ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
701 43.06.01.088 เครื่องคอมพิวเตอร์ Multimidia Pentium III 500 MHz 12 ก.พ. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
37,000 23100 DeanOff. 20 ปี 8 เดือน 8 วัน ชำรุด
702 07.01.022 เครื่องกรองน้ำ 02 มี.ค. 43 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
2,800 Food 20 ปี 7 เดือน 18 วัน จำหน่าย
703 43.07.07.006 เครื่องทำน้ำเย็น 02 มี.ค. 43 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
10,000 19104 Food 20 ปี 7 เดือน 18 วัน ชำรุด
704 43.07.07.009 เครื่องทำน้ำเย็น 02 มี.ค. 43 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
10,000 19104 Food 20 ปี 7 เดือน 18 วัน ชำรุด
705 43.11.09.001 กล้องดูดาว Discovery แบบหักเหแสง 28 มี.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
16,000 23500 Phy 20 ปี 6 เดือน 22 วัน ปกติ
706 43.03.08.020 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 21 พ.ค. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
9,400 03106 CS 20 ปี 4 เดือน 29 วัน ชำรุด
707 43.03.10.020 จอรับภาพข้ามศีรษะชนิดแขวน 21 พ.ค. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
4,350 03106 CS 20 ปี 4 เดือน 29 วัน ชำรุด
708 43.11.11.001 เครื่องบดเนื้อ ยี่ห้อ UMAS T3-8 07 มิ.ย. 43 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
45,000 19100 Food 20 ปี 4 เดือน 13 วัน ปกติ
709 43.01.20.001 บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาด 1.2x3.6m.กระจกเลื่อน 25 ก.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
12,500 23100 DeanOff. 20 ปี 2 เดือน 25 วัน ปกติ
710 43.01.20.002 บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาด 1.2x3.6m.กระจกเลื่อน 25 ก.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
12,500 23100 DeanOff. 20 ปี 2 เดือน 25 วัน ปกติ
711 43.07.03.002 เครื่องผสมแป้ง ขนาด 35 W พร้อมหัวตี 3 แบบ 02 ส.ค. 43 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
17,900 19100 Food 20 ปี 2 เดือน 18 วัน ปกติ
712 43.07.05.002 เตาไมโครเวฟความจุ 28 ล. ปรับระดับความร้อน 5 ระดับ 02 ส.ค. 43 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
6,500 19100 Food 20 ปี 2 เดือน 18 วัน ปกติ
713 43.11.09.002 กล้องดูดาว Discovery F1000x90 04 ก.ย. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
21,000 23501 Phy 20 ปี 1 เดือน 16 วัน ปกติ
714 43.11.09.003 กล้องดูดาว Discovery F1000x90 04 ก.ย. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
21,000 23501 Phy 20 ปี 1 เดือน 16 วัน ปกติ
715 44.01.15.158 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05106 Bio 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
716 44.01.15.159 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05106 Bio 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
717 44.01.15.160 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05106 Bio 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
718 44.01.15.161 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05106 Bio 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
719 44.01.15.162 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05301 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
720 44.01.15.163 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05302 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
721 44.01.15.164 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05302 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
722 44.01.15.165 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05302 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
723 44.01.15.166 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05302 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
724 44.01.15.167 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05303 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
725 44.01.15.168 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05304 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
726 44.01.15.169 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05304 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
727 44.01.15.170 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05304 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
728 44.01.15.171 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05304 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
729 44.01.15.172 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05305 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
730 44.01.15.173 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05305 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
731 44.01.15.174 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05308 Env 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
732 44.01.15.175 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05401 GenSci 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
733 44.01.15.176 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05401 GenSci 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
734 44.01.15.177 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05401 GenSci 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
735 44.01.15.178 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05402 GenSci 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
736 44.01.15.179 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05402 GenSci 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
737 44.01.15.180 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18201 Bio 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
738 44.01.15.181 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18201 Bio 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
739 44.01.15.182 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18201 Bio 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
740 44.01.15.183 พัดลมโคจรติดผนัง 13 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18201 Bio 20 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
741 44.01.16.001 เครื่องดูดฝุ่น SHARP EE8500 13 ต.ค. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
4,500 Math 20 ปี 0 เดือน 7 วัน จำหน่าย
742 44.01.22.001 ลิฟท์โดยสารยี่ห้อ FUJI ELEVATOR 20 ต.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,276,000 23100 DeanOff. 20 ปี 0 เดือน 0 วัน ปกติ
743 44.03.10.004 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23201 Phy 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
744 44.03.10.005 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23219 Phy 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
745 44.03.10.006 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23217 Phy 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
746 44.03.10.007 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23203 Phy 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
747 44.03.10.008 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23215 Phy 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
748 44.03.10.013 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23206 Phy 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
749 44.03.10.014 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 19103 Food 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
750 44.03.10.015 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 20201 Food 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
751 44.03.10.016 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 20301 Food 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
752 44.03.10.017 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23405 Bio 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
753 44.03.10.018 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23112 DeanOff. 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
754 44.03.10.049 จอรับภาพชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า SOMFY 16 พ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
8,500 23101 DeanOff. 19 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
755 44.01.15.184 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18201 Bio 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
756 44.01.15.185 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18201 Bio 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
757 44.01.15.186 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18101 Bio 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
758 44.01.15.187 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18101 Bio 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
759 44.01.15.188 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18101 Bio 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
760 44.01.15.189 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18101 Bio 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
761 44.01.15.190 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 03402 Math 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
762 44.01.15.191 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 03402 Math 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
763 44.01.15.192 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18103 DeanOff. 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
764 44.01.15.193 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18103 DeanOff. 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
765 44.01.15.194 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 18103 DeanOff. 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
766 44.01.15.195 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05202 CS 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
767 44.01.15.196 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05202 CS 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
768 44.01.15.197 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05402 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
769 44.01.15.198 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05403 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
770 44.01.15.199 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05403 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
771 44.01.15.200 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05403 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
772 44.01.15.201 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05404 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
773 44.01.15.202 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05404 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
774 44.01.15.203 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05404 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
775 44.01.15.204 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05405 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
776 44.01.15.205 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05405 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
777 44.01.15.206 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05405 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
778 44.01.15.207 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05406 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
779 44.01.15.208 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05408 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
780 44.01.15.209 พัดลมโคจรติดผนัง 17 พ.ย. 43 ประกวดราคา
(บกศ.)
2,400 05401 GenSci 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ปกติ
781 44.07.01.001 เครื่องกรองน้ำ 17 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,800 18100 Food 19 ปี 11 เดือน 3 วัน ชำรุด
782 44.01.05.048 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03302 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
783 44.01.05.049 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03302 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
784 44.01.05.050 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03305 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
785 44.01.05.051 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03305 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
786 44.01.05.052 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03101 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
787 44.01.05.053 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03101 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
788 44.01.05.054 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03300 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
789 44.01.05.055 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03101 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
790 44.01.05.056 ตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03101 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
791 44.01.05.057 ตู้เอนกประสงค์ 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,850 03305 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
792 44.01.05.058 ตู้เอนกประสงค์ 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,850 03201 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
793 44.01.05.059 ตู้เอนกประสงค์ 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,850 03101 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
794 44.01.05.060 ตู้เอนกประสงค์ 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,850 03101 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
795 44.01.05.061 ตู้เอนกประสงค์ 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,850 03101 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
796 44.01.05.062 ตู้เอนกประสงค์ 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก 26 พ.ย. 43 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,850 03101 CS 19 ปี 10 เดือน 24 วัน ปกติ
797 44.01.01.070 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 28 พ.ย. 43 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,600 03105 Math 19 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
798 44.01.01.079 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 28 พ.ย. 43 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,600 03102 Math 19 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
799 44.01.05.046 ตู้เหล็กกระจกเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 10 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,550 23415 Bio 19 ปี 10 เดือน 10 วัน ปกติ
800 44.01.05.047 ตู้เหล็กกระจกเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 10 ธ.ค. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,550 23415 Bio 19 ปี 10 เดือน 10 วัน ปกติ