ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ราคา อายุการใช้งาน ปกติ เสีย ไม่พบ รวมจำนวน รวมเงินทั้งสิ้น
จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 123 236,494 186 345,327 91 153,580 400 735,401
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 1,456 1,826,305 475 829,363 143 284,384 2,074 2,940,052
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 591 1,165,001 1 2,900 3 8,400 595 1,176,301
มากกว่า 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 128 5,237,477 49 857,132 97 2,704,726 274 8,799,335
มากกว่า 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 719 49,385,071 137 3,857,073 233 10,259,431 1,089 63,501,575
มากกว่า 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 595 25,291,152 4 117,250 41 665,595 640 26,073,998
รวม 3,612 83,141,500 852 6,009,045 608 14,076,116 5,072 103,226,661