ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3901 60.001.002.10.023 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3902 60.001.002.10.024 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3903 60.001.002.10.025 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3904 60.001.002.10.026 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3905 60.001.002.10.027 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3906 60.001.002.10.028 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3907 60.001.002.10.029 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3908 60.001.002.10.030 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3909 60.001.002.10.031 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3910 60.001.002.10.032 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3911 60.001.002.10.033 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3912 60.001.002.10.034 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03302 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3913 60.001.002.10.035 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03303 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3914 60.001.002.10.036 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03303 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3915 60.001.002.10.037 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03305 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3916 60.001.002.10.038 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03305 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3917 60.001.002.10.039 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03305 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3918 60.001.002.10.040 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03305 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3919 60.003.31.001 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 29 ธ.ค. 59 ตกลงราคา
(รายได้)
124,150 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3920 60.003.31.002 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 29 ธ.ค. 59 ตกลงราคา
(รายได้)
124,150 03205 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3921 60.003.31.003 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 29 ธ.ค. 59 ตกลงราคา
(รายได้)
124,150 03206 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3922 60.003.31.004 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 29 ธ.ค. 59 ตกลงราคา
(รายได้)
124,150 03302 CS 3 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
3923 60.002.24.001 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ยี่ห้อ MIERNIKI รุ่น UT 53 ME0016 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
2,300 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3924 60.002.24.002 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ยี่ห้อ MIERNIKI รุ่น UT 53 ME0016 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
2,300 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3925 60.002.24.003 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ยี่ห้อ MIERNIKI รุ่น UT 53 ME0016 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
2,300 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3926 60.002.24.004 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ยี่ห้อ MIERNIKI รุ่น UT 53 ME0016 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
2,300 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3927 60.002.24.005 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ยี่ห้อ MIERNIKI รุ่น UT 53 ME0016 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
2,300 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3928 60.002.26.001 ชุดการสั่นพ้องของเสียง ยี่ห้อ ไม่ระบุ เป็นหลอดกำทอนทำด้วย Acrylic ใส่ 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
18,000 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3929 60.002.26.002 ชุดการสั่นพ้องของเสียง ยี่ห้อ ไม่ระบุ เป็นหลอดกำทอนทำด้วย Acrylic ใส่ 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
18,000 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3930 60.002.26.003 ชุดการสั่นพ้องของเสียง ยี่ห้อ ไม่ระบุ เป็นหลอดกำทอนทำด้วย Acrylic ใส่ 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
18,000 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3931 60.003.01.002 กล้องดิจิตอลเอสแอลอาร์ ความละเอียดจุถึง 18 ล้านพิกเซล รุ่น EOS 700D 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
33,300 05405 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3932 60.003.04.001 กล้องวีดีโอดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น LEGRIA HF G30 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
66,900 05405 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3933 60.003.52.001 เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียง รุ่น 1350A แบรนด์ TES 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
13,100 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3934 60.003.52.002 เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียง รุ่น 1350A แบรนด์ TES 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
13,100 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3935 60.003.52.003 เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียง รุ่น 1350A แบรนด์ TES 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
13,100 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3936 60.006.01.001 เครื่องคอมพิวเตอร์ Imac รุ่น 21.5 นิ้ว โปรเซสเซอร์ Intel Core i5 แบบ Dual-core ความเร็ว 16 GHz หรือ แบบ Quad-core ความเร็ว 2.8 GHz Turbo สูงสุด 3.3GHz 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
44,300 05405 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3937 60.006.01.002 เครื่องคอมพิวเตอร์ Imac รุ่น 21.5 นิ้ว โปรเซสเซอร์ Intel Core i5 แบบ Dual-core ความเร็ว 16 GHz หรือ แบบ Quad-core ความเร็ว 2.8 GHz Turbo สูงสุด 3.3GHz 13 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
44,300 05405 GenSci 3 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3938 60.001.001.04.025 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
6,500 DeanOff. 3 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3939 60.001.001.04.026 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
6,500 DeanOff. 3 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3940 60.001.002.04.001 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
1,800 DeanOff. 3 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3941 60.001.002.04.002 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 19 ม.ค. 60 ตกลงราคา
(แผ่นดิน)
1,800 DeanOff. 3 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3942 60.001.002.04.001 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3943 60.001.002.04.002 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3944 60.001.002.04.003 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3945 60.001.002.04.004 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3946 60.001.002.04.005 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3947 60.001.002.04.006 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3948 60.001.002.04.007 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3949 60.001.002.04.008 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3950 60.001.002.04.009 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3951 60.001.002.04.010 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3952 60.001.002.04.011 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3953 60.001.002.04.012 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3954 60.001.002.04.013 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3955 60.001.002.04.014 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3956 60.001.002.04.015 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3957 60.001.002.04.016 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3958 60.001.002.04.017 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3959 60.001.002.04.018 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3960 60.001.002.04.019 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3961 60.001.002.04.020 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3962 60.001.002.04.021 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3963 60.001.002.04.022 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3964 60.001.002.04.023 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3965 60.001.002.04.024 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3966 60.001.002.04.025 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3967 60.001.002.04.026 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3968 60.001.002.04.027 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3969 60.001.002.04.028 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3970 60.001.002.04.029 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3971 60.001.002.04.030 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3972 60.001.002.04.031 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3973 60.001.002.04.032 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3974 60.001.002.04.033 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3975 60.001.002.04.034 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3976 60.001.002.04.035 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3977 60.001.002.04.036 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3978 60.001.002.04.037 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3979 60.001.002.04.038 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3980 60.001.002.04.039 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3981 60.001.002.04.040 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03303 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3982 60.001.002.04.041 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3983 60.001.002.04.042 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3984 60.001.002.04.043 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3985 60.001.002.04.044 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3986 60.001.002.04.045 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3987 60.001.002.04.046 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3988 60.001.002.04.047 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3989 60.001.002.04.048 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3990 60.001.002.04.049 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3991 60.001.002.04.050 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3992 60.001.002.04.051 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3993 60.001.002.04.052 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3994 60.001.002.04.053 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3995 60.001.002.04.054 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3996 60.001.002.04.055 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3997 60.001.002.04.056 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3998 60.001.002.04.057 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3999 60.001.002.04.058 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
4000 60.001.002.04.059 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขาชุบโครเมี่ยม) C-102 ขนาด 432(W)*550(D)*905(H) mm. 28 เม.ย. 60 ตกลงราคา
(รายได้)
890 03304 CS 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ