ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
4801 43.14.02.002 เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary Evaporator (R-124&,B-169,B-7.40/6) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
299,345 23318 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4802 43.14.02.003 เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary Evaporator (R-124&,B-169,B-7.40/6) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
299,345 23318 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4803 43.14.02.005 เครื่องเหวี่ยงสารระเหย (CENTRIFUGE: SMALL UNIVERSAL 32) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
89,803 23417 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4804 43.14.02.006 เครื่องเหวี่ยงสารระเหย (CENTRIFUGE: SMALL UNIVERSAL 32) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
89,803 23417 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ชำรุด
4805 43.14.02.007 เครื่องเหวี่ยงสารระเหย (CENTRIFUGE: SMALL UNIVERSAL 32) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
89,803 23413 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4806 43.14.02.008 เครื่องเหวี่ยงสารระเหย (CENTRIFUGE: SMALL UNIVERSAL 32) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
89,803 05103 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4807 43.14.02.010 เตาไฟฟ้าพร้อมแม่เหล็กคนสาร (HOTPLATE WITH MAGNETIC STIRRER IKA CERAMAG Midi) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,850 23306 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ชำรุด
4808 43.14.02.011 เตาไฟฟ้าพร้อมแม่เหล็กคนสาร (HOTPLATE WITH MAGNETIC STIRRER IKA CERAMAG Midi) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,850 23306 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ชำรุด
4809 43.14.02.012 เตาไฟฟ้าพร้อมแม่เหล็กคนสาร (HOTPLATE WITH MAGNETIC STIRRER IKA CERAMAG Midi) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,850 23306 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ชำรุด
4810 43.14.02.013 เตาไฟฟ้าพร้อมแม่เหล็กคนสาร (HOTPLATE WITH MAGNETIC STIRRER IKA CERAMAG Midi) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,850 23212 Phy 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4811 43.14.02.015 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 3 ตำแหน่ง BALANCE; 0.001G 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,300 23406 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4812 43.14.02.016 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 3 ตำแหน่ง BALANCE; 0.001G 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,300 23304 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4813 43.14.02.017 เครื่องชั่งไฟฟ้าอย่างละเอียด 4 ตำแหน่ง (BALANCE; ANALYTICAL 0.0001G(METTLER TOLEDO AG 204)# 1115203510-1 METTLER TOLEDO AG 204) # 1115203510-1 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
22,500 23311 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4814 43.14.02.018 เครื่องชั่งไฟฟ้าอย่างละเอียด 4 ตำแหน่ง (BALANCE; ANALYTICAL 0.0001G(METTLER TOLEDO AG 204)# 1115203510-1 METTLER TOLEDO AG 204) # 1115203510-1 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
22,500 23306 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4815 43.14.02.019 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 2 ตำแหน่ง (BALANCE , O.O1 G) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
16,740 23306 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4816 43.14.02.020 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 2 ตำแหน่ง (BALANCE , O.O1 G) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
16,740 23310 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4817 43.14.02.023 ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER,TEACHING (SHIMADZU. AA-6200 A304 53400141S4) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
105,900 23309 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4818 43.14.02.026 SPECTROFLOROPHOTOMRTOR HACH DR /4000 9901U00009S1 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,944,300 23304 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4819 43.14.02.029 SPECTROPHTOMETER; UV-VIS; TEACHING SHIMADZU UV-1601A 10753681729 SM 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
397,350 23311 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4820 43.14.02.030 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (SPECTROPHTOMETER VIS;TEACHING SHIMADZU UV-1201 A 10803680136-A10803680114SM) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
109,320 23311 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4821 43.14.02.031 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (SPECTROPHTOMETER VIS;TEACHING SHIMADZU UV-1201 A 10803680136-A10803680114SM) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
109,320 23412 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ชำรุด
4822 43.14.02.039 เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (AUTOMATIC TITRATOR) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
330,000 23302 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4823 43.14.02.040 BOMB CALORIMETER; ADIABATIC 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
435,000 23310 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4824 43.14.02.043 เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน (PROTEIN AND NITROGEN ANALYZER) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
257,400 23312 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4825 43.14.02.044 HOTPLATE Stuart Scientific. R000100276 190 277 212 241 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,450 23301 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4826 43.14.02.045 HOTPLATE Stuart Scientific. R000100276 190 277 212 241 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,450 23303 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4827 43.14.02.046 HOTPLATE Stuart Scientific. R000100276 190 277 212 241 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,450 23304 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4828 43.14.02.047 HOTPLATE Stuart Scientific. R000100276 190 277 212 241 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,450 05103 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4829 43.14.02.051 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (HEATING WATER BATH Memmert) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,200 23301 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4830 43.14.02.052 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (HEATING WATER BATH Memmert) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,200 23403 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4831 43.14.02.053 เครื่องให้ความร้อน (HEATING MANTLE isopad 31521311) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,700 05103 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4832 43.14.02.054 เครื่องให้ความร้อน (HEATING MANTLE isopad 31521311) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,700 05103 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4833 43.14.02.055 เครื่องให้ความร้อน (HEATING MANTLE isopad 31521311) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,700 05104 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4834 43.14.02.058(1) เครื่องวัดจุดหลอมเหลว (MELTING POINT APPARATUS BUCHI A;03V550) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
68,100 23301 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4835 43.14.02.058(2) เครื่องวัดจุดหลอมเหลว (MELTING POINT APPARATUS BUCHI A;03V550) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
68,100 23301 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4836 43.14.02.060 SHAKER ORBITAL Heidolpho49101766-67 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
36,000 23312 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4837 43.14.02.062 STIRRER;VERTCAL 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
36,900 23302 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4838 43.14.02.065 STIRRER;VERTCAL 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
36,900 23313 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4839 43.14.02.083 เครื่องวัดค่าการเบี่ยงเบนแสงในสารละลายน้ำตาล (POLARIMETER Belling+Stanleq L+d R95047) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
458,413 23312 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4840 43.14.02.084 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ (CONDUCTNTY METER; BENCHTOP ) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,380 23304 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4841 43.14.02.085 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ (CONDUCTNTY METER; BENCHTOP ) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,380 23304 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4842 43.14.02.086 ELECTROPHORESIS APP; TEAOHING 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
38,400 23413 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4843 43.14.02.087 เตาเผา 1,100 องศาเซนเซียส (FURNACE 1100o C Manufacturer ;CARBOLITE/Thomass. Model ; rwf11/23/201. Cop. ; VK/VSA 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
150,750 23312 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4844 43.14.02.088 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (GAS CHROMATOGRAPHY; TEACHING; SHMADLU MODEL NO;GC-14B ) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
654,000 23310 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4845 43.14.02.100 เครื่องแยกสารชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC ; TEACHING; SHIMADZU Model NO;LC-10AVP) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
973,740 23314 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4846 43.14.02.101 ตู้อบลมร้อน (OVEN ; HOT AIR) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
33,000 23417 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4847 43.14.02.102 เครื่องวัดค่าการเบี่ยงเบนแสงในสารละลายน้ำตาล (POLARIMETER) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
137,520 23312 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4848 43.14.02.107 เครื่องอินฟาเรดสเปกโทรโตมิเตอร์ (SPECTOPHOTOMETER; FT-IR) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,123,290 23311 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4849 43.14.02.117 เครื่องปั๊มสุญญากาศ (VACUUM PUMP; VACUUBRAND Gmb H+C MODEL NO; PC-01) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
42,960 23301 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4850 43.14.02.118 เครื่องปั๊มสุญญากาศ (VACUUM PUMP; VACUUBRAND Gmb H+C MODEL NO; PC-01) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
42,960 23303 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4851 43.14.02.122 เครื่องวัดดัชนีหักเหของสารเคมี (REFACTOMETER ; ABBB) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
120,000 23302 Chem 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4852 43.14.02.126 ตู้บ่มเพาะเชื้อ (INCUBTOR; HEATED ;TER Country : PORTUCAL 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
52,200 23418 Env 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4853 43.14.02.201 เครื่องถ่ายภาพเรืองแสง (DEL DOCUMENTATION SYSTEM TENDER REF : 3/014/091 MODEL NO : TUI 5000 MANUFACTURER ; ULTRA - Lum) 11 พ.ค. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
220,500 23413 Bio 19 ปี 5 เดือน 9 วัน ปกติ
4854 43.14.02.202 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (INCUBATOR ; HEATED TENDER REF : 3/009/050/1 MODEL NO : IE36F MANUFACTURER ; Labec) 17 ก.ค. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
38,460 23416 Bio 19 ปี 3 เดือน 3 วัน ปกติ
4855 43.14.02.203 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (HEATING WATER BATH TENDER REF : 1/006/094 MODEL NO: WB 22 MANUFACTURER : BIBBY MEMMERT GMBH+ CO.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(ไม่ระบุ)
37,200 23304 Chem 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4856 43.14.02.204 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (HEATING WATER BATH TENDER REF : 1/006/094 MODEL NO: WB 22 MANUFACTURER : BIBBY MEMMERT GMBH+ CO.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(ไม่ระบุ)
37,200 05103 Chem 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ชำรุด
4857 43.14.02.205 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (HEATING WATER BATH TENDER REF : 1/006/094 MODEL NO: WB 22 MANUFACTURER : BIBBY MEMMERT GMBH+ CO.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(ไม่ระบุ)
37,200 05106 Chem 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ชำรุด
4858 43.14.02.206 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (HEATING WATER BATH TENDER REF : 1/006/094 MODEL NO: WB 22 MANUFACTURER : BIBBY MEMMERT GMBH+ CO.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(ไม่ระบุ)
37,200 05106 Chem 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ชำรุด
4859 43.14.03.001 SL SHEL LAB 19 มิ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
25,000 23416 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4860 43.14.03.003 ENVIRONMENTAL TEST (CHAMBER TENDER REF : 2/007/ MODEL NO: MANUFACTURER : ) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
390,000 23418 Env 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4861 43.14.03.009 ตู้บ่มเพาะเชื้อ 19 มิ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
15,000 23408 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4862 43.14.03.010 ตู้ถ่ายเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวียน (ในแนวตั้งLAMINAR AIR FLOW CABINET ; VERTICAL TENDER REF : 2/007/055 MODEL NO: AV-101 TELSTAR S.A) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
124,440 23409 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4863 43.14.03.011 ตู้ถ่ายเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวียน (ในแนวตั้งLAMINAR AIR FLOW CABINET ; VERTICAL TENDER REF : 2/007/055 MODEL NO: AV-101 TELSTAR S.A) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
124,440 23406 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4864 43.14.03.012 ตู้ถ่ายเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวียน (ในแนวตั้งLAMINAR AIR FLOW CABINET ; VERTICAL TENDER REF : 2/007/055 MODEL NO: AV-101 TELSTAR S.A) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
124,440 23408 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4865 43.14.03.013 เครื่องเหวี่ยงสารละลาย (CENTRIFUGE ; SMALL TENDER REF : 2/014/029 MODEL NO: UNIVERSAL 32 MANUFACTURER : ANDREAS HETTICH GMDH) 13 พ.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
72,090 23316 Chem 20 ปี 5 เดือน 7 วัน ปกติ
4866 43.14.03.014 ตู้ดูดความชื้น (DESICCATOR CABINET TENDER REF : 2/014/040 MODEL NO: 5317-0180 MANUFACTURER : NALGE NUNC INTERNATION) 13 พ.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
7,770 23406 Bio 20 ปี 5 เดือน 7 วัน ปกติ
4867 43.14.03.017 เครื่องกรองแบคทีเรีย (VACUUM BACTERIA FILTER TENDER REF : 2/014/106 MODEL NO: XX2504700/MZ4 MANUFACTURER : MILLIPORE LTD./VACUUBR) 13 พ.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
119,850 23402 Bio 20 ปี 5 เดือน 7 วัน ชำรุด
4868 43.14.03.018 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ SHAKER INCUBATOR (ORBITAL SHAKER INCUBATOR ; ORBITAL TENDER REF : 1/006/148 MODEL NO: 420 MANUFACTURER : FORMA SCIENTIFIC INC.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
132,300 23416 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4869 43.14.03.019 เครื่องเขย่าหลอดทดลอง (VORTEX MIXER / SHAKER TENDER REF : 1/006/161 MODEL NO: MS-1 MANUFACTURER : FORMA IKA WORKS(ASIA)SDN.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,400 23409 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4870 43.14.03.020 เครื่องเขย่าหลอดทดลอง (VORTEX MIXER / SHAKER TENDER REF : 1/006/161 MODEL NO: MS-1 MANUFACTURER : FORMA IKA WORKS(ASIA)SDN.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,400 23412 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4871 43.14.03.021 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า (WATER BATH AND SHAKER TENDER REF : 1/006/162 MODEL NO: 1083 MANUFACTURER : FORMA GESELLSCHAFT FUR LABORTE) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
93,300 23417 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4872 43.14.03.022 หม้อนึ่งความดันไอ (AUTOCLAVE : ELECTRICAL TENDER REF : 1/007/017 MODEL NO: SS-325 MANUFACTURER : TOMY SEIKO CO.LTD.) 30 ก.ย. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
79,950 23417 Bio 21 ปี 0 เดือน 20 วัน ปกติ
4873 43.14.03.024 เครื่องนับจำนวนโคโลนี (COLONY COUNTER; DIGITAL TENDER REF : 1/007/038 MODEL NO: SC 5 MANUFACTURER : STUART SCIENTIFIC) 30 ก.ย. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
16,390 23406 Bio 21 ปี 0 เดือน 20 วัน ปกติ
4874 43.14.03.025 เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ (ROTARY MICROTOME TENDER REF : 1/007/143 MODEL NO: RM 2145 MANUFACTURER : LEICA MICROSYSTEMS NUSSLOCH G) 30 ก.ย. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
240,090 23412 Bio 21 ปี 0 เดือน 20 วัน ชำรุด
4875 43.14.03.027 เครื่องให้ความร้อนแผ่นสไลด์ (SLIDE WARMER TENDER REF : 1/007/149 MODEL NO: 26022 MANUFACTURER : LAB-LINE INSTRUMENTS) 30 ก.ย. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,547 23412 Bio 21 ปี 0 เดือน 20 วัน ชำรุด
4876 43.14.03.029 เครื่องกลั่นน้ำ WATER (DISTILLATION APPARATUS TENDER REF : 1/008/166 MODEL NO: A56210-857 A56290-86 MANUFACTURER : Barnstead Thermolyne) 24 มิ.ย. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
116,070 23305 Chem 21 ปี 3 เดือน 26 วัน ชำรุด
4877 43.14.03.030 เครื่องกรองน้ำ WATER (PURIFICATION SYSTEM TENDER REF : 1/008/166 MODEL NO: ELIX-10 MANUFACTURER : MILIOPRE CORPORATION) 24 มี.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
109,500 23311 Chem 21 ปี 6 เดือน 26 วัน ปกติ
4878 43.14.03.047 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิเย็น (SHAKER INCUBATOR :REFRIGERATED TENDER REF : 1/006/147 MODEL NO: 4586 MANUFACTURER : FORMA SCIENTIFIC INC.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
312,000 23418 Env 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4879 43.14.03.048 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตั้งโต๊ะ (pH METER : BENCH TOP TENDER REF : 1/010/133 MODEL NO: MP 220K MANUFACTURER : METTER TOLEDO) 30 ธ.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
14,496 23304 Chem 20 ปี 9 เดือน 20 วัน ปกติ
4880 43.14.03.049 เครื่องชั่งวิเคราะห์:ทศนิยม4 ตำแหน่ง (BALANCE; ANALYTICAL; 0.0001G TENDER REF : 1/001/019 MODEL NO: AG204 MANUFACTURER : METLLER-TOLEDO GmbH ) 17 ส.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
22,500 23311 Chem 21 ปี 2 เดือน 3 วัน ปกติ
4881 43.14.03.049 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตั้งโต๊ะ (pH METER : BENCH TOP TENDER REF : 1/010/133 MODEL NO: MP 220K MANUFACTURER : METTER TOLEDO) 30 ธ.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
14,496 23304 Chem 20 ปี 9 เดือน 20 วัน ปกติ
4882 43.14.03.050 เครื่องชั่งตวง 19 มิ.ย. 43 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
11,111 23409 Bio 20 ปี 4 เดือน 1 วัน ปกติ
4883 43.14.03.051 เครื่องชั่งวิเคราะห์:ทศนิยม2 ตำแหน่ง (BALANCE; 0.01 G TENDER REF : 1/001/020 MODEL NO: PG2002-S MANUFACTURER : METLLER-TOLEDO GmbH ) 17 ส.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
16,740 23402 Bio 21 ปี 2 เดือน 3 วัน ชำรุด
4884 43.14.03.052 เครื่องชั่งวิเคราะห์:ทศนิยม2 ตำแหน่ง (BALANCE; 0.01 G TENDER REF : 1/001/020 MODEL NO: PG2002-S MANUFACTURER : METLLER-TOLEDO GmbH ) 17 ส.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
16,740 23406 Bio 21 ปี 2 เดือน 3 วัน ปกติ
4885 43.14.03.053 เครื่องชั่ง TRIPLE BEAM (BALANCE; SINGLE PAN, TRIPLE BEAM TENDER REF : 1/001/022 MODEL NO: 750-SW MANUFACTURER : METLLER-TOLEDO GmbH) 17 ส.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,910 23302 Chem 21 ปี 2 เดือน 3 วัน ชำรุด
4886 43.14.03.053 เครื่องชั่งวิเคราะห์:ทศนิยม2 ตำแหน่ง (BALANCE; 0.01 G TENDER REF : 1/001/020 MODEL NO: PG2002-S MANUFACTURER : METLLER-TOLEDO GmbH ) 17 ส.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
16,740 23301 Chem 21 ปี 2 เดือน 3 วัน ปกติ
4887 43.14.03.056 กล้องจุลทรรศน์แบบ PHASE CONTRAST (MICROSCOPE : PHASE CONTRAST (TRINOCULAR) TENDER REF : 1/002/064 MODEL NO: ECLIPASE E600 MANUFACTURER : NIKON CORPOTRATION) 04 ส.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
88,770 23414 Bio 20 ปี 2 เดือน 16 วัน ปกติ
4888 43.14.03.057 กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติต่อกล้องถ่ายรูป (MICROSCOPE; TRINOCULAR; ZOOM; STERIO PHOTOSET TENDER REF : 1/002/065 MODEL NO: SMZ 800 MANUFACTURER : NIKON CORPORATION) 04 ส.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
111,270 23414 Bio 20 ปี 2 เดือน 16 วัน ชำรุด
4889 43.14.03.058 กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติต่อโทรทัศน์ (MICROSCOPE; TRINOCULAR; ZOOM; STERIO + CCD TENDER REF : 1/002/066 MODEL NO: SMZ–2T MANUFACTURER : NIKON CORPORATION) 04 ส.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
134,220 23414 Bio 20 ปี 2 เดือน 16 วัน ชำรุด
4890 43.14.03.059 กล้องจุลทรรศน์ FLUORESCENCE (MICROSCOPE; TRINOCULAR FLUORESCENCE TENDER REF : 1/002/067 MODEL NO: ECLIPASE E600 MANUFACTURER : NIKON CORPORATION) 04 ส.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
230,340 23407 Bio 20 ปี 2 เดือน 16 วัน ปกติ
4891 43.14.03.060 กล้องจุลทรรศน์ประกอบกล้อง CDD (MICROSCOPE; TRINOCULAR WITH CCD CAMERA TENDER REF : 1/002/068 MODEL NO: ECLIPASE E600 MANUFACTURER : NIKON CORPORATION) 04 ส.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
151,890 23403 Bio 20 ปี 2 เดือน 16 วัน ปกติ
4892 43.14.03.061 กล้องจุลทรรศน์ประกอบกล้อง CDD ถ่ายภาพ MICROSCOPE; (TRINOCULAR WITH PHOTOGRAPHY SET TENDER REF : 1/002/069 MODEL NO: ECLIPASE E600 MANUFACTURER : NIKON CORPORATION) 04 ส.ค. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
131,010 23407 Bio 20 ปี 2 เดือน 16 วัน ปกติ
4893 43.14.03.062 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (SPECTROPHOTOMETER; VIS TEACHINGTENDER REF : 1/003/198 MODEL NO : UV-1201V MANUFACTURER : SHIMADZU) 23 มิ.ย. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
54,660 23311 Chem 21 ปี 3 เดือน 27 วัน ปกติ
4894 43.14.03.064 เตาไฟฟ้า HOT PLATE (TENDER REF : 1/006/049 MODEL NO: SH4 MANUFACTURER : BIBBY STERILIN LIMITED) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,450 23306 Chem 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4895 43.14.03.065 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย (MICROPIPETE SET TENDER REF : 1/006/060 MODEL NO: TRANSFERPETTE, DIGITAL TYPE MANUFACTURER : BRAND GMBH+CO) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,650 23413 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4896 43.14.03.066 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย (MICROPIPETE SET TENDER REF : 1/006/060 MODEL NO: TRANSFERPETTE, DIGITAL TYPE MANUFACTURER : BRAND GMBH+CO) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,650 23413 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4897 43.14.03.067 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย (MICROPIPETE SET TENDER REF : 1/006/060 MODEL NO: TRANSFERPETTE, DIGITAL TYPE MANUFACTURER : BRAND GMBH+CO) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,650 23413 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4898 43.14.03.068 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย (MICROPIPETE SET TENDER REF : 1/006/060 MODEL NO: TRANSFERPETTE, DIGITAL TYPE MANUFACTURER : BRAND GMBH+CO) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,650 23413 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4899 43.14.03.069 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย (MICROPIPETE SET TENDER REF : 1/006/060 MODEL NO: TRANSFERPETTE, DIGITAL TYPE MANUFACTURER : BRAND GMBH+CO) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,650 23413 Bio 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
4900 43.14.03.070 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (HEATING WATER BATH TENDER REF : 1/006/094 MODEL NO: WB 22 MANUFACTURER : BIBBY MEMMERT GMBH+ CO.) 13 ต.ค. 42 ประกวดราคา
(ไม่ระบุ)
37,200 23306 Chem 21 ปี 0 เดือน 7 วัน ชำรุด