ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
4001 60.001.002.04.060 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4002 60.001.002.04.061 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4003 60.001.002.04.062 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4004 60.001.002.04.063 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4005 60.001.002.04.064 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4006 60.001.002.04.065 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4007 60.001.002.04.066 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4008 60.001.002.04.067 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4009 60.001.002.04.068 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4010 60.001.002.04.069 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4011 60.001.002.04.070 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4012 60.001.002.04.071 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4013 60.001.002.04.072 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4014 60.001.002.04.073 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4015 60.001.002.04.074 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4016 60.001.002.04.075 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4017 60.001.002.04.076 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4018 60.001.002.04.077 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4019 60.001.002.04.078 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4020 60.001.002.04.079 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4021 60.001.002.04.080 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
4022 60.007.02.001 ตู้แช่แข็งบานเลื่อนโค้ง 14.1 คิว ความจุ 400 ลิตร 26 ก.ย. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
24,200 23300 Chem 3 ปี 0 เดือน 24 วัน ปกติ
4023 60.007.02.002 ตู้แช่แข็งบานเลื่อนโค้ง 14.1 คิว ความจุ 400 ลิตร 26 ก.ย. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
24,200 23300 Chem 3 ปี 0 เดือน 24 วัน ปกติ
4024 60.007.50.001 เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น F.150 กำลังการผลิตเฉลี่ย 150 กก/24 ซ.ม 26 ก.ย. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
105,800 23300 Chem 3 ปี 0 เดือน 24 วัน ปกติ
4025 60.007.50.002 เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น F.150 กำลังการผลิตเฉลี่ย 150 กก/24 ซ.ม 26 ก.ย. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
105,800 23300 Chem 3 ปี 0 เดือน 24 วัน ปกติ
4026 45.06.10.003 เครื่องบันทึกซีดี แบบภายนอก HP CD-Writer 9600se 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
27,700 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 7 วัน จำหน่าย
4027 45.06.10.004 เครื่องบันทึกซีดี แบบภายนอก HP CD-Writer 9600se 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
27,700 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 7 วัน จำหน่าย
4028 45.06.10.005 เครื่องบันทึกซีดี แบบภายนอก HP CD-Writer 9600se 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
27,700 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 7 วัน จำหน่าย
4029 60.010.001.111 เตาเผาภายใต้บรรกาศก๊าซเฉื่อยสำหรับงานวิจัยขั้นสูง 09 เม.ย. 61 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
42,800 23316 AppChem 2 ปี 6 เดือน 11 วัน ปกติ
4030 60.010.001.111 เตาเผาภายใต้บรรกาศก๊าซเฉื่อยสำหรับงานวิจัยขั้นสูง 09 เม.ย. 61 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
42,800 23316 AppChem 2 ปี 6 เดือน 11 วัน ปกติ
4031 60.010.001.111 เตาเผาภายใต้บรรกาศก๊าซเฉื่อยสำหรับงานวิจัยขั้นสูง 09 เม.ย. 61 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
42,800 23317 AppChem 2 ปี 6 เดือน 11 วัน ปกติ
4032 60.010.001.111 เตาเผาภายใต้บรรกาศก๊าซเฉื่อยสำหรับงานวิจัยขั้นสูง 09 เม.ย. 61 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
42,800 23317 AppChem 2 ปี 6 เดือน 11 วัน ปกติ
4033 60.011.001.111 พัดลมไอน้ำ ฮาตาริ AC33R1 25 เม.ย. 61 จัดซื้อ
(รายได้)
4,750 35101 Health 2 ปี 5 เดือน 25 วัน ปกติ
4034 60.012.001.111 พัดลมติดผนัง ฮาตารี 18" I18M6 25 เม.ย. 61 จัดซื้อ
(รายได้)
1,990 35100 Health 2 ปี 5 เดือน 25 วัน ปกติ
4035 60.012.002.111 พัดลมติดผนัง ฮาตารี 18" I18M6 25 เม.ย. 61 จัดซื้อ
(รายได้)
1,990 35100 Health 2 ปี 5 เดือน 25 วัน ปกติ
4036 60.012.003.111 พัดลมติดผนัง ฮาตารี 18" I18M6 25 เม.ย. 61 จัดซื้อ
(รายได้)
1,990 35100 Health 2 ปี 5 เดือน 25 วัน ปกติ
4037 60.013.001.111 ตู้เอนกประสงค์บานเลื่อนบนกระจก ล่างทึบ 01 พ.ย. 60 จัดซื้อ
(รายได้)
5,000 35101 Health 2 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4038 60.014.001.111 โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าบุโฟเมก้า 01 พ.ย. 60 จัดซื้อ
(รายได้)
2,000 35102 Health 2 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4039 60.014.002.111 โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าบุโฟเมก้า 01 พ.ย. 60 จัดซื้อ
(รายได้)
2,000 35102 Health 2 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4040 60.014.003.111 โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าบุโฟเมก้า 01 พ.ย. 60 จัดซื้อ
(รายได้)
2,000 35102 Health 2 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4041 60.014.004.111 โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าบุโฟเมก้า 01 พ.ย. 60 จัดซื้อ
(รายได้)
2,000 35102 Health 2 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4042 60.015.001.111 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ ชัยโจเด็นกิ ขนาด 12,775 บีทียู 10 พ.ย. 60 จัดซื้อ
(รายได้)
16,900 35203 Health 2 ปี 11 เดือน 10 วัน ปกติ
4043 60.016.002.111 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ ชัยโจเด็นกิ ขนาด 19,052 บีทียู 01 พ.ย. 60 จัดซื้อ
(รายได้)
22,900 35202 Health 2 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
4044 60.017.001.111 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,750 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4045 60.017.002.111 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,750 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4046 60.017.003.111 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,750 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4047 60.017.004.111 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,750 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4048 60.017.005.111 เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,750 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4049 60.017.006.111 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4050 60.017.007.111 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4051 60.017.008.111 หูฟังการเต้นของหัวใจ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4052 60.017.009.111 หูฟังการเต้นของหัวใจ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4053 60.017.010.111 หูฟังการเต้นของหัวใจ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4054 60.017.011.111 หูฟังการเต้นของหัวใจ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4055 60.017.012.111 หูฟังการเต้นของหัวใจ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4056 60.017.013.111 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4057 60.017.014.111 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4058 60.017.015.111 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4059 60.017.016.111 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4060 60.017.017.111 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4061 60.017.018.111 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4062 60.017.019.111 เครื่องตรวจน้ำตาล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4063 60.017.020.111 เครื่องตรวจน้ำตาล 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4064 60.017.021.111 หุ่นฝึกทำ CPR พร้อมสัญญาณไฟ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
37,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4065 60.017.022.111 เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
10,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4066 60.017.023.111 เครื่องวัดความอ่อนตัว 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
4,500 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4067 60.017.024.111 เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอด 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
35,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4068 60.017.025.111 เครื่องวัดเสียง 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,700 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4069 60.017.026.111 เครื่องวัดแสง 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4070 60.017.027.111 จักรยานออกกำลังกาย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
25,000 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4071 60.017.028.111 ลู่วิ่งไฟฟ้า 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4072 60.017.029.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4073 60.017.030.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4074 60.017.031.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4075 60.017.032.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4076 60.017.033.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4077 60.017.034.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4078 60.017.035.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4079 60.017.036.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4080 60.017.037.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4081 60.017.038.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4082 60.017.039.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4083 60.017.040.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4084 60.017.041.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4085 60.017.042.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4086 60.017.043.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4087 60.017.044.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4088 60.017.045.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4089 60.017.046.111 แผ่นยางกันกระแทก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
300 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4090 60.017.047.111 เก้าอี้ออกกำลังกาย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4091 60.017.048.111 เก้าอี้ออกกำลังกาย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,500 45402 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4092 60.017.049.111 ชุดยกน้ำหนัก 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
2,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4093 60.017.050.111 เตียงผู้ป่วย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
35,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4094 60.017.051.111 เตียงกายภาพแบบเตี้ย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
11,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4095 60.017.052.111 เตียงกายภาพแบบเตี้ย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
11,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4096 60.017.053.111 รถเข็นผู้ป่วย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4097 60.017.054.111 รถเข็นผู้ป่วย 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,500 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4098 60.017.055.111 ฉากกั้นห้อง 3 ตอนพับได้ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
6,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4099 60.017.056.111 ฉากกั้นห้อง 3 ตอนพับได้ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
6,000 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
4100 60.017.057.111 รถเข็นนั่งถ่ายและอาบน้ำได้ 12 ก.พ. 61 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,700 45403 Health 2 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ