ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ราคา อายุการใช้งาน ปกติ เสีย ไม่พบ รวมจำนวน รวมเงินทั้งสิ้น
จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 131 259,194 218 384,027 92 154,580 441 797,801
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 1,448 1,803,605 443 790,663 142 283,384 2,033 2,877,652
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 591 1,165,001 1 2,900 3 8,400 595 1,176,301
มากกว่า 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 128 5,237,477 50 863,732 97 2,704,726 275 8,805,935
มากกว่า 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 719 49,385,071 136 3,850,473 233 10,259,431 1,088 63,494,975
มากกว่า 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 595 25,291,152 4 117,250 41 665,595 640 26,073,998
รวม 3,612 83,141,500 852 6,009,045 608 14,076,116 5,072 103,226,661