ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
4601 59.006.01.045 เครื่องประมวลผล RFID stronglink SL500L-USB Reader 11 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
6,450 03306 IT 4 ปี 8 เดือน 9 วัน ปกติ
4602 59.006.01.046 เครื่องประมวลผล RFID stronglink SL500L-USB Reader 11 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
6,450 03306 IT 4 ปี 8 เดือน 9 วัน ปกติ
4603 59.006.01.143 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4604 59.006.01.144 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4605 59.006.01.145 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4606 59.006.01.146 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4607 59.006.01.147 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4608 59.006.01.148 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4609 59.006.01.149 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4610 59.006.01.150 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4611 59.006.01.151 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4612 59.006.01.152 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4613 59.006.01.153 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4614 59.006.01.154 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4615 59.006.01.155 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4616 59.006.01.156 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4617 59.006.01.157 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4618 59.006.01.158 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4619 59.006.01.159 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03206 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4620 59.006.01.160 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4621 59.006.01.161 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4622 59.006.01.162 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4623 59.006.01.163 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4624 59.006.01.164 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4625 59.006.01.165 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4626 59.006.01.166 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4627 59.006.01.167 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4628 59.006.01.168 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4629 59.006.01.169 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4630 59.006.01.170 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4631 59.006.01.171 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4632 59.006.01.172 ชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) HP - Core I3 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4633 59.006.03.001 เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบสี HP color Laserjet Pro MFP M177fw 11 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
15,400 03306 IT 4 ปี 8 เดือน 9 วัน ปกติ
4634 59.006.04.001 ตัวกระจายสัญญาณ Switch Cisso WS-C2960X-24TS-LL 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4635 59.006.04.001 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,660 03303 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4636 59.006.04.002 ตัวกระจายสัญญาณ Switch Cisso WS-C2960X-24TS-LL 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4637 59.006.04.002 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,660 03303 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4638 59.006.04.003 ตัวกระจายสัญญาณ Switch Cisso WS-C2960X-24TS-LL 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4639 59.006.04.003 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,660 03304 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4640 59.006.04.004 ตัวกระจายสัญญาณ Switch Cisso WS-C2960X-24TS-LL 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4641 59.006.04.004 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,660 03304 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4642 59.006.04.005 ตัวกระจายสัญญาณ Switch Cisso WS-C2960X-24TS-LL 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4643 59.006.04.005 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,660 03306 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4644 59.006.04.006 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,660 03205 IT 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4645 59.006.46.001 Router Cisco 1921/K9 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4646 59.006.46.002 Router Cisco 1921/K9 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4647 59.006.46.003 Router Cisco 1921/K9 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4648 59.006.46.004 Router Cisco 1921/K9 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4649 59.006.46.005 Router Cisco 1921/K9 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,000 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 17 วัน ปกติ
4650 59.01.01.01.00014 โต๊ะทำงาน ไม้ปาร์ติเกิล แบบ 2 ลิ้นชัก 150x180x75 ซม 28 มิ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
3,500 35201 Health 4 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4651 59.01.01.01.00015 โต๊ะทำงาน ไม้ปาร์ติเกิล แบบ 2 ลิ้นชัก 150x180x75 ซม 28 มิ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
3,500 05405 GenSci 4 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4652 59.01.03.02.00007 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 29 ส.ค. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
3,400 05405 GenSci 4 ปี 1 เดือน 21 วัน ปกติ
4653 59.01.03.02.00008 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 29 ส.ค. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
3,500 05405 GenSci 4 ปี 1 เดือน 21 วัน ปกติ
4654 59.01.03.02.00009 ตู้เหล็กบานเปิดสูง 19 ส.ค. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
4,200 23415 Bio 4 ปี 2 เดือน 1 วัน ปกติ
4655 59.01.03.02.00010 ตู้เหล็กบานเปิดสูง 19 ส.ค. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
4,200 23415 Bio 4 ปี 2 เดือน 1 วัน ปกติ
4656 59.01.14.00.00007 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 26123 BTU ยี่ห้อ TCL รุ่น TAC-24CS/KAI 12 พ.ย. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
23,500 05405 GenSci 4 ปี 11 เดือน 8 วัน ปกติ
4657 59.01.14.00.00008 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 26123 BTU ยี่ห้อ TCL รุ่น TAC-24CS/KAI 12 พ.ย. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
23,500 05405 GenSci 4 ปี 11 เดือน 8 วัน ปกติ
4658 59.01.14.00.00013 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 37032 BTU ยี่ห้อ Eminent Model: AER36D7/EER36D7 DT 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(รายได้)
44,800 23101 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4659 59.01.14.00.00014 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 37032 BTU ยี่ห้อ Eminent Model: AER36D7/EER36D7 DT 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(รายได้)
44,800 23101 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4660 59.01.14.00.00015 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 37032 BTU ยี่ห้อ Eminent Model: AER36D7/EER36D7 DT 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(รายได้)
44,800 23101 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4661 59.02.04.00.00006 ชุดเตรียมสารและวิเคราะห์สารอัตโนมัติระบบไมโคร 04 พ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
204,000 23317 Chem 4 ปี 5 เดือน 16 วัน ปกติ
4662 59.02.04.00.00007 ชุดเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม 21 ก.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
150,000 05302 Env 4 ปี 2 เดือน 29 วัน ปกติ
4663 59.06.01.02.00001 ชุดการเรียนการสอนและการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
580,000 23214 Phy 4 ปี 7 เดือน 16 วัน ปกติ
4664 59.07.02.03.00001 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23109 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4665 59.07.02.03.00002 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23103 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4666 59.07.02.03.00003 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23109 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4667 59.07.02.03.00004 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23109 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4668 59.07.02.03.00005 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23109 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4669 59.07.02.03.00006 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4670 59.07.02.03.00007 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23109 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4671 59.07.02.03.00008 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23109 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4672 59.07.02.03.00009 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23109 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4673 59.07.02.03.00010 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL-2011 19 ม.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 23109 DeanOff. 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
4674 59.08.04.10.00001 เครื่องตรวจวัดมลพิษ 27 เม.ย. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
200,000 Phy 4 ปี 5 เดือน 23 วัน ปกติ
4675 59.08.12.00.00001 ตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ 11 พ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
299,500 23305 Chem 4 ปี 5 เดือน 9 วัน ปกติ
4676 59.08.12.00.00002 ตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ 11 พ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
299,500 05302 Env 4 ปี 5 เดือน 9 วัน ปกติ
4677 59.08.28.00.00001 เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบพกพา 12 พ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
199,020 05307 Env 4 ปี 5 เดือน 8 วัน ปกติ
4678 59.08.55.00.00001 ตู้อบลมร้อน 03 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
150,000 05302 Env 4 ปี 7 เดือน 17 วัน ปกติ
4679 59.10.56.00.00001 ชุดอุปกรณ์การทดลองพื้นฐานทักษะการสอนแบบสืบเสาะของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ศึกษา 23 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
450,000 05406 GenSci 4 ปี 7 เดือน 27 วัน ปกติ
4680 59.10.56.00.00002 ชุดเตรียมและเก็บรักษาขึ้นชิ้นงานทางวัสดุศาสตร์ 04 เม.ย. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
820,000 23210 Phy 4 ปี 6 เดือน 16 วัน ปกติ
4681 59.10.56.00.00004 ชุดตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาแบบเคลื่อนย้ายได้ 12 พ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
249,310 05302 Env 4 ปี 5 เดือน 8 วัน ปกติ
4682 59.15.25.00.00002 ชุดพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 24 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
648,000 05406 GenSci 4 ปี 6 เดือน 26 วัน ปกติ
4683 59.15.25.00.00003 เครื่องผลิตน้ำกลั่นพร้อมถังอัดแรงดัน และถังเก็บน้ำ 31 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
250,000 23304 Chem 4 ปี 6 เดือน 20 วัน ปกติ
4684 59.15.25.00.00004 ชุดการเรียนการสอนเพื่อรองรับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 16 พ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
260,000 03406 Math 4 ปี 5 เดือน 4 วัน ปกติ
4685 59.15.25.00.00005 ชุดการเรียนการสอนเพื่อรองรับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 16 พ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
260,000 03405 Math 4 ปี 5 เดือน 4 วัน ปกติ
4686 60.01.15.00.00005 พัดลม ขนาด 24" ยี่ห้อ MD รุ่น E212 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
2,200 23110 DeanOff. 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4687 60.01.15.00.00006 พัดลม ขนาด 24" ยี่ห้อ MD รุ่น E212 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
2,200 23110 DeanOff. 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ชำรุด
4688 60.01.15.00.00007 พัดลม ขนาด 24" ยี่ห้อ MD รุ่น E212 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
2,200 23110 DeanOff. 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4689 60.01.15.00.00008 พัดลม ขนาด 24" ยี่ห้อ MD รุ่น E212 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
2,200 23110 DeanOff. 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4690 60.06.17.02.00001 ไมค์ลอยคู่ DJS LWM-306 ปรับความถี่ 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
4,600 23114 DeanOff. 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4691 60.09.09.00.00002 เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ MD รุ่น MD 32 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
2,900 20100 Food 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4692 60.09.09.00.00003 เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ MD รุ่น MD 32 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
2,900 23100 DeanOff. 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4693 60.09.09.00.00004 เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ MD รุ่น MD 32 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
2,900 23200 Phy 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4694 60.09.09.00.00005 เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ MD รุ่น MD 32 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
2,900 23109 DeanOff. 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4695 60.10.17.00.00001 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ HITACHI รุ่น CH22EA2 (SOST) 2.0 จังหวะ 0.8 แรงม้า 01 พ.ย. 59 จัดซื้อ
(รายได้)
9,000 23110 DeanOff. 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4696 01.01.11138 เก้าอี้สำนักงานหมุนได้ 12 มิ.ย. 38 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
780 23107 DeanOff. 25 ปี 4 เดือน 8 วัน ปกติ
4697 01.02.064 โต๊ะทำงาน 08 พ.ย. 28 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
1,100 23107 DeanOff. 34 ปี 11 เดือน 12 วัน ปกติ
4698 01.02.1200 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 15 พ.ค. 34 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
1,100 23108 DeanOff. 29 ปี 5 เดือน 5 วัน ปกติ
4699 01.02.121 เก้าอี้ล้อเลื่อน 15 พ.ค. 34 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
700 23415 Bio 29 ปี 5 เดือน 5 วัน ปกติ
4700 01.02.1233 โต๊ะทำงาน 15 พ.ค. 34 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
1,000 23415 Bio 29 ปี 5 เดือน 5 วัน ปกติ