ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
5001 50.006.01.056 CPU (เสีย) 01 ม.ค. 50 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
25,000 23114 DeanOff. 13 ปี 10 เดือน 23 วัน ชำรุด
5002 59.15.15.00.00076 หน่วยประมวลผลกลาง 01 ม.ค. 59 รับโอนมา
(ไม่ระบุ)
11,111 23104 DeanOff. 4 ปี 10 เดือน 23 วัน ปกติ
5003 60.04.04.00.00001 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ 01 ม.ค. 60 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
111,111 23411 Bio 3 ปี 10 เดือน 23 วัน ปกติ
5004 60.04.12.00.00001 spectophotometer 01 ม.ค. 60 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
111,111 23406 Bio 3 ปี 10 เดือน 23 วัน ปกติ
5005 60.07.15.00.00003 เครื่องรับโทรทัศน์ 01 ม.ค. 60 รับโอนมา
(ไม่ระบุ)
111,111 23106 DeanOff. 3 ปี 10 เดือน 23 วัน ปกติ
5006 60.15.15.00.00087 โปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB-X36 01 ม.ค. 60 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
11,111 23403 Bio 3 ปี 10 เดือน 23 วัน ปกติ
5007 61.0113.000.0054 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23114 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5008 61.0113.000.0055 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23113 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5009 61.0113.000.0056 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23113 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5010 61.0113.000.0057 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23111 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5011 61.0113.000.0058 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23111 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5012 61.0113.000.0059 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23107 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5013 61.0113.000.0060 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23106 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5014 61.0113.000.0061 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23105 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5015 61.0113.000.0062 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23104 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5016 61.0113.000.0063 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23104 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5017 61.0113.000.0064 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23103 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5018 61.0113.000.0065 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23102 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5019 61.0113.000.0066 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23101 DeanOff. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5020 61.0113.000.0067 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23219 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5021 61.0113.000.0068 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23217 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5022 61.0113.000.0069 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23215 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5023 61.0113.000.0070 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23215 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5024 61.0113.000.0071 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23212 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5025 61.0113.000.0072 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23208 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5026 61.0113.000.0073 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23206 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5027 61.0113.000.0074 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23205 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5028 61.0113.000.0075 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23204 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5029 61.0113.000.0076 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23203 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5030 61.0113.000.0077 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23203 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5031 61.0113.000.0078 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23201 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5032 61.0113.000.0079 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23201 Phy 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5033 61.0113.000.0080 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23317 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5034 61.0113.000.0081 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23315 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5035 61.0113.000.0082 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23314 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5036 61.0113.000.0083 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23313 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5037 61.0113.000.0084 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23311 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5038 61.0113.000.0085 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23310 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5039 61.0113.000.0086 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23309 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5040 61.0113.000.0087 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23308 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5041 61.0113.000.0088 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23304 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5042 61.0113.000.0089 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23304 Chem 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5043 61.0113.000.0090 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23415 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5044 61.0113.000.0091 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23413 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5045 61.0113.000.0092 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23410 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5046 61.0113.000.0093 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23409 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5047 61.0113.000.0094 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23408 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5048 61.0113.000.0095 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23407 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5049 61.0113.000.0096 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 23406 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5050 61.0113.000.0097 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23406 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5051 61.0113.000.0098 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23406 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5052 61.0113.000.0099 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 23404 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5053 61.0113.000.0100 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 35201 Health 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5054 61.0113.000.0101 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03104 Health 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5055 61.0113.000.0102 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03103 Health 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5056 61.0113.000.0103 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03206 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5057 61.0113.000.0104 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03205 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5058 61.0113.000.0105 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03205 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5059 61.0113.000.0106 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03205 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5060 61.0113.000.0107 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03204 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5061 61.0113.000.0190 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03204 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5062 61.0113.000.0191 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03202 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5063 61.0113.000.0192 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03202 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5064 61.0113.000.0193 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03201 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5065 61.0113.000.0194 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03302 CS 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5066 61.0113.000.0254 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03405 Math 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5067 61.0113.000.0255 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 03405 Math 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5068 61.0113.000.0256 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 03403 Math 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5069 61.0113.000.0257 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 30,070 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
57,500 05207 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5070 61.0113.000.0258 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 24,010 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
52,500 05207 Bio 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5071 61.0113.000.0259 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 05406 GenSci 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
5072 61.0113.000.0268 เครื่องปรับอากาศ Daikin ขนาด 36,170 BTU 11 มี.ค. 62 รับโอนจากพัสดุ
(อื่น ๆ)
62,000 05406 GenSci 1 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ