ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
4501 58.001.002.10.332 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4502 58.001.002.10.333 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4503 58.001.002.10.334 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4504 58.001.002.10.335 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4505 58.001.002.10.336 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4506 58.001.002.10.337 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4507 58.001.002.10.338 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4508 58.001.002.10.339 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4509 58.001.002.10.340 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4510 58.001.002.10.341 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4511 58.001.002.10.342 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4512 58.001.002.10.343 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4513 58.001.002.10.344 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4514 58.001.002.10.345 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4515 58.001.002.10.346 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4516 58.001.002.10.347 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4517 58.001.002.10.348 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4518 58.001.002.10.349 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4519 58.001.002.10.350 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4520 58.001.002.10.351 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4521 58.001.002.10.352 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4522 58.001.002.10.353 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4523 58.001.002.10.354 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4524 58.001.002.10.355 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4525 58.001.002.10.356 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4526 58.001.002.10.357 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4527 58.001.002.10.358 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4528 58.001.002.10.359 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4529 58.001.002.10.360 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4530 58.001.002.10.361 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4531 58.001.002.10.362 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4532 58.001.002.10.363 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4533 58.001.002.10.364 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23206 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4534 58.001.004.003 ชั้นวางเอกสารแบบ 4 ชั้น 17 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03102 Math 5 ปี 4 เดือน 7 วัน ปกติ
4535 58.001.004.004 ชั้นวางเอกสารแบบ 4 ชั้น 17 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03102 Math 5 ปี 4 เดือน 7 วัน ปกติ
4536 58.001.004.005 ชั้นวางเอกสารแบบ 4 ชั้น 17 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03105 Math 5 ปี 4 เดือน 7 วัน ปกติ
4537 58.001.004.006 ชั้นวางเอกสารแบบ 4 ชั้น 17 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03105 Math 5 ปี 4 เดือน 7 วัน ปกติ
4538 58.001.004.007 ชั้นวางเอกสารแบบ 4 ชั้น 17 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03105 Math 5 ปี 4 เดือน 7 วัน ปกติ
4539 58.001.005.02.001 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 26 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,900 03102 Math 5 ปี 3 เดือน 28 วัน ปกติ
4540 58.001.005.02.002 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 1187x408x878 มม. 26 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,500 03102 Math 5 ปี 3 เดือน 28 วัน ปกติ
4541 58.001.005.02.023 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 1187x408x878 มม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,500 03406 Math 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4542 58.001.005.02.024 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 1187x408x878 มม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,500 03106 Math 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4543 58.001.005.02.025 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 1187x408x878 มม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,500 03106 Math 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4544 58.001.005.02.026 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 1187x408x878 มม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,500 03106 Math 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4545 58.001.005.11.041 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต (SD-014) Smart Form 04 ส.ค. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
3,800 05405 GenSci 5 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
4546 58.001.005.11.042 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต (SD-014) Smart Form 04 ส.ค. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
3,900 05405 GenSci 5 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
4547 58.001.005.12.009 ตู้ 2 บาน บานเปิด ขนาด 91.3x45.8x183 cm. 20 ก.ค. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
4,990 05303 Env 5 ปี 3 เดือน 4 วัน ปกติ
4548 58.001.005.12.010 ตู้ 2 บาน บานเปิด ขนาด 91.3x45.8x183 cm. 20 ก.ค. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
4,990 05303 Env 5 ปี 3 เดือน 4 วัน ปกติ
4549 58.001.018.002 เครื่องตัดกระดาษ AROMA#M1210 โลหะ 04 ส.ค. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
900 05405 GenSci 5 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
4550 58.001.021.078 พัดลมปรับขนาด 18 นิ้ว Hatari 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,450 Bio 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4551 58.001.021.079 พัดลมปรับขนาด 18 นิ้ว Hatari 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,450 Bio 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4552 58.001.021.080 พัดลมปรับขนาด 18 นิ้ว Hatari 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,450 Bio 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4553 58.001.021.081 พัดลมปรับขนาด 18 นิ้ว Hatari 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,450 Bio 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4554 58.001.026.011 Partition แผงกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย 120x160 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,583 05405 GenSci 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4555 58.001.026.012 Partition แผงกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย 120x160 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,583 05405 GenSci 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4556 58.001.026.013 Partition แผงกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย 80x160 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,780 05405 GenSci 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4557 58.001.026.014 Partition แผงกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย 80x160 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,780 05405 GenSci 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4558 58.001.026.015 Partition แผงกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย 100x160 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,300 05405 GenSci 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4559 58.001.026.016 Partition แผงกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย 100x160 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,300 05405 GenSci 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4560 58.002.16.001 เครื่องบันทึกเสียง Sony IC audio record UX543F/P 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,350 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
4561 58.002.16.002 เครื่องบันทึกเสียง Sony IC audio record UX543F/T 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,350 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
4562 58.002.16.003 เครื่องบันทึกเสียง Sony IC audio record UX543F/T 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,350 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
4563 58.003.43.004 เครื่องบันทึกเสียง Sony 08 ส.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,290 Math 5 ปี 2 เดือน 16 วัน ปกติ
4564 58.003.43.005 เครื่องบันทึกเสียง Sony 08 ส.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,290 Math 5 ปี 2 เดือน 16 วัน ปกติ
4565 58.006.02.001 จอคอมพิวเตอร์ HP Pavilion 20fi 20-inch IPS LED Backit Monitor 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,900 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
4566 58.006.02.002 จอคอมพิวเตอร์ HP Pavilion 20fi 20-inch IPS LED Backit Monitor 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,900 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
4567 58.006.03.015 Printer HP M125a Laserjet 08 ส.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,300 03105 Math 5 ปี 2 เดือน 16 วัน ปกติ
4568 58.006.03.016 เครื่องพิมพ์พร้อมสแกนและสำเนาเอกสาร HP WEP125A Pro 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,800 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4569 58.006.03.017 เครื่องพิมพ์พร้อมสแกนและสำเนาเอกสาร HP WEP125A Pro 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,800 23215 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4570 58.006.03.018 เครื่องพิมพ์พร้อมสแกนและสำเนาเอกสาร HP WEP125A Pro 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,800 03103 Health 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4571 58.006.08.025 เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า 1000 VA 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,000 03103 Health 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4572 58.011.29.001 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ 20 เม.ย. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
80,500 23500 GenSci 5 ปี 6 เดือน 4 วัน ปกติ
4573 58.011.93.001 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก รุ่น AQM60 25 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
339,500 23500 Phy 5 ปี 4 เดือน 29 วัน ปกติ
4574 58.08.52.01.00002 ชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
156,600 Phy 5 ปี 2 เดือน 0 วัน ปกติ
4575 59.001.005.12.001 ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,000 03302 IT 4 ปี 7 เดือน 20 วัน ปกติ
4576 59.001.005.12.002 ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเครือข่าย) 04 มี.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,000 03302 IT 4 ปี 7 เดือน 20 วัน ปกติ
4577 59.003.04.002 กล้องวีดีโอ Panasonic HC-MDH2 11 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
43,900 IT 4 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
4578 59.003.23.007 ชุดไฟประกอบฉาก ไฟแฟลชสตูดิโอ EXCELLA CARIO 350 11 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,300 IT 4 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
4579 59.003.26.001 ขาตั้งกล้อง Manfrotto MKBFRA4-BH 11 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
6,300 IT 4 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ
4580 59.006.01.002 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4581 59.006.01.003 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4582 59.006.01.004 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4583 59.006.01.005 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4584 59.006.01.006 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4585 59.006.01.007 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4586 59.006.01.008 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4587 59.006.01.009 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4588 59.006.01.010 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4589 59.006.01.011 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4590 59.006.01.012 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4591 59.006.01.013 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4592 59.006.01.014 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4593 59.006.01.015 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4594 59.006.01.016 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4595 59.006.01.017 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4596 59.006.01.018 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4597 59.006.01.019 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4598 59.006.01.020 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03302 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4599 59.006.01.021 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X2630G 03 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,900 03305 CS 4 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
4600 59.006.01.044 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh iMac รุ่น 27" Retina 5K 11 ก.พ. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
80,500 03306 IT 4 ปี 8 เดือน 13 วัน ปกติ