ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
4401 60.009.010.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4402 60.009.011.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4403 60.009.012.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4404 60.009.013.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4405 60.009.014.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4406 60.009.015.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4407 60.009.016.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4408 60.009.017.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4409 60.009.018.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4410 60.009.019.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4411 60.009.020.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4412 60.009.021.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4413 60.009.022.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการแบบเอนดรอย์ Samsung Tabs S3/T825 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,300 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4414 60.009.023.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการแบบเอนดรอย์ Samsung Tabs S3/T825 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,300 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4415 60.009.024.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการแบบเอนดรอย์ Samsung Tabs S3/T825 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,300 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4416 60.009.025.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการแบบเอนดรอย์ Samsung Tabs S3/T825 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,300 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4417 60.009.026.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการแบบเอนดรอย์ Samsung Tabs S3/T825 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,300 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4418 60.009.027.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการไอโอเอส LPG-MR6N2TH/A 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,200 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4419 60.009.028.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการไอโอเอส LPG-MR6N2TH/A 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,200 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4420 60.009.029.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการไอโอเอส LPG-MR6N2TH/A 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,200 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4421 60.009.030.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการไอโอเอส LPG-MR6N2TH/A 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,200 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4422 60.009.031.111 แท๊บแล็ต ระบบปฏิบัติการไอโอเอส LPG-MR6N2TH/A 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,200 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4423 60.009.032.111 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และจอโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง Epson X41 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
28,900 03303 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4424 60.009.033.111 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และจอโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง Epson X41 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
28,900 03302 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4425 60.009.034.111 เครื่องพิมพ์ระบบ INKJET Rrother 12330dw 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,300 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4426 60.009.035.111 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง TAIYO 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4427 60.009.036.111 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง TAIYO 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4428 60.009.037.111 เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless) TPLINK รุ่น AC1200 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,500 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4429 60.009.038.111 เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless) TPLINK รุ่น AC1200 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,500 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4430 60.009.039.111 เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless) TPLINK รุ่น AC1200 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,500 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4431 60.009.040.111 เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless) TPLINK รุ่น AC1200 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,500 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4432 60.009.041.111 เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless) TPLINK รุ่น AC1200 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,500 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4433 60.009.042.111 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย TPLINK รุ่น TL-SG1024 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4434 60.009.043.111 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย TPLINK รุ่น TL-SG1024 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4435 60.009.044.111 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย TPLINK รุ่น TL-SG1024 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4436 60.009.045.111 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย TPLINK รุ่น TL-SG1024 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4437 60.009.046.111 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย TPLINK รุ่น TL-SG1024 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4438 60.009.047.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูป 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4439 60.009.048.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูป 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4440 60.009.049.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูป 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4441 60.009.050.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูป 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4442 60.009.051.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูป 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4443 60.009.052.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูป 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4444 60.009.053.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูป 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4445 60.009.054.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูป 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4446 60.009.055.111 ปากกาเมาส์พร้อมกระดานวาดรูปแบบมีหน้าจอ SP1301 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
35,500 03306 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4447 60.009.056.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คระบบปฏิบัติการแม็คโอเอส (Macintosh) Macbook Air 128GB 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
39,800 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4448 60.009.057.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คระบบปฏิบัติการแม็คโอเอส (Macintosh) Macbook Air 128GB 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
39,800 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4449 60.009.058.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คระบบปฏิบัติการแม็คโอเอส (Macintosh) Macbook Air 128GB 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
39,800 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4450 60.009.059.111 โดรนสำหรับถ่ายภาพและวีดีโอ Phantom 4 Advanced 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
19,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 4 วัน ปกติ
4451 57.001.001.04.001 โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ 27 ก.ย. 57 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,500 Math 6 ปี 0 เดือน 27 วัน ปกติ
4452 57.001.001.04.002 โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ 27 ก.ย. 57 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,500 Math 6 ปี 0 เดือน 27 วัน ปกติ
4453 57.001.002.01.001 เก้าอี้สำนักงาน 06 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,700 Phy 6 ปี 9 เดือน 18 วัน ปกติ
4454 57.001.002.01.002 เก้าอี้สำนักงาน 06 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,700 Phy 6 ปี 9 เดือน 18 วัน ปกติ
4455 57.001.002.01.003 เก้าอี้สำนักงาน 06 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,700 Phy 6 ปี 9 เดือน 18 วัน ปกติ
4456 57.001.002.01.004 เก้าอี้สำนักงาน 06 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,700 Phy 6 ปี 9 เดือน 18 วัน ปกติ
4457 57.001.002.01.005 เก้าอี้สำนักงาน 06 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,700 Phy 6 ปี 9 เดือน 18 วัน ปกติ
4458 57.001.002.01.006 เก้าอี้สำนักงาน 06 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,700 Phy 6 ปี 9 เดือน 18 วัน ปกติ
4459 57.001.002.01.007 เก้าอี้สำนักงาน 06 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,700 Phy 6 ปี 9 เดือน 18 วัน ปกติ
4460 57.002.14.001 พาวเวอร์แอมป์ 24 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,840 03302 IT 6 ปี 3 เดือน 0 วัน ปกติ
4461 57.002.14.002 พาวเวอร์แอมป์ 24 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,890 03204 CS 6 ปี 3 เดือน 0 วัน ปกติ
4462 57.003.20.001 LED Monitor ขนาด 21.5" 13 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,980 GenSci 6 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
4463 57.003.35.001 ลำโพง 24 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,950 IT 6 ปี 3 เดือน 0 วัน ปกติ
4464 57.003.35.002 ลำโพง 24 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,950 IT 6 ปี 3 เดือน 0 วัน ปกติ
4465 57.003.35.003 ลำโพง 17 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,770 CS 6 ปี 3 เดือน 7 วัน ปกติ
4466 57.006.01.004 เครื่องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 57 สอบราคา
(แผ่นดิน)
21,500 03105 Math 6 ปี 0 เดือน 27 วัน ปกติ
4467 57.006.03.001 เครื่องพิมพ์เอกสาร HP M1132 13 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,790 05405 GenSci 6 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
4468 57.006.08.017 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง 27 ก.ย. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,500 03105 Math 6 ปี 0 เดือน 27 วัน ปกติ
4469 57.006.08.018 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง 27 ก.ย. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,500 03102 Math 6 ปี 0 เดือน 27 วัน ปกติ
4470 57.011.90.001 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4471 57.011.90.002 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4472 57.011.90.003 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4473 57.011.90.004 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4474 57.011.90.005 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4475 57.011.90.006 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4476 57.011.90.007 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4477 57.011.90.008 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4478 57.011.90.009 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบกระดาษต่อเนื่อง 02 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 Phy 6 ปี 3 เดือน 22 วัน ปกติ
4479 58.001.001.01.003 โต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4.5 ฟุต พร้อมกระจก 17 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03105 Math 5 ปี 4 เดือน 7 วัน ปกติ
4480 58.001.001.01.011 โต๊ะทำงานรูปตัวแอล ขนาด 160x140x75 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,900 03102 Math 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4481 58.001.001.04.053 โต๊ะคอมพิวเตอร์และที่วาง CPU (5CP602) 04 ส.ค. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
1,900 05405 GenSci 5 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
4482 58.001.001.04.054 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบ 2 ลิ้นชัก 120x60x75 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,500 03405 Math 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4483 58.001.001.04.055 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบ 2 ลิ้นชัก 120x60x75 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,500 03406 Math 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4484 58.001.001.07.031 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 1830x605x737 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,890 23211 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4485 58.001.001.07.032 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 1830x605x737 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,890 23211 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4486 58.001.001.07.033 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 1830x605x737 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,890 23503 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4487 58.001.001.07.034 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 1830x605x737 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,890 23503 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4488 58.001.001.07.035 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 1830x605x737 ซม. 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,890 23502 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4489 58.001.002.01.006 เก้าอี้สำนักงาน 17 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,000 03105 Math 5 ปี 4 เดือน 7 วัน ปกติ
4490 58.001.002.01.013 เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ชนิดเบาะหนัง 26 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,500 03105 Math 5 ปี 3 เดือน 28 วัน ปกติ
4491 58.001.002.01.014 เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ชนิดเบาะหนัง 26 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,500 03102 Math 5 ปี 3 เดือน 28 วัน ปกติ
4492 58.001.002.01.093 เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังปรับสูงต่ำโช๊คไฮโดรลิคมีล้อเลื่อน 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,100 03405 Math 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4493 58.001.002.01.094 เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังปรับสูงต่ำโช๊คไฮโดรลิคมีล้อเลื่อน 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,100 35201 Health 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4494 58.001.002.10.325 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4495 58.001.002.10.326 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4496 58.001.002.10.327 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4497 58.001.002.10.328 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4498 58.001.002.10.329 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4499 58.001.002.10.330 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ
4500 58.001.002.10.331 เก้าอี้ 25 ก.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,490 23205 Phy 5 ปี 0 เดือน 29 วัน ปกติ