ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3201 52.001.002.01.015 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3202 52.001.002.01.016 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ชำรุด
3203 52.006.03.002 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 03 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
18,500 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 17 วัน ปกติ
3204 52.006.05.001 ซีพียู Pentium E2180 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,800 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3205 52.006.05.002 ซีพียู Pentium E2180 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,800 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3206 52.006.05.003 ซีพียู Pentium E2180 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,800 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3207 52.006.07.001 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3208 52.006.07.002 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3209 52.006.07.003 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3210 52.006.07.004 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3211 52.006.07.005 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3212 52.006.07.006 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3213 52.006.07.007 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3214 52.006.07.008 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3215 52.006.07.009 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3216 52.006.07.010 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3217 52.006.07.011 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3218 52.006.07.012 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3219 52.006.07.013 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3220 52.006.07.014 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3221 52.006.07.015 การ์ดแสดงผล 256 MB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,150 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3222 52.006.09.001 ฮาร์ดดิสก์ Sata -II 160 GB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,560 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3223 52.006.09.002 ฮาร์ดดิสก์ Sata -II 160 GB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,560 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3224 52.006.09.003 ฮาร์ดดิสก์ Sata -II 160 GB 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,560 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3225 52.006.34.001 เมนบอร์ด Asrock 4 coren 73 PV-HC 720 PR3 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,850 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3226 52.006.34.002 เมนบอร์ด Asrock 4 coren 73 PV-HC 720 PR3 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,850 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3227 52.006.34.003 เมนบอร์ด Asrock 4 coren 73 PV-HC 720 PR3 04 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,850 03302 CS 11 ปี 10 เดือน 16 วัน ชำรุด
3228 52.007.09.001 ตู้ทำน้ำเย็น 11 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
2,800 05200 DeanOff. 11 ปี 10 เดือน 9 วัน ชำรุด
3229 52.001.004.003 ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
3,000 23107 DeanOff. 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ปกติ
3230 52.001.004.004 ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
3,000 23109 DeanOff. 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ปกติ
3231 52.001.005.11.006 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
3,900 05307 Env 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ปกติ
3232 52.001.005.11.007 ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
3,800 05307 Env 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ปกติ
3233 52.001.021.002 พัดลมประหยัดไฟฟ้าแบบกึ่งตั้งโต๊ะ 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
800 05307 Env 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ปกติ
3234 52.001.021.003 พัดลมประหยัดไฟฟ้าแบบกึ่งตั้งโต๊ะ 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
800 05302 Env 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ปกติ
3235 52.001.021.004 พัดลมประหยัดไฟฟ้าแบบกึ่งตั้งโต๊ะ 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
800 05308 Env 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ชำรุด
3236 52.001.021.005 พัดลมประหยัดไฟฟ้าแบบกึ่งตั้งโต๊ะ 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
800 05302 Env 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ปกติ
3237 52.001.021.006 พัดลมประหยัดไฟฟ้าแบบกึ่งตั้งโต๊ะ 17 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
800 05308 Env 11 ปี 10 เดือน 3 วัน ชำรุด
3238 52.008.14.001 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3239 52.008.14.002 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3240 52.008.14.003 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3241 52.008.14.004 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3242 52.008.14.005 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3243 52.008.14.006 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3244 52.008.14.007 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3245 52.008.14.008 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3246 52.008.14.009 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3247 52.008.14.010 เครื่องแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GAMIN รุ่น GPSMAP 60 24 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
14,659 CS 11 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3248 52.003.17.018 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่น P1266 14 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
50,000 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 6 วัน ชำรุด
3249 52.003.20.002 จอรับภาพ ขนาด 120 นิ้ว พร้อมมอเตอร์และติดตั้ง 14 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(บกศ.)
15,000 03303 CS 11 ปี 9 เดือน 6 วัน ปกติ
3250 52.006.02.001 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3251 52.006.02.002 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3252 52.006.02.003 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03101 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3253 52.006.02.004 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03303 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3254 52.006.02.005 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03101 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3255 52.006.02.006 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03305 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3256 52.006.02.007 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3257 52.006.02.008 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3258 52.006.02.009 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03101 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3259 52.006.02.010 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3260 52.006.02.011 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3261 52.006.02.012 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3262 52.006.02.013 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3263 52.006.02.014 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3264 52.006.02.015 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3265 52.006.02.016 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03303 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3266 52.006.02.017 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03303 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3267 52.006.02.018 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3268 52.006.02.019 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3269 52.006.02.020 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03305 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3270 52.006.02.021 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03305 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3271 52.006.02.022 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3272 52.006.02.023 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3273 52.006.02.024 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3274 52.006.02.025 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3275 52.006.02.026 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3276 52.006.02.027 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3277 52.006.02.028 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3278 52.006.02.029 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3279 52.006.02.030 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3280 52.006.02.031 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3281 52.006.02.032 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3282 52.006.02.033 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3283 52.006.02.034 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03101 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3284 52.006.02.035 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3285 52.006.02.036 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3286 52.006.02.037 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3287 52.006.02.038 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3288 52.006.02.039 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03202 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3289 52.006.02.040 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3290 52.006.02.041 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3291 52.006.02.042 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03101 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3292 52.006.02.043 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3293 52.006.02.044 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3294 52.006.02.045 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03304 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3295 52.006.02.046 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03305 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3296 52.006.02.047 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3297 52.006.02.048 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 03302 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ปกติ
3298 52.006.02.049 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3299 52.006.02.050 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด
3300 52.006.02.051 จอคอมพิวเตอร์ LCD ยี่ห้อ Samsung รุ่น 933 BM 19 ม.ค. 52 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,833 CS 11 ปี 9 เดือน 1 วัน ชำรุด