ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
501 01.01.14529 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
502 01.01.14530 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
503 01.01.14531 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
504 01.01.14532 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
505 01.01.14533 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
506 01.01.14534 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
507 01.01.14535 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
508 01.01.14536 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
509 01.01.14537 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
510 01.01.14538 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
511 01.01.14539 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
512 01.01.14540 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
513 01.01.14541 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
514 01.01.14542 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
515 01.01.14543 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
516 01.01.14544 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
517 01.01.14545 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
518 01.01.14546 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
519 01.01.14547 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
520 01.01.14548 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
521 01.08.386 ตู้กรงเหล็กสำหรับติดตั้งทีวีและวิดีโอ 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 19103 Food 22 ปี 3 เดือน 19 วัน ปกติ
522 07.12.039 เครื่องชั่ง ELECTRONIC 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
18,500 19102 Food 22 ปี 3 เดือน 19 วัน ชำรุด
523 01.21.121 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ MISETA 07 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
35,000 05206 Bio 22 ปี 3 เดือน 13 วัน ปกติ
524 06.01.070 กล้องถ่ายวีดีโอ KENKO PRO-800 07 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
11,196 23501 Phy 22 ปี 3 เดือน 13 วัน ชำรุด
525 08.04.037 เครื่องตีไข่ 03 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
11,500 19100 Food 22 ปี 2 เดือน 17 วัน ปกติ
526 01.06.1170 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 14 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03102 Math 22 ปี 2 เดือน 6 วัน ปกติ
527 01.06.1171 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 14 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03105 Math 22 ปี 2 เดือน 6 วัน ปกติ
528 01.06.1172 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 14 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03105 Math 22 ปี 2 เดือน 6 วัน ปกติ
529 01.06.1173 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 14 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03102 Math 22 ปี 2 เดือน 6 วัน ปกติ
530 01.06.1174 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 14 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03102 Math 22 ปี 2 เดือน 6 วัน ปกติ
531 01.05.334 ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ชั้น 20 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,700 Phy 22 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
532 01.05.335 ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ชั้น 20 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,700 Phy 22 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
533 01.05.336 ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ชั้น 20 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,700 Phy 22 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
534 01.05.337 ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ชั้น 20 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,700 Phy 22 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
535 01.21.135 เครื่องปรับอากาศ 29 ส.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
34,500 23500 Phy 22 ปี 1 เดือน 21 วัน ปกติ
536 01.02.2821 โต๊ะไมัสักพื้นโฟเมก้า 90 x 150 x 750 25 ต.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,000 20101 Food 21 ปี 11 เดือน 25 วัน ปกติ
537 01.02.2822 โต๊ะไมัสักพื้นโฟเมก้า 90 x 150 x 750 25 ต.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,000 20101 Food 21 ปี 11 เดือน 25 วัน ปกติ
538 01.02.2823 โต๊ะไมัสักพื้นโฟเมก้า 90 x 150 x 750 25 ต.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
9,000 20101 Food 21 ปี 11 เดือน 25 วัน ปกติ
539 01.02.2824 โต๊ะไมัสักพื้นโฟเมก้า 90 x 150 x 750 25 ต.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
9,000 20101 Food 21 ปี 11 เดือน 25 วัน ปกติ
540 01.02.2825 โต๊ะไมัสักพื้นโฟเมก้า 90 x 150 x 750 25 ต.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
9,000 20101 Food 21 ปี 11 เดือน 25 วัน ปกติ
541 01.02.2826 โต๊ะไมัสักพื้นโฟเมก้า 90 x 150 x 750 25 ต.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
9,000 20101 Food 21 ปี 11 เดือน 25 วัน ปกติ
542 01.10.121 เครื่องรับโทรทัศน์ 21" PHILIPS รุ่น21PT1383 30 ต.ค. 41 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
11,620 Health 21 ปี 11 เดือน 20 วัน ชำรุด
543 07.12.040 เครื่องชั่งแบบ Triple Beam ยี่ห้อ OHOUS USA. 07 พ.ย. 41 รับบริจาค
(อื่น ๆ)
5,500 Bio 21 ปี 11 เดือน 13 วัน จำหน่าย
544 07.12.041 เครื่องชั่งแบบ Triple Beam ยี่ห้อ LARK CHAINA. 07 พ.ย. 41 รับบริจาค
(อื่น ๆ)
3,500 Bio 21 ปี 11 เดือน 13 วัน จำหน่าย
545 08.02.032 ตู้แช่ IRS 130 AX ขนาด 45 คิวบิก 4 บานประตู 10 พ.ย. 41 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
39,000 19100 Food 21 ปี 11 เดือน 10 วัน ปกติ
546 05.06.302 เครื่องขยายเสียงพร้อมไมด์โครโฟน 16 พ.ย. 41 สอบราคา
(บกศ.)
9,500 19103 Food 21 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
547 05.06.304 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สาย 24 พ.ย. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
10,000 03201 Health 21 ปี 10 เดือน 26 วัน ชำรุด
548 05.06.306 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สายพร้อมไมด์ 30 พ.ย. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,500 03307 Math 21 ปี 10 เดือน 20 วัน ชำรุด
549 05.06.307 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สายพร้อมไมด์ 30 พ.ย. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,500 03307 Math 21 ปี 10 เดือน 20 วัน ชำรุด
550 01.05.345 ตู้อลูมิเนียมเคลือบสีอีป๊อกซี่ กว้าง 1 สูง 2 04 ธ.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
8,200 19100 Food 21 ปี 10 เดือน 16 วัน ปกติ
551 01.05.346 ตู้อลูมิเนียมเคลือบสีอีป๊อกซี่ กว้าง 1 สูง 2 04 ธ.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
8,200 19100 Food 21 ปี 10 เดือน 16 วัน ปกติ
552 06.08.1193 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 200 MHz 19 ม.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
30,000 DeanOff. 21 ปี 9 เดือน 1 วัน จำหน่าย
553 06.03.1195 เครื่องพิมพ์ แบบแคร่สั้น 19 ม.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
17,500 DeanOff. 21 ปี 9 เดือน 1 วัน จำหน่าย
554 06.01.1196 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium II 233 MHz 2.1 GB 02 ก.พ. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
55,000 03302 CS 21 ปี 8 เดือน 18 วัน ชำรุด
555 05.06.312 เครื่องช่วยบรรยาย 11 ก.พ. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,500 03201 Bio 21 ปี 8 เดือน 9 วัน ชำรุด
556 01.05.348 ตู้ 1 บาน 4 ลิ้นชักพร้อมฐาน 24 ก.พ. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,300 03103 Health 21 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
557 01.06.1184 ตู้เอกสาร 2 บาน 24 ก.พ. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 35101 Health 21 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
558 01.06.1185 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นฃัก 24 ก.พ. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 35201 Health 21 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
559 01.05.347 ตู้ล้อเลื่อนตั้งทีวีและวิดีโอ 24 ก.พ. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,400 Health 21 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
560 07.05.004 เครื่องวัดรังสี SERVEY 25 ก.พ. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
9,200 Phy 21 ปี 7 เดือน 25 วัน ปกติ
561 06.04.228 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะแบบตั้งโต๊ะพร้อมจอ 03 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
13,000 20202 Food 21 ปี 7 เดือน 17 วัน ชำรุด
562 01.02.2913 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะโครงเหล็กพื้นไม้อัด 10 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 Food 21 ปี 7 เดือน 10 วัน จำหน่าย
563 01.02.2914 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะโครงเหล็กพื้นไม้อัด 10 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 Food 21 ปี 7 เดือน 10 วัน จำหน่าย
564 05.06.317 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สาย+ชุดบันทึก 10 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
13,000 03103 Health 21 ปี 7 เดือน 10 วัน ชำรุด
565 05.06.318 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สาย+ชุดบันทึก 10 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
13,000 35101 Health 21 ปี 7 เดือน 10 วัน ชำรุด
566 05.09.196 วิทยุเทป 10 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,200 03103 Health 21 ปี 7 เดือน 10 วัน ชำรุด
567 06.04.1251 เครื่องกระจายสัญญาณ 10 base 9 Ports 10 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,450 CS 21 ปี 7 เดือน 10 วัน จำหน่าย
568 06.04.1252 เครื่องกระจายสัญญาณ 10 base 9 Ports 10 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,450 CS 21 ปี 7 เดือน 10 วัน จำหน่าย
569 06.02.1271 จอภาพคอมพิวเตอร์ 15 " 17 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
5,550 03302 CS 21 ปี 7 เดือน 3 วัน ชำรุด
570 06.02.1272 จอภาพคอมพิวเตอร์ 15 " 17 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
5,550 03302 CS 21 ปี 7 เดือน 3 วัน ชำรุด
571 06.02.1273 จอภาพคอมพิวเตอร์ 15 " 17 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
5,550 03302 CS 21 ปี 7 เดือน 3 วัน ชำรุด
572 07.21.009 มัลติมิเตอร์อนาล๊อค YX 360 TRM 18 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,800 05203 Phy 21 ปี 7 เดือน 2 วัน ชำรุด
573 07.21.010 มัลติมิเตอร์อนาล๊อค YX 360 TRM 18 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,800 05203 Phy 21 ปี 7 เดือน 2 วัน ชำรุด
574 07.21.011 มัลติมิเตอร์อนาล๊อค YX 360 TRM 18 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,800 05203 Phy 21 ปี 7 เดือน 2 วัน ชำรุด
575 07.21.012 มัลติมิเตอร์อนาล๊อค YX 360 TRM 18 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,800 05203 Phy 21 ปี 7 เดือน 2 วัน ชำรุด
576 07.21.013 มัลติมิเตอร์อนาล๊อค YX 360 TRM 18 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,800 05203 Phy 21 ปี 7 เดือน 2 วัน ชำรุด
577 07.14.056 เครื่องวัดรังสีแบบเคลื่อนที่ 18 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
9,200 Phy 21 ปี 7 เดือน 2 วัน ปกติ
578 07.21.016 ออสซิลโลสโคป 20 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
45,000 05203 Phy 21 ปี 7 เดือน 0 วัน ชำรุด
579 07.21.017 ออสซิลโลสโคป 20 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
45,000 05203 Phy 21 ปี 7 เดือน 0 วัน ชำรุด
580 07.21.018 ชุดทดลองการตกอิสระ 28 มี.ค. 42 จัดซื้อ
(บกศ.)
34,900 Phy 21 ปี 6 เดือน 22 วัน ปกติ
581 01.02.2910 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 06 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,600 03105 Math 21 ปี 5 เดือน 14 วัน ปกติ
582 01.02.3054 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
583 01.02.3055 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
584 01.02.3056 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 03404 Math 21 ปี 5 เดือน 12 วัน ปกติ
585 01.02.3057 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
586 01.02.3058 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
587 01.02.3059 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
588 01.02.3060 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 03404 Math 21 ปี 5 เดือน 12 วัน ปกติ
589 01.02.3061 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
590 01.02.3062 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
591 01.02.3063 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
592 01.02.3064 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 03402 Math 21 ปี 5 เดือน 12 วัน ชำรุด
593 01.02.3065 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
594 01.02.3066 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
595 01.02.3067 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
596 01.02.3068 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
597 01.02.3069 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
598 01.02.3070 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
599 01.02.3071 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย
600 01.02.3072 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 08 พ.ค. 42 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
800 CS 21 ปี 5 เดือน 12 วัน จำหน่าย