ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3401 52.001.002.01.118 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3402 52.001.002.01.119 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23107 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3403 52.001.002.01.120 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3404 52.001.002.01.121 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23107 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3405 52.001.002.01.122 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3406 52.001.002.01.123 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23107 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3407 52.001.002.01.124 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3408 52.001.002.01.125 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3409 52.001.002.01.126 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3410 52.001.002.01.127 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3411 52.001.002.01.128 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3412 52.001.002.01.129 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3413 52.001.002.01.130 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3414 52.001.002.01.131 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3415 52.001.002.01.132 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3416 52.001.002.01.133 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3417 52.001.002.01.134 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3418 52.001.002.01.135 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3419 52.001.002.01.136 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23104 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3420 52.001.002.01.137 เก้าอี้สำนักงานมีที่พักแขน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,300 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3421 52.001.002.06.001 เก้าอี้ประธานห้องประชุม 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,000 23106 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3422 52.001.005.03.004 ตู้ 15 ลิ้นชัก 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,800 23300 Chem 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3423 52.001.005.03.005 ตู้ 15 ลิ้นชัก 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,800 23204 Phy 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3424 52.001.005.13.026 ตู้ Rack 21 นิ้ว 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,400 03201 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3425 52.001.021.125 พัดลมตัวใหญ่ 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,800 23110 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3426 52.001.021.126 พัดลมตัวใหญ่ 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,800 23110 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3427 52.001.021.127 พัดลมตัวใหญ่ 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,800 23110 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3428 52.001.021.128 พัดลมตัวใหญ่ 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,800 23110 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3429 52.001.021.129 พัดลมตัวใหญ่ 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,800 23110 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน ปกติ
3430 52.002.08.001 แอมป์ NPE CK-001 PRO 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,950 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน จำหน่าย
3431 52.002.11.001 เครื่องผสมสัญญาณ NIS S-12 MIXER 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,700 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 9 วัน จำหน่าย
3432 52.001.005.10.058 ตู้เอกสาร ขนาด 108*220*45 ซม. 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,500 23100 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ปกติ
3433 52.001.027.022 บอร์ด ขนาด 100*200 ซม. 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,500 23100 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ปกติ
3434 52.001.027.023 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,000 23109 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3435 52.001.027.024 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,000 23109 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3436 52.001.027.025 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,000 23109 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3437 52.001.027.026 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,000 23109 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3438 52.001.027.027 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,000 23109 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3439 52.001.027.028 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,000 23109 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3440 52.001.027.029 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,000 23109 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3441 52.001.027.030 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,000 23109 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3442 52.002.16.003 เครื่องบันทึกเสียงการประชุม 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,400 03102 Math 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3443 52.006.19.001 เพาเวอร์ซัพพลาย 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3444 52.006.19.002 เพาเวอร์ซัพพลาย 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
500 03302 CS 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3445 52.006.34.024 เมนบอร์ด Socket 775 BUS 800 MHz. 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,300 03302 CS 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3446 52.006.34.025 เมนบอร์ด Socket 775 BUS 800 MHz. 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,300 03302 CS 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3447 52.006.34.026 เมนบอร์ด Socket 775 BUS 800 MHz. 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,300 03302 CS 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3448 52.006.34.027 เมนบอร์ด Socket 775 BUS 800 MHz. 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,300 03302 CS 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3449 52.006.34.028 เมนบอร์ด Socket 775 BUS 800 MHz. 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,300 03302 CS 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3450 52.006.34.029 เมนบอร์ด Asrock 13 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,600 03302 CS 11 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
3451 52.004.04.002 กลองบองโก้ พร้อมขาตั้ง 14 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,103 Math 11 ปี 1 เดือน 6 วัน จำหน่าย
3452 52.004.04.003 กลองบองโก้ จิ๋ว 14 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
503 Math 11 ปี 1 เดือน 6 วัน ชำรุด
3453 52.004.04.004 แทมบูริน ครึ่งวงกลม 14 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
310 Math 11 ปี 1 เดือน 6 วัน ชำรุด
3454 52.004.04.005 แทมบูริน ครึ่งวงกลม 14 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
310 Math 11 ปี 1 เดือน 6 วัน ชำรุด
3455 52.004.04.006 แทมบูริน ไม้พาย 14 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
75 Math 11 ปี 1 เดือน 6 วัน ชำรุด
3456 52.004.04.007 แทมบูริน ไม้พาย 14 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
75 Math 11 ปี 1 เดือน 6 วัน ชำรุด
3457 52.004.04.008 ลูกแซกพลาสติกด้ามไม้ 14 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
182 Math 11 ปี 1 เดือน 6 วัน ชำรุด
3458 52.004.04.009 ลูกแซกพลาสติกด้ามไม้ 14 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
182 Math 11 ปี 1 เดือน 6 วัน ชำรุด
3459 52.001.026.097 พาทิชั่น ขนาด 1.00*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
4,400 03105 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3460 52.001.026.098 พาทิชั่น ขนาด 0.80*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
3,960 03105 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3461 52.001.026.099 พาทิชั่น ขนาด 0.80*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
3,960 03105 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3462 52.001.026.100 พาทิชั่น ขนาด 0.80*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
3,960 03105 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3463 52.001.026.101 พาทิชั่น ขนาด 1.00*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
4,400 03105 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3464 52.001.026.102 พาทิชั่น ขนาด 1.00*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
4,400 03105 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3465 52.001.026.103 พาทิชั่น ขนาด 1.00*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
4,400 03105 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3466 52.001.026.104 พาทิชั่น ขนาด 1.00*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
4,400 03105 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3467 52.001.026.105 พาทิชั่น ขนาด 1.00*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
4,120 03102 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3468 52.001.026.106 พาทิชั่น ขนาด 1.00*1.60 ม. 28 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
4,120 03102 Math 11 ปี 0 เดือน 22 วัน ปกติ
3469 53.006.03.001 เครื่องพิมพ์ HP Laserjet M1522n MFP 19 ต.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
10,000 03101 CS 11 ปี 0 เดือน 1 วัน ปกติ
3470 53.006.03.002 เครื่องพิมพ์ HP Laserjet M1522n MFP 19 ต.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
10,000 03302 CS 11 ปี 0 เดือน 1 วัน ชำรุด
3471 53.006.03.003 เครื่องพิมพ์ HP Laserjet M1522n MFP 20 ต.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
10,000 03306 CS 11 ปี 0 เดือน 0 วัน ปกติ
3472 53.001.001.10.001 โต๊ะซ่อมคอมพิวเตอร์ปูแผ่นฟอเมก้า 30 ต.ค. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03302 CS 10 ปี 11 เดือน 20 วัน ปกติ
3473 53.001.001.10.002 โต๊ะซ่อมคอมพิวเตอร์ปูแผ่นฟอเมก้า 30 ต.ค. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03302 CS 10 ปี 11 เดือน 20 วัน ปกติ
3474 53.001.001.10.003 โต๊ะซ่อมคอมพิวเตอร์ปูแผ่นฟอเมก้า 30 ต.ค. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03302 CS 10 ปี 11 เดือน 20 วัน ปกติ
3475 53.001.001.10.004 โต๊ะซ่อมคอมพิวเตอร์ปูแผ่นฟอเมก้า 30 ต.ค. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03302 CS 10 ปี 11 เดือน 20 วัน ปกติ
3476 53.001.001.10.005 โต๊ะซ่อมคอมพิวเตอร์ปูแผ่นฟอเมก้า 30 ต.ค. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03302 CS 10 ปี 11 เดือน 20 วัน ปกติ
3477 53.001.001.10.006 โต๊ะซ่อมคอมพิวเตอร์ปูแผ่นฟอเมก้า 30 ต.ค. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03302 CS 10 ปี 11 เดือน 20 วัน ปกติ
3478 53.001.001.10.007 โต๊ะซ่อมคอมพิวเตอร์ปูแผ่นฟอเมก้า 30 ต.ค. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03302 CS 10 ปี 11 เดือน 20 วัน ปกติ
3479 53.001.001.10.008 โต๊ะซ่อมคอมพิวเตอร์ปูแผ่นฟอเมก้า 30 ต.ค. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 03302 CS 10 ปี 11 เดือน 20 วัน ปกติ
3480 53.007.09.002 เครื่องทำน้ำเย็น 18 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,500 03100 DeanOff. 10 ปี 11 เดือน 2 วัน จำหน่าย
3481 53.007.09.003 เครื่องทำน้ำเย็น 18 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,500 03200 DeanOff. 10 ปี 11 เดือน 2 วัน จำหน่าย
3482 53.007.09.004 เครื่องทำน้ำเย็น 18 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,500 03300 DeanOff. 10 ปี 11 เดือน 2 วัน จำหน่าย
3483 53.001.002.07.025 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3484 53.001.002.07.026 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3485 53.001.002.07.027 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3486 53.001.002.07.028 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3487 53.001.002.07.029 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3488 53.001.002.07.030 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3489 53.001.002.07.031 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3490 53.001.002.07.032 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3491 53.001.002.07.033 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3492 53.001.002.07.034 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3493 53.001.002.07.035 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3494 53.001.002.07.036 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3495 53.001.002.07.037 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3496 53.001.002.07.038 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3497 53.001.002.07.039 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3498 53.001.002.07.040 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3499 53.001.002.07.041 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ
3500 53.001.002.07.042 เก้าอี้ขาเหล็กหัวกลม (ใช้ในห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมฯ) 24 พ.ย. 52 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
500 03302 IT 10 ปี 10 เดือน 26 วัน ปกติ