281,084 2,029 2,862,302
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 591 1,165,001 1 2,900 3 8,400 595 1,176,301
มากกว่า 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 132 5,358,637 57 961,932 105 3,025,741 294 9,346,310
มากกว่า 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 715 49,263,911 131 3,807,023 225 9,938,416 1,071 63,009,350
มากกว่า 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 595 25,291,152 2 62,500 41 665,595 638 26,019,248
รวม 3,612 83,141,500 852 6,009,045 608 14,076,116 5,072 103,226,661