ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
801 44.01.05.001 ตู้กระจกใช้เก็บพรรณไม้ และดอกไม้แห้ง 13 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,150 Bio 19 ปี 10 เดือน 7 วัน ปกติ
802 44.01.05.002 ตู้กระจกใช้เก็บพรรณไม้ และดอกไม้แห้ง 13 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,150 Bio 19 ปี 10 เดือน 7 วัน ปกติ
803 44.01.01.081 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03201 CS 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
804 44.01.01.082 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03201 CS 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
805 44.01.01.083 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03101 CS 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
806 44.01.01.084 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03101 CS 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
807 44.01.01.085 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03101 CS 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
808 44.01.01.086 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03101 CS 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
809 44.01.01.087 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03101 CS 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
810 44.01.01.088 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03105 Math 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
811 44.01.01.089 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03105 Math 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
812 44.01.01.090 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก 28 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 03105 Math 19 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
813 44.07.09.001 เครื่องทำน้ำอุ่น Nationnal OH4500, 010102922 29 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
4,890 DeanOff. 19 ปี 9 เดือน 21 วัน จำหน่าย
814 44.07.09.001 เครื่องทำน้ำอุ่น Nationnal OH4500, 010102922 29 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
4,890 DeanOff. 19 ปี 9 เดือน 21 วัน จำหน่าย
815 44.03.08.056 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เวอร์เทค รุ่น P301 03 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
6,000 23100 DeanOff. 19 ปี 9 เดือน 17 วัน ชำรุด
816 44.03.08.057 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เวอร์เทค รุ่น P301 03 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
6,000 23100 DeanOff. 19 ปี 9 เดือน 17 วัน ชำรุด
817 44.03.08.058 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เวอร์เทค รุ่น P301 03 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
6,000 23100 DeanOff. 19 ปี 9 เดือน 17 วัน ชำรุด
818 44.03.08.059 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เวอร์เทค รุ่น P301 03 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
6,000 CS 19 ปี 9 เดือน 17 วัน จำหน่าย
819 44.06.02.023 จอรับภาพคอมพิวเตอร์ 10 ม.ค. 44 สอบราคา
(บกศ.)
5,170 CS 19 ปี 9 เดือน 10 วัน จำหน่าย
820 44.06.02.024 จอรับภาพคอมพิวเตอร์ 10 ม.ค. 44 สอบราคา
(บกศ.)
5,170 CS 19 ปี 9 เดือน 10 วัน จำหน่าย
821 44.06.02.014 จอภาพ 15" FD FRINITRON MAG570FD 14 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,700 19104 Food 19 ปี 9 เดือน 6 วัน ชำรุด
822 44.01.01.018 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 22 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Bio 19 ปี 8 เดือน 28 วัน ปกติ
823 44.01.02.165 เก้าอี้ใช้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 22 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
700 Bio 19 ปี 8 เดือน 28 วัน จำหน่าย
824 44.01.01.010 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,300 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
825 44.01.01.011 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,300 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
826 44.01.01.012 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,300 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
827 44.01.01.013 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,300 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
828 44.01.01.014 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,300 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
829 44.01.01.015 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,300 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
830 44.01.01.016 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,300 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
831 44.01.02.067 เก้าอี้ทำงานอาจารย์ระดับ 3 - 6 ยูนิตี้ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
750 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
832 44.01.02.069 เก้าอี้ทำงานอาจารย์ระดับ 3 - 6 ยูนิตี้ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
750 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
833 44.01.02.071 เก้าอี้ทำงานอาจารย์ระดับ 3 - 6 ยูนิตี้ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
750 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
834 44.01.02.072 เก้าอี้ทำงานอาจารย์ระดับ 3 - 6 ยูนิตี้ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
750 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
835 44.01.02.078 เก้าอี้ทำงานอาจารย์ระดับ 3 - 6 ยูนิตี้ 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
750 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
836 44.01.02.084 เก้าอี้หน้าห้องเรียน 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
600 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
837 44.01.02.086 เก้าอี้หน้าห้องเรียน 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
600 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
838 44.01.02.095 เก้าอี้หน้าห้องเรียน 25 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
600 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
839 44.03.08.053 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เวอร์เทค รุ่น P301 25 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
10,250 CS 19 ปี 8 เดือน 25 วัน จำหน่าย
840 44.03.10.053 จอรับภาพข้ามศีรษะ STAR 25 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 05106 Bio 19 ปี 8 เดือน 25 วัน ปกติ
841 44.03.10.054 จอรับภาพข้ามศีรษะ STAR 25 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 05106 Bio 19 ปี 8 เดือน 25 วัน ปกติ
842 44.01.01.020 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,900 23102 DeanOff. 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
843 44.01.01.021 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,900 23403 Bio 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
844 44.01.14.080 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
24,000 23112 DeanOff. 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
845 44.01.14.081 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 05101 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
846 44.01.14.082 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 05102 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
847 44.01.14.083 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 05102 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
848 44.01.14.084 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
849 44.01.14.085 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
850 44.01.14.086 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
851 44.01.14.087 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
852 44.01.14.088 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
853 44.01.14.089 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
854 44.01.14.090 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
855 44.01.14.091 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
856 44.01.14.092 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
857 44.01.14.093 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
858 44.01.14.094 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
859 44.01.14.095 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
860 44.01.14.096 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
861 44.01.14.097 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
862 44.01.14.098 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
863 44.01.14.099 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
864 44.01.14.100 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
865 44.01.14.101 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
866 44.01.14.102 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
867 44.01.14.103 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
868 44.01.14.104 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
869 44.01.14.105 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
870 44.01.14.106 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
871 44.01.14.107 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
872 44.01.14.108 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
873 44.01.14.109 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
874 44.01.14.110 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
875 44.01.14.111 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
876 44.01.14.112 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
877 44.01.14.113 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
878 44.01.14.114 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
879 44.01.14.115 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30 ม.ค. 44 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,458 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
880 44.01.15.145 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23108 DeanOff. 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
881 44.01.15.146 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
882 44.01.15.147 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23215 Phy 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
883 44.01.15.148 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
884 44.01.15.149 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
885 44.01.15.150 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
886 44.01.15.151 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23206 Phy 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
887 44.01.15.152 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23206 Phy 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
888 44.01.15.153 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
889 44.01.15.154 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
890 44.01.15.155 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23212 Phy 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
891 44.01.15.156 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23405 Bio 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
892 44.01.15.157 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
893 44.01.15.158 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23403 Bio 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
894 44.01.15.159 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
895 44.01.15.160 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23301 Chem 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
896 44.01.15.161 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23301 Chem 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
897 44.01.15.162 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23303 Chem 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
898 44.01.15.163 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23303 Chem 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
899 44.01.15.164 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23304 Chem 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
900 44.01.15.165 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด