ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
4101 60.017.058.111 ไม้เท้าสามขา 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
975 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4102 60.017.059.111 ไม้เท้าสามขา 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
975 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4103 60.017.060.111 อุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้า 4 ขา 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4104 60.017.061.111 อุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้า 4 ขา 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4105 60.017.062.111 โต๊ะสำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
25,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4106 60.017.063.111 โต๊ะสำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
25,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4107 60.017.064.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4108 60.017.065.111 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
800 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4109 60.017.066.111 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4110 60.017.067.111 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4111 60.017.068.111 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
800 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4112 60.017.069.111 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
20,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4113 60.017.070.111 ตู้บานเลื่อนทึบสูงสีน้ำเงิน 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4114 60.017.071.111 ตู้บานเลื่อนกระจกสูงสีน้ำเงิน 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4115 60.017.072.111 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน ระบบดิจิอล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,900 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4116 60.017.073.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4117 60.017.074.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4118 60.017.075.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4119 60.017.076.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4120 60.017.077.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4121 60.017.078.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4122 60.017.079.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4123 60.017.080.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4124 60.017.081.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4125 60.017.082.111 ของเล่นคัดกรองพัฒนาการเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4126 60.017.083.111 ชุดโต๊ะจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
6,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4127 60.017.084.111 คู่มือส่งเสริมพัฒนาการ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
180 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4128 60.017.085.111 โปสเตอร์ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
50 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4129 60.017.086.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4130 60.017.087.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4131 60.017.088.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4132 60.017.089.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4133 60.017.090.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4134 60.017.091.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4135 60.017.092.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4136 60.017.093.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4137 60.017.094.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4138 60.017.095.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4139 60.017.096.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4140 60.017.097.111 เก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรม 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 12 วัน ปกติ
4141 60.018.001.111 ชุดวิเคราะห์ประมวลผล (LabQuest interface System) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,370 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4142 60.018.002.111 ชุดวิเคราะห์ประมวลผล (LabQuest interface System) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,370 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4143 60.018.003.111 ชุดวิเคราะห์ประมวลผล (LabQuest interface System) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,370 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4144 60.018.004.111 ชุดวิเคราะห์ประมวลผล (LabQuest interface System) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,370 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4145 60.018.005.111 ชุดวิเคราะห์ประมวลผล (LabQuest interface System) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,370 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4146 60.018.006.111 ชุดวิเคราะห์ประมวลผล (LabQuest interface System) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,370 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4147 60.018.007.111 ชุดวิเคราะห์ประมวลผล (LabQuest interface System) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,370 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4148 60.018.008.111 เครื่องตรวจจับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Gas Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
23,650 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4149 60.018.009.111 เครื่องตรวจจับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Gas Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
23,650 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4150 60.018.010.111 เครื่องตรวจจับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Gas Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
23,650 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4151 60.018.011.111 เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ (Motion Detector) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
9,310 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4152 60.018.012.111 เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ (Motion Detector) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
9,310 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4153 60.018.013.111 เครื่องตรวจจับแรง (Dual-Range Force Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
11,640 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4154 60.018.014.111 เครื่องตรวจจับแรง (Dual-Range Force Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
11,640 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4155 60.018.015.111 ไมโครโฟน (Microphone) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,590 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4156 60.018.016.111 ไมโครโฟน (Microphone) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,590 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4157 60.018.017.111 เครื่องตรวจสอบความต่างศักย์ไฟฟ้า (Differential Voltage Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,470 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4158 60.018.018.111 เครื่องตรวจสอบความต่างศักย์ไฟฟ้า (Differential Voltage Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,470 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4159 60.018.019.111 เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ของ สเตนเลสสติล (Stainless Steel Temperature Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,360 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4160 60.018.020.111 เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ของ สเตนเลสสติล (Stainless Steel Temperature Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,360 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4161 60.018.021.111 เครื่องตรวจจับความเป็นกรด - เป็นด่าง (pH Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
8,095 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4162 60.018.022.111 เครื่องตรวจจับความเป็นกรด - เป็นด่าง (pH Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
8,095 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4163 60.018.023.111 เครื่องตรวจจับความดันแก๊ส (Gas Pressure Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
8,825 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4164 60.018.024.111 เครื่องตรวจจับความดันแก๊ส (Gas Pressure Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
8,825 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4165 60.018.025.111 เครื่องตรวจสอบการนำไฟฟ้า (Conductivity Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
9,825 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4166 60.018.026.111 เครื่องตรวจสอบการนำไฟฟ้า (Conductivity Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
9,825 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4167 60.018.027.111 เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ของ สเตนเลสสติล (Stainless Steel Temperature Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,365 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4168 60.018.028.111 เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ของ สเตนเลสสติล (Stainless Steel Temperature Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,365 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4169 60.018.029.111 เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ของ สเตนเลสสติล (Stainless Steel Temperature Probe) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,365 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4170 60.018.030.111 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบ handgrip (Hand Grip Heart Rate Monitor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
11,730 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4171 60.018.031.111 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบ handgrip (Hand Grip Heart Rate Monitor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
11,730 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4172 60.018.032.111 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบ handgrip (Hand Grip Heart Rate Monitor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
11,730 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4173 60.018.033.111 เครื่องตรวจจับแก็สออกซิเจน (O2 Gas Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,740 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4174 60.018.034.111 เครื่องตรวจจับแก็สออกซิเจน (O2 Gas Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,740 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4175 60.018.035.111 เครื่องตรวจจับแก็สออกซิเจน (O2 Gas Sensor) 22 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
17,740 05406 GenSci 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
4176 60.002.001.111 ชุดหน้าต่างบานสไลด์ ขนาด 1.8 * 3.5 เมตร 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
26,000 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4177 60.002.002.111 ชุดหน้าต่างบานสไลด์ ขนาด 1.8 * 3.5 เมตร 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
26,000 03404 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4178 60.002.003.111 ชุดหน้าต่างบานสไลด์ ขนาด 1.8 * 3.5 เมตร 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
26,000 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4179 60.002.004.111 ผนังกั้นห้องอลูมิเนียมกึ่งกระจก และประตูบานสไลด์ ขนาด 3 * 8.5 เมตร 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
80,000 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4180 60.002.005.111 ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4181 60.002.006.111 ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4182 60.002.007.111 ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4183 60.002.008.111 เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,000 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4184 60.002.009.111 เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,000 03106 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4185 60.002.010.111 เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,000 03106 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4186 60.002.011.111 กระดานอเนกประสงค์แบบแขวน พร้อมติดตั้ง 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
64,000 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4187 60.002.013.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03106 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4188 60.002.014.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03106 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4189 60.002.015.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4190 60.002.016.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4191 60.002.017.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4192 60.002.018.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4193 60.002.019.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4194 60.002.020.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4195 60.002.021.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4196 60.002.022.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4197 60.002.023.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4198 60.002.024.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4199 60.002.025.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ
4200 60.002.026.111 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 59 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,950 03406 Math 3 ปี 10 เดือน 1 วัน ปกติ