ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
401 01.01.13863 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
402 01.01.13864 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
403 01.01.13865 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
404 01.01.13866 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
405 01.01.13867 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
406 01.01.13868 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
407 01.01.13869 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
408 01.01.13870 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
409 01.01.13871 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
410 01.01.13872 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
411 01.01.13873 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
412 01.01.13874 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
413 01.01.13875 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
414 01.01.13876 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
415 01.01.13877 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
416 06.03.826 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 24 ก.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
16,000 Bio 23 ปี 2 เดือน 26 วัน ชำรุด
417 01.02.2459 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 03105 Math 23 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
418 01.02.2462 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 03102 Math 23 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
419 01.02.2463 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 23 ปี 2 เดือน 20 วัน จำหน่าย
420 01.06.1122 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 01 ส.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 05206 Bio 23 ปี 2 เดือน 19 วัน ปกติ
421 01.06.1123 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 01 ส.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 05206 Bio 23 ปี 2 เดือน 19 วัน ปกติ
422 01.06.1124 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 01 ส.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 05206 Bio 23 ปี 2 เดือน 19 วัน ปกติ
423 01.06.1125 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 01 ส.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 Bio 23 ปี 2 เดือน 19 วัน จำหน่าย
424 06.16.029 กล้องถ่าย วีดีโอ Panasonic รุ่น M 3500 + อุปกรณ์ 01 ส.ค. 40 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
40,000 DeanOff. 23 ปี 2 เดือน 19 วัน ชำรุด
425 08.09.013 เตาครัวไทยพร้อมหม้อซุปและอุปกรณ์ 05 ส.ค. 40 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
30,000 20102 Food 23 ปี 2 เดือน 15 วัน ปกติ
426 08.09.014 เตาครัวไทยพร้อมหม้อซุปและอุปกรณ์ 05 ส.ค. 40 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
30,000 20102 Food 23 ปี 2 เดือน 15 วัน ปกติ
427 06.03.851 เครื่องพิมพ์ EPSON 11 ส.ค. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,800 Math 23 ปี 2 เดือน 9 วัน ชำรุด
428 06.03.852 เครื่องพิมพ์ EPSON 11 ส.ค. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,800 Math 23 ปี 2 เดือน 9 วัน ชำรุด
429 06.03.853 เครื่องพิมพ์ EPSON 11 ส.ค. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,800 Math 23 ปี 2 เดือน 9 วัน ชำรุด
430 06.03.854 เครื่องพิมพ์ EPSON 11 ส.ค. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,800 Math 23 ปี 2 เดือน 9 วัน ชำรุด
431 06.03.855 เครื่องพิมพ์ EPSON 11 ส.ค. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,800 Math 23 ปี 2 เดือน 9 วัน ชำรุด
432 05.23.076 เครื่องวัดความดังเสียงแบบดิจิตอล 22 ส.ค. 40 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
15,000 Health 23 ปี 1 เดือน 28 วัน จำหน่าย
433 07.22.003 เครื่องทำน้ำให้ปราศจากอิออน 29 ส.ค. 40 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
139,800 Chem 23 ปี 1 เดือน 21 วัน ชำรุด
434 01.02.1134 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 01 ต.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03104 Health 23 ปี 0 เดือน 19 วัน ปกติ
435 01.02.1136 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 01 ต.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 35202 Health 23 ปี 0 เดือน 19 วัน ปกติ
436 01.02.1135 ตู้เอกสารบานกระจกเลื่อน 01 ต.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
3,000 35202 Health 23 ปี 0 เดือน 19 วัน ปกติ
437 05.23.077 ชุดทดลองกลศาสตร์ 04 พ.ย. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,949 05203 Phy 22 ปี 11 เดือน 16 วัน ชำรุด
438 05.23.078 ชุดทดลองกลศาสตร์ 04 พ.ย. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,949 05203 Phy 22 ปี 11 เดือน 16 วัน ชำรุด
439 05.23.079 ชุดทดลองกลศาสตร์ 04 พ.ย. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,949 05203 Phy 22 ปี 11 เดือน 16 วัน ชำรุด
440 06.07.083 เครื่องเล่นวีดีโอชนิดดิสก์ 10 พ.ย. 40 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
15,000 05205 Bio 22 ปี 11 เดือน 10 วัน ชำรุด
441 08.09.016 เตาอบแก๊สลักกี้เฟรม พร้อมถัง 15 กก. และหัวปรับแก๊ส 18 พ.ย. 40 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
7,000 19100 Food 22 ปี 11 เดือน 2 วัน ปกติ
442 08.09.017 เตาอบแก๊สลักกี้เฟรม พร้อมถัง 15 กก. และหัวปรับแก๊ส 18 พ.ย. 40 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
7,000 19100 Food 22 ปี 11 เดือน 2 วัน ปกติ
443 05.23.080 ชุดทดลองระบบออฟติก 18 พ.ย. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
246,000 23213 Phy 22 ปี 11 เดือน 2 วัน ปกติ
444 05.23.081 ชุดทดลองแฟร้งเฮิร์ต 18 พ.ย. 40 สอบราคา
(แผ่นดิน)
178,000 Phy 22 ปี 11 เดือน 2 วัน จำหน่าย
445 01.05.304 ตู้ใส่เครื่องฉายสไลด์ 21 พ.ย. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,500 35102 Health 22 ปี 10 เดือน 29 วัน ปกติ
446 04.05.040 สว่านไฟฟ้า 25 พ.ย. 40 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,000 Phy 22 ปี 10 เดือน 25 วัน จำหน่าย
447 01.06.1159 ตู้เก็บเอกสารบานกระจก 13 ธ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
7,000 03106 Math 22 ปี 10 เดือน 7 วัน ปกติ
448 05.20.937 ฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ FG 20 30 ธ.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
16,500 Phy 22 ปี 9 เดือน 20 วัน ชำรุด
449 05.20.938 ฟังชั่นเจนเนอเรเตอร์ FG 20 30 ธ.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
16,500 Phy 22 ปี 9 เดือน 20 วัน ชำรุด
450 01.15.091 เครื่องโทรศัพท์ Goldstar WORLDFHON 06 ม.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
750 Food 22 ปี 9 เดือน 14 วัน จำหน่าย
451 08.02.029 ตู้เย็น MITSUBISHI MR-18B-GR 6.4 Q สี่เขียว 27 ม.ค. 41 รับบริจาค
(ไม่ระบุ)
4,800 03102 Math 22 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
452 01.02.2511 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,540 Phy 22 ปี 8 เดือน 20 วัน จำหน่าย
453 01.02.2512 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,540 Phy 22 ปี 8 เดือน 20 วัน จำหน่าย
454 01.02.2513 โต๊ะประชุม 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
21,000 23302 Chem 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
455 01.01.14340 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 DeanOff. 22 ปี 8 เดือน 18 วัน จำหน่าย
456 01.01.14341 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23404 Bio 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
457 01.01.14342 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23415 Bio 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
458 01.01.14343 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23308 Chem 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
459 01.01.14344 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23100 DeanOff. 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ชำรุด
460 01.01.14345 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23305 Chem 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
461 01.01.14347 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23415 Bio 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
462 01.01.14348 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23415 Bio 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
463 01.01.14349 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23308 Chem 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
464 01.01.14350 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23305 Chem 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
465 01.01.14351 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 DeanOff. 22 ปี 8 เดือน 18 วัน จำหน่าย
466 01.01.14352 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 DeanOff. 22 ปี 8 เดือน 18 วัน จำหน่าย
467 01.01.14353 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23104 DeanOff. 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
468 01.01.14356 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23215 Phy 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
469 01.01.14357 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23308 Chem 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
470 01.01.14358 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23113 DeanOff. 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
471 01.01.14359 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23215 Phy 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
472 01.01.14360 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 23315 Chem 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
473 01.01.14361 เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน 02 ก.พ. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
850 05307 Env 22 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
474 06.16.034 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 23 ก.พ. 41 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
16,000 CS 22 ปี 7 เดือน 27 วัน จำหน่าย
475 01.05.323 ตู้เก็บวัสดุขนาด 44x48x20 นิ้ว 11 มี.ค. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
15,000 20301 Food 22 ปี 7 เดือน 9 วัน ปกติ
476 06.04.1006 HUB 10 เม.ย. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
17,000 03302 CS 22 ปี 6 เดือน 10 วัน ชำรุด
477 06.01.073 กล้องถ่ายรูป NIKON 24 เม.ย. 41 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
11,196 Phy 22 ปี 5 เดือน 26 วัน จำหน่าย
478 06.16.036 กล้องถ่ายวีดีโอ KENKO PRO-800 17 พ.ค. 41 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
11,196 Phy 22 ปี 5 เดือน 3 วัน จำหน่าย
479 01.02.2533 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 19 มิ.ย. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 Food 22 ปี 4 เดือน 1 วัน จำหน่าย
480 01.05.324 ตู้ล้อเลื่อนตั้งเครื่องฉายสไลด์ 19 มิ.ย. 41 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,500 20202 Food 22 ปี 4 เดือน 1 วัน ชำรุด
481 01.01.14509 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
482 01.01.14510 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
483 01.01.14511 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
484 01.01.14512 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
485 01.01.14513 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
486 01.01.14514 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
487 01.01.14515 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
488 01.01.14516 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
489 01.01.14517 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
490 01.01.14518 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
491 01.01.14519 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
492 01.01.14520 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
493 01.01.14521 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
494 01.01.14522 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
495 01.01.14523 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
496 01.01.14524 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
497 01.01.14525 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
498 01.01.14526 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
499 01.01.14527 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย
500 01.01.14528 เก้าอี้สำนักงาน 01 ก.ค. 41 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
600 CS 22 ปี 3 เดือน 19 วัน จำหน่าย