ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3501 53.001.002.07.043 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3502 53.001.002.07.044 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3503 53.001.002.07.045 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3504 53.001.002.07.046 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3505 53.001.002.07.047 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3506 53.001.002.07.048 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3507 53.001.002.07.049 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3508 53.001.002.07.050 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3509 53.001.002.07.051 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3510 53.001.002.07.052 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3511 53.001.002.07.053 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3512 53.001.002.07.054 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3513 53.001.002.07.055 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3514 53.001.002.07.056 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3515 53.001.002.07.057 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3516 53.001.002.07.058 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3517 53.001.002.07.059 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3518 53.001.002.07.060 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3519 53.001.002.07.061 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3520 53.001.002.07.062 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3521 53.001.002.07.063 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3522 53.001.002.07.064 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3523 53.003.08.002 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 08 ธ.ค. 52 จัดซื้อ
(บกศ.)
26,000 03105 Math 10 ปี 10 เดือน 12 วัน ชำรุด
3524 53.003.17.038 ครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD ยี่ห้อ NEC รุ่น NP 410 พร้อมจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว 11 ม.ค. 53 สอบราคา
(แผ่นดิน)
38,900 23102 DeanOff. 10 ปี 9 เดือน 9 วัน ปกติ
3525 53.003.17.039 ครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD ยี่ห้อ NEC รุ่น NP 410 พร้อมจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว 11 ม.ค. 53 สอบราคา
(แผ่นดิน)
38,900 23401 Bio 10 ปี 9 เดือน 9 วัน ปกติ
3526 53.003.17.040 ครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD ยี่ห้อ NEC รุ่น NP 410 พร้อมจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว 11 ม.ค. 53 สอบราคา
(แผ่นดิน)
38,900 23303 Chem 10 ปี 9 เดือน 9 วัน ปกติ
3527 53.003.17.041 ครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD ยี่ห้อ NEC รุ่น NP 410 พร้อมจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว 11 ม.ค. 53 สอบราคา
(แผ่นดิน)
38,900 DeanOff. 10 ปี 9 เดือน 9 วัน จำหน่าย
3528 53.003.17.042 ครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD ยี่ห้อ NEC รุ่น NP 410 พร้อมจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว 11 ม.ค. 53 สอบราคา
(แผ่นดิน)
38,900 DeanOff. 10 ปี 9 เดือน 9 วัน จำหน่าย
3529 53.006.13.005 โปรแกรมซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ PASW 21 ก.ค. 53 ไม่ระบุ
(บกศ.)
27,375 DeanOff. 10 ปี 2 เดือน 29 วัน จำหน่าย
3530 53.006.13.006 โปรแกรมซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ PASW 21 ก.ค. 53 ไม่ระบุ
(บกศ.)
27,375 DeanOff. 10 ปี 2 เดือน 29 วัน จำหน่าย
3531 53.001.021.229 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03401 DeanOff. 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3532 53.001.021.230 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03401 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3533 53.001.021.231 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03401 DeanOff. 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3534 53.001.021.232 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03401 DeanOff. 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3535 53.001.021.233 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03402 DeanOff. 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3536 53.001.021.234 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03401 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3537 53.001.021.235 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03402 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3538 53.001.021.236 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03403 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3539 53.001.021.237 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03404 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3540 53.001.021.238 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03405 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3541 53.001.021.239 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03406 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3542 53.001.021.240 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 23418 Bio 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3543 53.001.021.241 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 23418 Bio 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3544 53.001.021.242 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03402 Bio 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3545 53.001.021.243 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03403 Bio 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3546 53.001.021.244 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03403 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3547 53.001.021.245 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03404 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3548 53.001.021.246 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03404 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3549 53.001.021.247 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03404 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3550 53.001.021.248 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03404 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3551 53.001.021.249 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03405 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3552 53.001.021.250 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03405 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3553 53.001.021.251 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03406 DeanOff. 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3554 53.001.021.252 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03406 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3555 53.001.021.253 พัดลมติดเพดาน 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03406 Chem 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ชำรุด
3556 53.001.027.067 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 05401 GenSci 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3557 53.001.027.068 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 05402 GenSci 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3558 53.001.027.069 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 05403 GenSci 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3559 53.001.027.071 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 DeanOff. 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3560 53.001.027.072 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 05405 GenSci 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3561 53.001.027.073 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 05405 GenSci 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3562 53.001.027.074 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03401 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3563 53.001.027.075 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03401 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3564 53.001.027.076 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03402 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3565 53.001.027.077 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03402 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3566 53.001.027.078 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03403 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3567 53.001.027.079 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03403 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3568 53.001.027.080 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 23403 Bio 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3569 53.001.027.081 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03304 CS 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3570 53.001.027.082 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 03405 Math 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3571 55.07.08.00.00033 กระดานไวท์บอร์ด 01 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,250 Health 10 ปี 1 เดือน 19 วัน ปกติ
3572 53.001.021.254 พัดลม Mitsubishi R16 GN 16 นิ้ว 03 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,100 23415 Bio 10 ปี 1 เดือน 17 วัน ปกติ
3573 53.001.021.255 พัดลม Mitsubishi R16 GN 16 นิ้ว 03 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,100 23403 Bio 10 ปี 1 เดือน 17 วัน ปกติ
3574 53.001.021.256 พัดลม Mitsubishi R16 GN 16 นิ้ว 03 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,100 23301 Chem 10 ปี 1 เดือน 17 วัน ปกติ
3575 53.006.03.016 เครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP4760 03 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
3,800 GenSci 10 ปี 1 เดือน 17 วัน ปกติ
3576 53.006.08.036 เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ LEONICS ขนาด 525 VA 25 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,900 DeanOff. 10 ปี 0 เดือน 25 วัน จำหน่าย
3577 53.001.002.01.136 เก้าอี้สำนักงานปรับสูงต่ำได้ รุ่น JASPER 01 29 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 10 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
3578 53.001.002.01.137 เก้าอี้สำนักงานปรับสูงต่ำได้ รุ่น JASPER 01 29 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 10 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
3579 53.001.002.01.138 เก้าอี้สำนักงานปรับสูงต่ำได้ รุ่น JASPER 01 29 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 10 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
3580 53.001.002.01.139 เก้าอี้สำนักงานปรับสูงต่ำได้ รุ่น JASPER 01 29 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 10 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
3581 53.001.002.01.140 เก้าอี้สำนักงานปรับสูงต่ำได้ รุ่น JASPER 01 29 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 10 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
3582 53.001.002.01.141 เก้าอี้สำนักงานปรับสูงต่ำได้ รุ่น JASPER 01 29 ก.ย. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 10 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
3583 54.001.005.02.005 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 915x457x1830 มม. 23 พ.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,900 05307 Env 9 ปี 10 เดือน 27 วัน ปกติ
3584 54.001.005.02.006 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 915x457x1830 มม. 23 พ.ย. 53 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,900 05307 Env 9 ปี 10 เดือน 27 วัน ปกติ
3585 54.003.17.009 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น NP210 พร้อมจอรับภาพ 120 นิ้ว 30 พ.ย. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
30,000 03302 CS 9 ปี 10 เดือน 20 วัน ชำรุด
3586 54.003.17.010 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น NP210 พร้อมจอรับภาพ 120 นิ้ว 30 พ.ย. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
30,000 IT 9 ปี 10 เดือน 20 วัน จำหน่าย
3587 54.003.17.007 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น NP210 พร้อมจอรับภาพ 100 นิ้ว 02 ธ.ค. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
30,000 03304 CS 9 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3588 54.003.17.008 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น NP210 พร้อมจอรับภาพ 100 นิ้ว 02 ธ.ค. 53 จัดซื้อ
(บกศ.)
30,000 23104 DeanOff. 9 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3589 54.001.004.002 ชั้นเก็บแฟ้มแบบ 4 ชั้น 24 ธ.ค. 53 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,000 05405 GenSci 9 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3590 54.001.020.004 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent 18559.92 BTU รุ่น AER18LI/EER503DTชนิดตั้ง/แขวน 15 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
30,000 23108 DeanOff. 9 ปี 8 เดือน 5 วัน ปกติ
3591 54.001.020.005 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent 18559.92 BTU รุ่น AER18LI/EER503DTชนิดตั้ง/แขวน 15 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
30,000 23101 DeanOff. 9 ปี 8 เดือน 5 วัน ปกติ
3592 54.001.020.006 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent 18559.92 BTU รุ่น AER18LI/EER503DTชนิดตั้ง/แขวน 15 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
30,000 23101 DeanOff. 9 ปี 8 เดือน 5 วัน ปกติ
3593 54.001.002.01.003 เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังปรับสูงต่ำโช๊คไฮโดรลิค 24 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 03102 Math 9 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
3594 54.001.002.01.004 เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังปรับสูงต่ำโช๊คไฮโดรลิค 24 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 03102 Math 9 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
3595 54.001.002.01.005 เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังปรับสูงต่ำโช๊คไฮโดรลิค 24 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 03102 Math 9 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
3596 54.001.002.01.006 เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังปรับสูงต่ำโช๊คไฮโดรลิค 24 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 03102 Math 9 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
3597 54.001.002.01.007 เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังปรับสูงต่ำโช๊คไฮโดรลิค 24 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 03102 Math 9 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
3598 54.001.002.01.008 เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังปรับสูงต่ำโช๊คไฮโดรลิค 24 ก.พ. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
1,600 03102 Math 9 ปี 7 เดือน 26 วัน ปกติ
3599 54.002.20.002 เครื่องเล่น DVD 22 มี.ค. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,100 DeanOff. 9 ปี 6 เดือน 28 วัน ปกติ
3600 54.003.35.001 ลำโพงขยายเสียง K-power KSM 300 W 22 มี.ค. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,900 23114 DeanOff. 9 ปี 6 เดือน 28 วัน ปกติ