ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
4701 01.02.2085 โต๊ะทำงาน 01 พ.ย. 38 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
1,000 23415 Bio 24 ปี 11 เดือน 23 วัน ปกติ
4702 01.02.298 โต๊ะไม้ 01 ม.ค. 33 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
1,000 23110 DeanOff. 30 ปี 9 เดือน 23 วัน ปกติ
4703 01.02.921 โต๊ะ 02 พ.ค. 33 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
1,500 23408 Bio 30 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4704 01.06.026 ตู้เอกสาร 1 บานประตู 20 ต.ค. 18 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,200 23110 DeanOff. 45 ปี 0 เดือน 4 วัน ปกติ
4705 01.06.028 ตู้เอกสาร 1 บานประตู 20 ต.ค. 18 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,200 23110 DeanOff. 45 ปี 0 เดือน 4 วัน ปกติ
4706 07.18.001 หม้อนึ่งความดันพร้อมอุปกรณ์ 04 ก.ย. 34 สอบราคา
(ไม่ระบุ )
14,550 23416 Bio 29 ปี 1 เดือน 20 วัน ชำรุด
4707 08.02.025 ตู้เย็น SHARP 12 มิ.ย. 38 รับบริจาค
(ไม่ระบุ )
6,050 23107 DeanOff. 25 ปี 4 เดือน 12 วัน ปกติ
4708 43.07.01.002 เครื่องกรองน้ำยี่ห้อทรีทแลลสแตนเลสรุ่น ST 361 02 มี.ค. 43 สอบราคา
(ไม่ระบุ )
2,800 23107 DeanOff. 20 ปี 7 เดือน 22 วัน ปกติ
4709 43.14.01.007 เครื่องวัดระดับความดังของเสียง (Sound level meter) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
172,740 23204 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4710 43.14.01.009 ชุดทดลองกฎของคูลอมบ์ (Coulomb's law apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
102,180 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4711 43.14.01.010 ชุดทดลองกฎของคูลอมบ์ (Coulomb's law apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
102,180 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4712 43.14.01.013 ชุดทดลองปรากฏการณ์ ฮิสเทอร์รีซีส (Ferromagnetic hysteresis.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
147,900 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4713 43.14.01.016 ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็กแบบตัวนำ (Magnetic field inside a conductor.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
110,720 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4714 43.14.01.019 เครื่องชั่งกระแส (Current Balance / Force acting) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
53,940 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4715 43.14.01.020 เครื่องชั่งกระแส (Current Balance / Force acting) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
53,940 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4716 43.14.01.021 ความเหนียวนำของโซลีนอยด์ (Inductance of solenoid & Magnetic) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
87,900 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4717 43.14.01.022 ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็ก (Magnetic Moment in the magnetic field.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
116,640 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4718 43.14.01.030 ชุดทดลองอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic App.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,916 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4719 43.14.01.034 กล้องจุลทรรศน์เวอร์เนียร์ 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
9,978 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4720 43.14.01.035 กล้องจุลทรรศน์เวอร์เนียร์ 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
9,978 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4721 43.14.01.036 ชุดทดลองการตกโดยเสรี (Free fall apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
44,686 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4722 43.14.01.037 ชุดทดลองการตกโดยเสรี (Free fall apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
44,686 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4723 43.14.01.038 Gyroscope Exp 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,121 23219 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4724 43.14.01.049 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไตล์ (Projectile Motion apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
63,080 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4725 43.14.01.051 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ (Simple harmonic motion app) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(ไม่ระบุ)
5,283 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4726 43.14.01.052 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ (Simple harmonic motion app) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(ไม่ระบุ)
5,283 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4727 43.14.01.058 ชุดทดลองเรื่องแรงและเวกเตอร์ (Vector and force apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
63,080 23203 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4728 43.14.01.059 ชุดทดลองเรื่องแรงและเวกเตอร์ (Vector and force apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
63,080 23203 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4729 43.14.01.060 ชุดทดลองโมดูลัสของยัง (Young ' s modulus app) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
4,420 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4730 43.14.01.061 ชุดทดลองโมดูลัสของยัง (Young ' s modulus app) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
4,420 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4731 43.14.01.063 ชุดทดลองหาสนามแม่เหล็กโลก (Determination of earth's magnetic field apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
153,140 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4732 43.14.01.064 ชุดทดลองแบบเลี้ยวเบนของ อิเล็กตรอน (Electron Diffraction App.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
90,500 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4733 43.14.01.065 ชุดทดลองการรีโซแนนซ์สปิน ของอิเล็กตรอน (Electron Spin Resonance App.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
129,560 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4734 43.14.01.066 ชุดทดลองผลของซีมาน (Zeeman effect App.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
360,720 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4735 43.14.01.067 ชุดทดลองของแฟรงค์-เฮริร์ตซ์ (Franck-Hertz Exp) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
164,120 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4736 43.14.01.068 เครื่องนับการสลายตัวของรังสี แบบไกเกอร์-มีลเลอร์ (G - M Counter.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
96,120 23218 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4737 43.14.01.069 เครื่องนับการสลายตัวของรังสี แบบไกเกอร์-มีลเลอร์ (G - M Counter.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
96,120 23218 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4738 43.14.01.070 เครื่องนับการสลายตัวของรังสี แบบไกเกอร์-มีลเลอร์ (G - M Counter.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
96,120 23218 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4739 43.14.01.071 เครื่องนับการสลายตัวของรังสี แบบไกเกอร์-มีลเลอร์ (G - M Counter.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
96,120 23218 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4740 43.14.01.072 เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีแบบ ไกเกอร์-มีลเลอร์ พร้อมคอมพิวเตอร์ (G - M Scintillation counter with computer.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
229,540 23219 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4741 43.14.01.074 ชุดทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน (Millikan ' s oil drop experiment apparatus.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
82,680 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4742 43.14.01.075 ชุดทดลองทางไฟฟ้าของแสง และค่าคงที่ของแพลง (Planck's constant & Photo Electric Effect App.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
122,080 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4743 43.14.01.076 ชุดวัดสเปกตรัม ประกายแสง ชนิดช่องเดียว (Scintillation Spectroscopy; single channel) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
189,400 23219 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4744 43.14.01.079 เครื่องวัดสเปกตรัมของแสง (Spectometer) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
226,960 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4745 43.14.01.083 ชุดทดลองความร้อนแฝงและความร้อนของการกลายเป็นไอ (Heat capacity of metal.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
54,000 23212 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4746 43.14.01.086 ชุดทดลองหาสภาพนำไฟฟ้า และความร้อนของโลหะ (Thermal and electrical conductivity of metal app.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
129,760 23212 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4747 43.14.01.087 ชุดทดลองการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของโลหะ (Thermal expansion App) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
29,980 23212 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4748 43.14.01.088 ชุดทดลองการแผ่รังสีนำความร้อน (Thermal radiation app.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
34,340 23212 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4749 43.14.01.089 ชุดทดลองกฎอะเดียแบติกแก๊ส (Adiabatic gas law) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
132,600 23212 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4750 43.14.01.090 ชุดทดลองคลื่นเสียง (Sound wave experiment.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
110,900 23219 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4751 43.14.01.091 ชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเปเลอร์ของเสียง (Doppler effect of sound App.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
119,900 23219 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4752 43.14.01.092 He – Ne Laser. 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
39,160 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
4753 43.14.01.094 ชุดทดลองเลเซอร์ (Laser optics.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,500 23213 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4754 43.14.01.095 ชุดทดลอง กฎของเลนส์และทัศนอุปกรณ์ (Law of lenses.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
80,680 23213 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4755 43.14.01.096 ชุดต้นกำเนิดแสง (Light sources (Ne, Na,He,Cd,Zn) Set.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
30,780 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4756 43.14.01.097 ชุดทดลองหาค่าความเร็วของแสง (Measuring the velocity of light .) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
71,180 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4757 43.14.01.098 ชุดทดลองสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Experiment.) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
53,300 23219 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4758 43.14.01.100 เครื่องวัดการสั่นของตัวกลาง (Sonometer) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
73,800 23219 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4759 43.14.01.109 เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่คลื่น (Function generator) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,500 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4760 43.14.01.110 เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่คลื่น (Function generator) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,500 23204 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4761 43.14.01.111 แอล ซี อาร์ มิเตอร์ (LCR meter) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,440 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4762 43.14.01.113 มัลติมิเตอร์ (Multimeter; Digital; Precision) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
7,050 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4763 43.14.01.114 มัลติมิเตอร์ (Multimeter; Digital; Precision) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
7,050 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4764 43.14.01.121 ออสซิโลสโคปแบบ 60 MZ. ช่องสัญญาณ (Oscilloscope; 60MHz; TDS210) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
23,400 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4765 43.14.01.122 ออสซิโลสโคปแบบ 60 MZ. ช่องสัญญาณ (Oscilloscope; 60MHz; TDS210) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
23,400 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4766 43.14.01.123 ออสซิโลสโคปแบบ 60 MZ. ช่องสัญญาณ (Oscilloscope; 60MHz; TDS210) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
23,400 23204 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4767 43.14.01.124 ออสซิโลสโคปแบบ 60 MZ. ช่องสัญญาณ (Oscilloscope; 60MHz; TDS210) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
23,400 23204 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4768 43.14.01.133 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4769 43.14.01.134 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4770 43.14.01.135 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4771 43.14.01.136 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4772 43.14.01.137 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4773 43.14.01.138 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4774 43.14.01.139 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4775 43.14.01.140 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4776 43.14.01.141 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4777 43.14.01.142 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer; SK-50001) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,340 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4778 43.14.01.146 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Multimeter; Digital; No73) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,940 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4779 43.14.01.152 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Multimeter; Digital; No73) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,940 23207 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4780 43.14.01.153 โพเทนติออมิเตอร์ (Potentiometer No; RH5) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
44,310 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4781 43.14.01.154 โพเทนติออมิเตอร์ (Potentiometer No; RH5) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
44,310 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4782 43.14.01.155 เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,340 23211 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4783 43.14.01.156 เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,340 23211 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4784 43.14.01.170 Decade Capacitance Box 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
8,100 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4785 43.14.01.171 Decade Capacitance Box 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
8,100 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4786 43.14.01.174 กล่องความต้านทาน (Resistance Box) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
9,810 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4787 43.14.01.175 กล่องความต้านทาน (Resistance Box) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
9,810 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4788 43.14.01.176 กล่องความต้านทาน (Resistance Box) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
9,810 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4789 43.14.01.177 กล่องความต้านทาน (Resistance Box) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
9,810 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4790 43.14.01.178 กล่องความต้านทาน (Resistance Box) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
9,810 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4791 43.14.01.179 แหล่งกำเนิดสัญญาณวิทยุ (RF Generator) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
4,800 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4792 43.14.01.180 แหล่งกำเนิดสัญญาณวิทยุ (RF Generator) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
4,800 23202 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4793 43.14.01.183 Triple Beam Balance (OHAUS) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,895 23217 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4794 43.14.01.184 Triple Beam Balance (OHAUS) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,895 23203 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4795 43.14.01.185 Triple Beam Balance (OHAUS) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,895 23203 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4796 43.14.01.186 Triple Beam Balance (OHAUS). 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,895 23212 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4797 43.14.01.187 Triple Beam Balance (OHAUS) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,895 23206 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4798 43.14.01.194 เครื่องวัดความเข้มความสว่าง (Lux meter) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
7,770 23204 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4799 43.14.01.195 เครื่องวัดความเข้มความสว่าง (Lux meter) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
7,770 23204 Phy 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ
4800 43.14.02.001 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (B.O.D INCUBATOR; LOW TEMPERAURE CONTHERM 99541) 19 มิ.ย. 43 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
102,208 23304 Chem 20 ปี 4 เดือน 5 วัน ปกติ