ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
601 01.02.3073 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
602 01.02.3074 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
603 01.02.3075 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
604 01.02.3076 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
605 01.02.3077 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
606 01.02.3078 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
607 01.02.3079 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
608 01.02.3080 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
609 01.02.3081 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
610 01.05.354 ตู้กระจกบานเลื่อน 6 ฟุต มีชั้นวางของ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,500 03101 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน ปกติ
611 01.05.355 ตู้กระจกบานเลื่อน 6 ฟุต มีชั้นวางของ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,500 03101 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน ปกติ
612 01.05.356 ตู้กระจกบานเลื่อน 6 ฟุต มีชั้นวางของ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,500 03302 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน ปกติ
613 01.05.353 ตู้เหล็กบานทึบ 5 ฟุต 15 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,600 Chem 21 ปี 5 เดือน 5 วัน จำหน่าย
614 05.23.082 ชุดทดลองดิจิตอล 17 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 Phy 21 ปี 5 เดือน 3 วัน จำหน่าย
615 05.23.083 ชุดทดลองดิจิตอล 17 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 Phy 21 ปี 5 เดือน 3 วัน จำหน่าย
616 05.23.084 ชุดทดลองดิจิตอล 17 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 Phy 21 ปี 5 เดือน 3 วัน จำหน่าย
617 05.23.085 ชุดทดลองดิจิตอล 17 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 Phy 21 ปี 5 เดือน 3 วัน จำหน่าย
618 01.02.3097 โต๊ะพร้อมเก้าอี้อาจารย์ 18 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 DeanOff. 21 ปี 5 เดือน 2 วัน จำหน่าย
619 01.02.3098 โต๊ะพร้อมเก้าอี้อาจารย์ 18 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 DeanOff. 21 ปี 5 เดือน 2 วัน จำหน่าย
620 01.02.3099 โต๊ะพร้อมเก้าอี้อาจารย์ 18 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 23103 DeanOff. 21 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
621 01.02.3100 โต๊ะพร้อมเก้าอี้อาจารย์ 18 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 Math 21 ปี 5 เดือน 2 วัน จำหน่าย
622 01.02.3101 โต๊ะพร้อมเก้าอี้อาจารย์ 18 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 35202 Health 21 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
623 06.16.037 กล้องถ่ายวีดีโอระบบสะท้อนแสง 10 มิ.ย. 42 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
70,000 23501 Phy 21 ปี 4 เดือน 10 วัน ชำรุด
624 07.06.006 ชุดอุตุนิยมวิทยา 10 มิ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
64,400 23501 Phy 21 ปี 4 เดือน 10 วัน ชำรุด
625 07.17.003 ชุดไทม์เมอร์ดิจิตอล 10 มิ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
47,000 Phy 21 ปี 4 เดือน 10 วัน จำหน่าย
626 01.02.2919 โต๊ะทำงานอาจารย์ 17 มิ.ย. 42 จัดซื้อ
(บริจาค)
2,300 03307 Math 21 ปี 4 เดือน 3 วัน ชำรุด
627 01.10.125 เครื่องรับโทรทัศน์สี 20"PHILIPS 17 มิ.ย. 42 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
8,000 DeanOff. 21 ปี 4 เดือน 3 วัน จำหน่าย
628 01.21.152 เครื่องปรับอากาศขนาด 56000 BTU 30 มิ.ย. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
50,000 03302 CS 21 ปี 3 เดือน 20 วัน ปกติ
629 06.04.242 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ VERTEX รุ่น TT-300 30 มิ.ย. 42 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
10,000 CS 21 ปี 3 เดือน 20 วัน จำหน่าย
630 06.06.145 จอรับภาพข้ามศีรษะชนิดแขวน ยี่อห้อ DRAPPER 30 มิ.ย. 42 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
4,350 CS 21 ปี 3 เดือน 20 วัน จำหน่าย
631 06.06.146 จอรับภาพข้ามศีรษะชนิดแขวน ยี่อห้อ DRAPPER 30 มิ.ย. 42 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
4,350 CS 21 ปี 3 เดือน 20 วัน จำหน่าย
632 06.06.147 จอรับภาพข้ามศีรษะชนิดแขวน ยี่อห้อ DRAPPER 30 มิ.ย. 42 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
4,350 CS 21 ปี 3 เดือน 20 วัน จำหน่าย
633 01.06.1191 ตู้เหล็ก บานกระจกซ้อนบานทึบ 07 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,300 20301 Food 21 ปี 3 เดือน 13 วัน ชำรุด
634 01.06.1192 ตู้เหล็ก บานกระจกซ้อนบานทึบ 07 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,300 20301 Food 21 ปี 3 เดือน 13 วัน ชำรุด
635 05.06.325 เครื่องช่วยบรรยาย 07 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 20202 Food 21 ปี 3 เดือน 13 วัน ชำรุด
636 06.01.075 กล้องถ่ายรูป DIJITAL MAUICA MUCFD - 73 07 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
29,945 19104 Food 21 ปี 3 เดือน 13 วัน ชำรุด
637 06.03.1291 เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 1100 07 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
20,000 19102 Food 21 ปี 3 เดือน 13 วัน ชำรุด
638 06.08.1292 เครื่องสำรองไฟฟ้า 07 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,500 19104 Food 21 ปี 3 เดือน 13 วัน ปกติ
639 08.02.036 ตู้เย็น DEAWOO 1709 AH 12 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
5,200 Bio 21 ปี 3 เดือน 8 วัน จำหน่าย
640 07.14.057 เครื่องมือล้างหลอดแก้ว 16 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
11,000 Bio 21 ปี 3 เดือน 4 วัน จำหน่าย
641 06.01.1283 จอภาพคอมพิวเตอร์ 29 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 Bio 21 ปี 2 เดือน 21 วัน จำหน่าย
642 05.06.321 เครื่องบรรยายแบบไร้สาย 31 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 23405 Bio 21 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
643 05.06.322 เครื่องบรรยายแบบไร้สาย 31 ก.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 Bio 21 ปี 2 เดือน 20 วัน จำหน่าย
644 07.12.044 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 11 ส.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
192,000 23304 Chem 21 ปี 2 เดือน 9 วัน ปกติ
645 07.22.006 เครื่องวัดอิออนเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 42 สอบราคา
(กศ.บป.)
150,000 Chem 21 ปี 2 เดือน 9 วัน ปกติ
646 07.22.007 เครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ 11 ส.ค. 42 สอบราคา
(กศ.บป.)
180,000 Chem 21 ปี 2 เดือน 9 วัน ปกติ
647 01.10.128 เครื่องรับโทรทัศน์สี 34" ระบบ Nicam-92 จูนเนอร์คู่ 16 ส.ค. 42 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
38,000 03405 Math 21 ปี 2 เดือน 4 วัน ปกติ
648 07.22.009 ฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ Fungtion Generator 27 ก.ย. 42 สอบราคา
(กศ.บป.)
11,200 05203 Phy 21 ปี 0 เดือน 23 วัน ชำรุด
649 07.22.010 ฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ Fungtion Generator 27 ก.ย. 42 สอบราคา
(กศ.บป.)
11,200 05203 Phy 21 ปี 0 เดือน 23 วัน ชำรุด
650 07.22.011 ฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ Fungtion Generator 27 ก.ย. 42 สอบราคา
(กศ.บป.)
11,200 05203 Phy 21 ปี 0 เดือน 23 วัน ชำรุด
651 07.22.012 ฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ Fungtion Generator 27 ก.ย. 42 สอบราคา
(กศ.บป.)
11,200 05203 Phy 21 ปี 0 เดือน 23 วัน ชำรุด
652 07.22.013 ฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ Fungtion Generator 27 ก.ย. 42 สอบราคา
(กศ.บป.)
11,200 05203 Phy 21 ปี 0 เดือน 23 วัน ชำรุด
653 47.011.40.001 เครื่องวัดความเป็นกรด-เบสชนิดตั้งโต๊ะ (pH; Bench top (METTLER TOLEDO MP 220) 02 ต.ค. 42 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
14,490 23317 Chem 21 ปี 0 เดือน 18 วัน ชำรุด
654 47.011.40.002 เครื่องวัดความเป็นกรด-เบสชนิดตั้งโต๊ะ (pH; Bench top (METTLER TOLEDO MP 220) 02 ต.ค. 42 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
14,490 23317 Chem 21 ปี 0 เดือน 18 วัน ชำรุด
655 43.03.01.001 กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ 04 ต.ค. 42 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,000 Bio 21 ปี 0 เดือน 16 วัน จำหน่าย
656 47.011.40.003 เครื่องวัดความเป็นกรด-เบสชนิดตั้งโต๊ะ (pH; Bench top (METTLER TOLEDO MP 220) 02 ต.ค. 42 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
14,490 23317 Chem 21 ปี 0 เดือน 18 วัน ชำรุด
657 43.01.01.004 โต๊ะทำงานอาจารย์ระดับ 7-9 20 ต.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
5,800 23108 DeanOff. 21 ปี 0 เดือน 0 วัน ปกติ
658 45.01.01.001 โต๊ะทำงานอาจารย์ระดับ 3-6 20 ต.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
3,300 23107 DeanOff. 21 ปี 0 เดือน 0 วัน ปกติ
659 45.01.01.002 โต๊ะทำงานอาจารย์ระดับ 3-6 20 ต.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
3,300 23104 DeanOff. 21 ปี 0 เดือน 0 วัน ปกติ
660 45.01.01.003 โต๊ะทำงานอาจารย์ระดับ 3-6 20 ต.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
3,300 DeanOff. 21 ปี 0 เดือน 0 วัน จำหน่าย
661 43.01.01.003 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ต.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
3,800 35204 Health 21 ปี 0 เดือน 0 วัน ชำรุด
662 43.01.01.004 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ต.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
3,800 DeanOff. 21 ปี 0 เดือน 0 วัน จำหน่าย
663 43.01.02.003 เก้าอี้ใช้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 20 ต.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
750 23311 Chem 21 ปี 0 เดือน 0 วัน ปกติ
664 43.01.02.004 เก้าอี้ใช้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 20 ต.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
750 23100 DeanOff. 21 ปี 0 เดือน 0 วัน ชำรุด
665 43.03.08.001 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เวอร์เทค (ราคารวมจอ) 21 ต.ค. 42 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
13,000 20201 Food 20 ปี 11 เดือน 29 วัน ชำรุด
666 43.01.05.001 ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน 01 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
3,000 03104 Health 20 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
667 43.03.08.003 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เวอร์เทค 02 พ.ย. 42 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
13,000 23102 DeanOff. 20 ปี 11 เดือน 18 วัน ปกติ
668 43.03.10.002 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 02 พ.ย. 42 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 23102 DeanOff. 20 ปี 11 เดือน 18 วัน ปกติ
669 43.03.10.003 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 175 x 175 ซม. 02 พ.ย. 42 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,800 20202 Food 20 ปี 11 เดือน 18 วัน ปกติ
670 43.01.15.005 พัดลมเพดาน 04 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
950 05102 Food 20 ปี 11 เดือน 16 วัน ปกติ
671 43.01.15.006 พัดลมเพดาน 04 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
950 05102 Food 20 ปี 11 เดือน 16 วัน ปกติ
672 43.01.15.007 พัดลมเพดาน 04 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
950 05103 Food 20 ปี 11 เดือน 16 วัน ปกติ
673 43.01.15.008 พัดลมเพดาน 04 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
950 05103 Food 20 ปี 11 เดือน 16 วัน ปกติ
674 43.01.15.009 พัดลมเพดาน 04 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
950 05103 Food 20 ปี 11 เดือน 16 วัน ปกติ
675 43.01.15.010 พัดลมเพดาน 04 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
950 05103 Food 20 ปี 11 เดือน 16 วัน ปกติ
676 43.01.15.011 พัดลมโคจร 04 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,500 05103 Food 20 ปี 11 เดือน 16 วัน ปกติ
677 43.01.01.005 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ (ราคารวมเก้าอี้) 05 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,800 Food 20 ปี 11 เดือน 15 วัน จำหน่าย
678 43.01.02.005 เก้าอี้ใช้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 05 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
750 Food 20 ปี 11 เดือน 15 วัน จำหน่าย
679 43.06.03.003 เครื่องพิมพ์ Laserjet 05 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
20,000 03201 DeanOff. 20 ปี 11 เดือน 15 วัน ชำรุด
680 43.06.03.004 เครื่องพิมพ์ Inkjet 05 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
18,000 03201 DeanOff. 20 ปี 11 เดือน 15 วัน ชำรุด
681 43.06.08.001 เครื่องสำรองไฟฟ้า 07 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
6,500 05101 DeanOff. 20 ปี 11 เดือน 13 วัน ชำรุด
682 43.07.03.001 เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร อลูมิเนียมพร้อมมอเตอร์ 07 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
15,000 19100 Food 20 ปี 11 เดือน 13 วัน ปกติ
683 43.01.01.001 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 10 พ.ย. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,800 Food 20 ปี 11 เดือน 10 วัน จำหน่าย
684 43.01.05.001 ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 01 ธ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,250 03103 Health 20 ปี 10 เดือน 19 วัน ปกติ
685 43.01.05.002 ตู้เหล็กบานทึบเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 01 ธ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,150 Bio 20 ปี 10 เดือน 19 วัน จำหน่าย
686 08.10.001 เครื่องอัดดอกใบ 01 ธ.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
600 20301 Food 20 ปี 10 เดือน 19 วัน ชำรุด
687 08.10.002 เครื่องอัดดอกใบ 01 ธ.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
600 20301 Food 20 ปี 10 เดือน 19 วัน ชำรุด
688 08.10.003 เครื่องอัดดอกใบ 01 ธ.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
600 20301 Food 20 ปี 10 เดือน 19 วัน ชำรุด
689 08.10.004 เครื่องอัดดอกใบ 01 ธ.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
600 20301 Food 20 ปี 10 เดือน 19 วัน ชำรุด
690 08.10.005 เครื่องอัดดอกใบ 01 ธ.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
600 20301 Food 20 ปี 10 เดือน 19 วัน ชำรุด
691 01.02.2038 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 01 ม.ค. 43 สอบราคา
(กศ.บป.)
1,200 CS 20 ปี 9 เดือน 19 วัน จำหน่าย
692 43.11.05.001 เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ METRIX รุ่น MX554 11 ม.ค. 43 สอบราคา
(กศ.บป.)
21,800 Phy 20 ปี 9 เดือน 9 วัน จำหน่าย
693 43.11.05.002 เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ METRIX รุ่น MX554 11 ม.ค. 43 สอบราคา
(กศ.บป.)
21,800 Phy 20 ปี 9 เดือน 9 วัน จำหน่าย
694 43.11.05.003 เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ METRIX รุ่น MX554 11 ม.ค. 43 สอบราคา
(กศ.บป.)
21,800 Phy 20 ปี 9 เดือน 9 วัน จำหน่าย
695 43.11.05.004 เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ METRIX รุ่น MX554 11 ม.ค. 43 สอบราคา
(กศ.บป.)
21,800 Phy 20 ปี 9 เดือน 9 วัน จำหน่าย
696 43.11.05.005 เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ METRIX รุ่น MX554 11 ม.ค. 43 สอบราคา
(กศ.บป.)
21,800 Phy 20 ปี 9 เดือน 9 วัน จำหน่าย
697 43.11.04.001 ออสซิลโลสโคป(ดิจิตอล) 20 ม.ค. 43 สอบราคา
(บกศ.)
54,500 05203 Phy 20 ปี 9 เดือน 0 วัน ชำรุด
698 43.11.04.002 ออสซิลโลสโคป(ดิจิตอล) 20 ม.ค. 43 สอบราคา
(บกศ.)
54,500 23207 Phy 20 ปี 9 เดือน 0 วัน ชำรุด
699 43.01.05.014 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 10 ก.พ. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03102 Math 20 ปี 8 เดือน 10 วัน ปกติ
700 43.01.05.004 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 10 ก.พ. 43 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03105 Math 20 ปี 8 เดือน 10 วัน ปกติ