ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
4301 60.003.025.111 จอภาพ Philips 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,950 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4302 60.003.026.111 จอภาพ Philips 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,950 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4303 60.003.027.111 จอภาพ Philips 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,950 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4304 60.003.028.111 จอภาพ Philips 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,950 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4305 60.003.029.111 จอภาพ Philips 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,950 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4306 60.003.030.111 จอภาพ Philips 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,950 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4307 60.003.031.111 จอภาพ Philips 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,950 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4308 60.003.032.111 จอภาพ Philips 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,950 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4309 60.003.033.111 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Acer รุ่น P.1185 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4310 60.003.034.111 จอโปรเจคเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,900 03101 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4311 60.003.035.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4312 60.003.036.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4313 60.003.037.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4314 60.003.038.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4315 60.003.039.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4316 60.003.040.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4317 60.003.041.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4318 60.003.042.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4319 60.003.043.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4320 60.003.044.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4321 60.003.045.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4322 60.003.046.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4323 60.003.047.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4324 60.003.048.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4325 60.003.049.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4326 60.003.050.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4327 60.003.051.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03204 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4328 60.003.052.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคระบบ Macintosh 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
39,500 03306 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4329 60.003.053.111 กล้องถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว 09 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
29,900 03306 IT 3 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
4330 60.004.001.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4331 60.004.002.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4332 60.004.003.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4333 60.004.004.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4334 60.004.005.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4335 60.004.006.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4336 60.004.007.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4337 60.004.008.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4338 60.004.009.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4339 60.004.010.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4340 60.004.011.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4341 60.004.012.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4342 60.004.013.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4343 60.004.014.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4344 60.004.015.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4345 60.004.016.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4346 60.004.017.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4347 60.004.018.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4348 60.004.019.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4349 60.004.020.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4350 60.004.021.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4351 60.004.022.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4352 60.004.023.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4353 60.004.024.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4354 60.004.025.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4355 60.004.026.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4356 60.004.027.111 เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4357 60.004.028.111 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Acer รุ่น X1323 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
26,500 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4358 60.004.029.111 จอโปรเจคเตอร์ Vertex 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4359 60.004.030.111 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,500 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4360 60.004.031.111 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,500 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4361 60.004.032.111 กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตตอล 06 มี.ค. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
25,000 23113 DeanOff. 2 ปี 7 เดือน 14 วัน ปกติ
4362 61.005.001.111 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติพร้อมระบบอบแห้งวัสดุ 26 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
450,000 23406 Bio 2 ปี 7 เดือน 24 วัน ปกติ
4363 60.006.001.111 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 26,394 BTU ยี่ห้อชัยโจ เด็นกิ 10 ต.ค. 61 จัดซื้อ
(รายได้)
25,000 03403 Math 2 ปี 0 เดือน 10 วัน ปกติ
4364 60.007.001.111 กระดานอเนกประสงค์ 7 ชิ้น แบบเลื่อนสไลด์ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
69,050 03404 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4365 60.007.002.111 ชุดกล้องถ่ายภาพไร้กระจก (Mirrorless) 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,025 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4366 60.007.003.111 ชุดกล้องถ่ายภาพไร้กระจก (Mirrorless) 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
31,025 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4367 60.007.004.111 ชุดกล้องวีดีโอ Full HD พร้อมชุดเชื่อมต่อเพื่อการถ่ายทอดพร้อมขาตั้งกล้องแบบสามขา 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
30,425 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4368 60.007.005.111 ชุดกล้องวีดีโอ Full HD พร้อมชุดเชื่อมต่อเพื่อการถ่ายทอดพร้อมขาตั้งกล้องแบบสามขา 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
30,425 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4369 60.007.006.111 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
30,550 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4370 60.007.007.111 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสอนแบบพกพา (แท็ปแลต) 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
26,050 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4371 60.007.008.111 เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
7,525 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4372 60.007.009.111 เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
7,525 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4373 60.007.010.111 เครื่องพิมพ์เอกสารขนาด A3 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
12,550 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4374 60.007.011.111 ไมโครโฟนไร้สาย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
8,850 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4375 60.007.012.111 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ ผ่าน UHF 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
23,350 03404 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4376 60.007.013.111 ชุดเครื่องขยายเสียงพกพา มีล้อลาก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
14,150 03106 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4377 60.007.014.111 เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU พร้อมติดตั้ง 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,225 03404 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4378 60.007.015.111 เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU พร้อมติดตั้ง 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,225 03404 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4379 60.007.016.111 ชุดประตูบานสวิงพร้อมติดตั้ง + กระจกบานเลื่อน 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
50,850 03406 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4380 60.007.017.111 ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ บานเลื่อน 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
8,450 03404 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4381 60.007.018.111 โทรทัศน์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
22,250 03404 Math 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4382 60.008.001.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4383 60.008.002.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4384 60.008.003.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4385 60.008.004.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4386 60.008.005.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4387 60.008.006.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4388 60.008.007.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4389 60.008.008.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4390 60.008.009.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4391 60.008.010.111 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา 10 เม.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,200 23414 Bio 2 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
4392 60.009.001.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
4393 60.009.002.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
4394 60.009.003.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
4395 60.009.004.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
4396 60.009.005.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
4397 60.009.006.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
4398 60.009.007.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
4399 60.009.008.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
4400 60.009.009.111 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V310-14IKB-BOT2A01FTA 20 มิ.ย. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 03101 IT 2 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ