ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3301 52.006.02.052 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3302 52.006.02.053 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3303 52.006.02.054 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ชำรุด
3304 52.006.02.055 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ชำรุด
3305 52.006.02.056 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ชำรุด
3306 52.006.02.057 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3307 52.006.02.058 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03202 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3308 52.006.02.059 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3309 52.006.02.060 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3310 52.006.02.061 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3311 52.006.02.062 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3312 52.006.02.063 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03306 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3313 52.006.02.064 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3314 52.006.02.065 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3315 52.006.02.066 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3316 52.006.02.067 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3317 52.006.02.068 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3318 52.006.02.069 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3319 52.006.02.070 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3320 52.006.02.071 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3321 52.006.02.072 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3322 52.006.02.073 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03306 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3323 52.006.02.074 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03306 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน ปกติ
3324 52.006.02.075 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3325 52.006.02.076 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3326 52.006.02.077 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3327 52.006.02.078 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3328 52.006.02.079 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3329 52.006.02.080 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 5 วัน จำหน่าย
3330 52.008.15.001 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3331 52.008.15.002 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3332 52.008.15.003 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3333 52.008.15.004 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 03101 CS 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3334 52.008.15.005 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3335 52.008.15.006 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3336 52.008.15.007 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3337 52.008.15.008 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3338 52.008.15.009 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3339 52.008.15.010 อุปกรณ์ระบบรับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS 01 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,815 IT 11 ปี 8 เดือน 23 วัน ปกติ
3340 52.011.35.001 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสโดยใช้แสงอินฟาเรด 05 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
20,544 19101 Food 11 ปี 8 เดือน 19 วัน ปกติ
3341 52.010.61.001 เตาเผา (Furnaces) 13 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
299,000 23418 Env 11 ปี 8 เดือน 11 วัน ปกติ
3342 52.011.07.001 ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ 20 องศา 13 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
149,800 23418 Env 11 ปี 8 เดือน 11 วัน ปกติ
3343 52.011.22.001 ชุดวิเคราะห์สำหรับหาปริมาณไนโตรเจน 13 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
699,780 23418 Env 11 ปี 8 เดือน 11 วัน ปกติ
3344 52.006.35.001 ชุดทดสอบ/จำลองเครือข่าย 16 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
80,000 03302 CS 11 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
3345 52.006.35.002 ชุดทดสอบ/จำลองเครือข่าย 16 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
80,000 03302 CS 11 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
3346 52.006.35.003 ชุดทดสอบ/จำลองเครือข่าย 16 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
80,000 03302 CS 11 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
3347 52.006.35.004 ชุดทดสอบ/จำลองเครือข่าย 16 ก.พ. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
80,000 03302 CS 11 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
3348 52.003.08.004 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ยี่ห้อ Aver Media SPC300 12 มี.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
28,470 03102 Math 11 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3349 52.003.08.005 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ยี่ห้อ Aver Media SPC300 12 มี.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
28,470 DeanOff. 11 ปี 7 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3350 52.003.08.006 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ยี่ห้อ Aver Media SPC300 12 มี.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
28,470 DeanOff. 11 ปี 7 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3351 52.003.17.021 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น NP400 พร้อมจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว 12 มี.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
42,240 23100 DeanOff. 11 ปี 7 เดือน 12 วัน ชำรุด
3352 52.003.17.022 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น NP400 พร้อมจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว 12 มี.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
42,240 DeanOff. 11 ปี 7 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3353 52.003.17.023 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น NP400 พร้อมจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว 12 มี.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
42,240 23104 DeanOff. 11 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3354 52.011.85.001 เครื่องทดสอบและวิจัยเซลล์เชื้อเพลิง รุ่น FCED-P200 26 มี.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
1,326,000 23313 Chem 11 ปี 6 เดือน 28 วัน ปกติ
3355 52.006.01.044 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03101 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3356 52.006.01.045 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 23104 DeanOff. 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
3357 52.006.01.046 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03305 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
3358 52.006.01.047 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03101 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
3359 52.006.01.048 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03101 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
3360 52.006.01.049 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3361 52.006.01.050 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3362 52.006.01.051 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3363 52.006.01.052 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3364 52.006.01.053 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3365 52.006.01.054 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3366 52.006.01.055 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3367 52.006.01.056 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3368 52.006.01.057 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3369 52.006.01.058 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3370 52.006.01.059 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3371 52.006.01.060 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3372 52.006.01.061 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3373 52.006.01.062 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3374 52.006.01.063 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03303 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
3375 52.006.01.064 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03302 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3376 52.006.01.065 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03305 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
3377 52.006.01.066 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03305 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
3378 52.006.01.067 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03101 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
3379 52.006.01.068 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03101 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3380 52.006.01.069 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03101 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3381 52.006.01.070 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 03307 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน ชำรุด
3382 52.006.01.071 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน จำหน่าย
3383 52.006.01.072 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน จำหน่าย
3384 52.006.01.073 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน จำหน่าย
3385 52.006.01.074 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน จำหน่าย
3386 52.006.01.075 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน จำหน่าย
3387 52.006.01.076 ไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M460 11 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
21,250 CS 11 ปี 5 เดือน 13 วัน จำหน่าย
3388 52.001.001.04.027 โต๊ะและเก้าอี้ 22 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
3,000 Math 11 ปี 5 เดือน 2 วัน จำหน่าย
3389 52.006.01.101 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ HP A6672L พร้อมจอ LCD 22 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
19,000 03102 Math 11 ปี 5 เดือน 2 วัน ชำรุด
3390 52.006.03.014 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP M1120 22 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
8,000 03102 Math 11 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
3391 52.006.08.003 เครื่องสำรองไฟ 22 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,500 03102 Math 11 ปี 5 เดือน 2 วัน ชำรุด
3392 52.006.08.004 เครื่องสำรองไฟ 22 พ.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,500 03102 Math 11 ปี 5 เดือน 2 วัน ชำรุด
3393 52.001.026.030 พาร์ทิชั่น ขนาด 120*160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ 28 มิ.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,250 03102 Math 11 ปี 3 เดือน 26 วัน ปกติ
3394 52.001.026.031 พาร์ทิชั่น ขนาด 120*160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ 28 มิ.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,250 03102 Math 11 ปี 3 เดือน 26 วัน ปกติ
3395 52.001.026.032 พาร์ทิชั่น ขนาด 100*160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ 28 มิ.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,600 03102 Math 11 ปี 3 เดือน 26 วัน ปกติ
3396 52.001.026.033 พาร์ทิชั่น ขนาด 100*160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ 28 มิ.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,600 03102 Math 11 ปี 3 เดือน 26 วัน ปกติ
3397 52.001.026.034 พาร์ทิชั่น ขนาด 80*160 ซม. แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ 28 มิ.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,400 03102 Math 11 ปี 3 เดือน 26 วัน ปกติ
3398 52.011.86.001 ชุดศึกษาโครงสร้างโมเลกุล 14 ก.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
65,000 05102 Chem 11 ปี 3 เดือน 10 วัน ปกติ
3399 52.001.001.01.060 โต๊ะทำงาน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,900 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 13 วัน จำหน่าย
3400 52.001.001.01.061 โต๊ะทำงาน 11 ก.ย. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,900 DeanOff. 11 ปี 1 เดือน 13 วัน จำหน่าย