ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ราคา อายุการใช้งาน ปกติ เสีย ไม่พบ รวมจำนวน รวมเงินทั้งสิ้น
จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 119 223,594 182 335,827 85 141,380 386 700,801
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 1,420 1,819,205 476 831,363 149 296,584 2,045 2,947,152
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 631 1,185,001 4 10,400 3 8,400 638 1,203,801
มากกว่า 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 54 1,262,147 47 809,632 70 1,483,196 171 3,554,975
มากกว่า 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 790 53,243,701 137 3,826,773 259 11,454,961 1,186 68,525,435
มากกว่า 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 598 25,407,852 6 195,050 42 691,595 646 26,294,498
รวม 3,612 83,141,500 852 6,009,045 608 14,076,116 5,072 103,226,661