ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ราคา อายุการใช้งาน ปกติ เสีย ไม่พบ รวมจำนวน รวมเงินทั้งสิ้น
จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน จำนวน เป็นเงิน
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 134 266,544 224 409,177 96 164,340 454 840,061
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 1,495 1,865,355 438 768,413 139 274,874 2,072 2,908,642
ราคาไม่เกิน 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 541 1,095,901 0 0 2 7,150 543 1,103,051
มากกว่า 5,000 บาท มากกว่า 20 ปี 161 7,620,257 57 961,932 122 3,701,588 340 12,283,777
มากกว่า 5,000 บาท อยู่ระหว่าง 10 ปี - 20 ปี 686 47,002,291 131 3,807,023 208 9,262,568 1,025 60,071,883
มากกว่า 5,000 บาท น้อยกว่า 10 ปี 595 25,291,152 2 62,500 41 665,595 638 26,019,248
รวม 3,612 83,141,500 852 6,009,045 608 14,076,116 5,072 103,226,661