ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3001 47.006.01.088 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3002 47.006.01.089 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3003 47.006.01.090 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3004 47.006.01.091 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3005 47.006.01.092 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3006 47.006.01.093 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3007 47.006.01.094 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3008 47.006.01.095 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3009 47.006.01.096 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3010 47.006.01.097 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3011 47.006.01.098 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3012 47.006.01.099 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3013 47.006.01.100 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3014 47.006.01.101 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3015 47.006.01.102 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3016 47.006.01.103 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3017 47.006.01.104 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3018 47.006.01.105 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3019 47.006.01.106 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3020 47.006.01.107 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3021 47.006.04.001 เครื่องกระจายสัญญาณ (Switching) 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3022 47.006.04.002 เครื่องกระจายสัญญาณ (Switching) 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3023 47.006.04.003 เครื่องกระจายสัญญาณ (Switching) 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3024 47.006.04.004 เครื่องกระจายสัญญาณ (Switching) 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
38,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3025 47.006.04.005 อุปกรณ์สวิทซ์ 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
40,000 03302 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3026 47.006.13.001 ซอฟท์แวร์ชุดควบคุมการสอน 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
57,000 03101 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3027 47.006.13.002 ซอฟท์แวร์ชุดควบคุมการสอน 21 พ.ย. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
57,000 03101 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน ชำรุด
3028 47.001.001.01.007 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23415 Bio 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3029 47.001.001.01.008 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23404 Bio 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3030 47.001.001.01.009 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23410 Bio 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3031 47.001.001.01.010 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23105 DeanOff. 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3032 47.001.001.01.011 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 35201 SciCenter 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3033 47.001.001.01.012 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23315 Chem 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3034 47.001.001.01.013 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23315 Chem 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3035 47.001.001.01.014 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23415 Bio 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3036 47.001.001.01.015 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 SciCenter 16 ปี 9 เดือน 26 วัน จำหน่าย
3037 47.001.001.01.016 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 SciCenter 16 ปี 9 เดือน 26 วัน จำหน่าย
3038 47.001.001.01.017 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23105 DeanOff. 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3039 47.001.001.01.018 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23105 DeanOff. 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3040 47.001.001.01.019 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 SciCenter 16 ปี 9 เดือน 26 วัน จำหน่าย
3041 47.001.001.01.020 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23107 DeanOff. 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3042 47.001.001.01.021 โต๊ะทำงาน 24 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
2,600 23211 Phy 16 ปี 9 เดือน 26 วัน ปกติ
3043 47.002.04.001 กล้องวีดีโอดิจิตอล 29 ธ.ค. 46 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
34,300 SciCenter 16 ปี 9 เดือน 21 วัน จำหน่าย
3044 48.001.004.001 ชั้นวางทีวี 20 ม.ค. 47 ไม่ระบุ
(บกศ.)
1,000 03307 Math 16 ปี 9 เดือน 0 วัน ปกติ
3045 47.001.022.001 เครื่องดูดฝุ่นรุ่น DZP 20 ม.ค. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
33,450 03201 CS 16 ปี 9 เดือน 0 วัน ชำรุด
3046 47.001.022.002 เครื่องดูดฝุ่นรุ่น DZP 20 ม.ค. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
33,450 03201 CS 16 ปี 9 เดือน 0 วัน ปกติ
3047 47.006.04.010 Switching Hub 4226T pot 10/100 Mbps 26 ม.ค. 47 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
25,000 03302 CS 16 ปี 8 เดือน 24 วัน ชำรุด
3048 47.006.04.011 Switching Hub 4226T pot 10/100 Mbps 26 ม.ค. 47 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
25,000 03302 CS 16 ปี 8 เดือน 24 วัน ชำรุด
3049 48.006.02.001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 17" 1280*1024 Samsung Sync Master710N 03 ก.พ. 47 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
17,500 03302 CS 16 ปี 8 เดือน 17 วัน ชำรุด
3050 48.006.02.002 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 17" 1280*1024 Samsung Sync Master710N 03 ก.พ. 47 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
17,500 03302 CS 16 ปี 8 เดือน 17 วัน ชำรุด
3051 47.003.41.001.009 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 14 มิ.ย. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,000 03202 CS 16 ปี 4 เดือน 6 วัน ปกติ
3052 47.003.41.001.010 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 14 มิ.ย. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,000 03202 CS 16 ปี 4 เดือน 6 วัน ปกติ
3053 47.003.41.001.011 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 14 มิ.ย. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,000 CS 16 ปี 4 เดือน 6 วัน ปกติ
3054 47.003.41.001.012 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 14 มิ.ย. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,000 CS 16 ปี 4 เดือน 6 วัน ปกติ
3055 47.003.41.001.013 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 14 มิ.ย. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,000 03204 CS 16 ปี 4 เดือน 6 วัน ปกติ
3056 47.003.41.001.014 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 14 มิ.ย. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,000 03204 CS 16 ปี 4 เดือน 6 วัน ปกติ
3057 47.007.15.001 เครื่องทำไอสครีม 20 ส.ค. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
2,750 SciCenter 16 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
3058 47.007.15.002 เครื่องทำไอสครีม 20 ส.ค. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
2,750 SciCenter 16 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
3059 47.007.15.003 เครื่องทำไอสครีม 20 ส.ค. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
2,750 SciCenter 16 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
3060 47.007.15.004 เครื่องทำไอสครีม 20 ส.ค. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
2,750 SciCenter 16 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
3061 47.007.15.005 เครื่องทำไอสครีม 20 ส.ค. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
2,750 SciCenter 16 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
3062 47.007.15.006 เครื่องทำไอสครีม 20 ส.ค. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
2,750 SciCenter 16 ปี 2 เดือน 0 วัน จำหน่าย
3063 47.006.03.014 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Hp 3020 03 ก.ย. 47 จัดซื้อ
(วัสดุฝึก)
53,900 03201 CS 16 ปี 1 เดือน 17 วัน ชำรุด
3064 47.003.20.024 จอรับภาพโปรเจคเตอร์Vertex Motorized Projection Screen160*212cm 21 ก.ย. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
18,480 03206 CS 16 ปี 0 เดือน 29 วัน จำหน่าย
3065 48.006.03.003 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP LaserJet 1015 Printer 16 พ.ย. 47 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
12,000 19104 Food 15 ปี 11 เดือน 4 วัน ชำรุด
3066 48.007.03.001 เครื่องผสมแป้งแบบชั่งตวง ชุดหัวตี 3 แบบ 30 พ.ย. 47 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
24,100 19103 Food 15 ปี 10 เดือน 20 วัน ชำรุด
3067 48.003.01.003 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล cannon A95 06 ม.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
17,000 SciCenter 15 ปี 9 เดือน 14 วัน จำหน่าย
3068 48.003.22.014 เครื่องรับโทรทัศนน์สี JVC รุ่น AV-25293 ขนาด 25 นิ้ว 06 ม.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
13,000 03103 Health 15 ปี 9 เดือน 14 วัน ปกติ
3069 48.006.14.001 โปรแกรมสำเร็จรูปดาราศาสตร์ทางฟิสิกส์ 06 ม.ค. 48 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
15,000 23216 Phy 15 ปี 9 เดือน 14 วัน ชำรุด
3070 48.006.14.002 โปรแกรมสำเร็จรูปดาราศาสตร์ทางฟิสิกส์ 06 ม.ค. 48 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
15,000 23216 Phy 15 ปี 9 เดือน 14 วัน ชำรุด
3071 48.006.01.0131 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ intel Pentirm4 2.8.4MHz) 12 ม.ค. 48 จัดซื้อ
(บกศ.)
22,000 05308 Env 15 ปี 9 เดือน 8 วัน ชำรุด
3072 48.006.01.0132 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ intel Pentirm4 2.8.4MHz) 12 ม.ค. 48 จัดซื้อ
(บกศ.)
22,000 05308 Env 15 ปี 9 เดือน 8 วัน ชำรุด
3073 48.006.04.002 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Swicthing hub) 12 ม.ค. 48 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
83,500 03302 CS 15 ปี 9 เดือน 8 วัน ชำรุด
3074 48.003.22.019 เครื่องรับโทรทัศนน์ JVC รุ่น AV-25Vs11 16 ม.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
12,000 05201 SciCenter 15 ปี 9 เดือน 4 วัน ปกติ
3075 48.003.44.001 ชุดถ่ายทอดสัญญาณ CCP 16 ม.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
10,000 SciCenter 15 ปี 9 เดือน 4 วัน จำหน่าย
3076 48.001.005.11.011 ตู้เอกสารบานเลื่อนซ้อนตู้กระจก 31 ม.ค. 48 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
3,300 03201 CS 15 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
3077 48.001.005.11.012 ตู้เอกสารบานเลื่อนซ้อนตู้กระจก 31 ม.ค. 48 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
3,300 03201 CS 15 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
3078 49.007.35.001 จักรเย็บผ้าชนิดกระเป๋าหิ้ว 27 มี.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
11,000 19104 Food 15 ปี 6 เดือน 23 วัน ชำรุด
3079 49.007.35.002 จักรเย็บผ้าชนิดกระเป๋าหิ้ว 27 มี.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
11,000 19104 Food 15 ปี 6 เดือน 23 วัน ชำรุด
3080 49.007.34.001 เครื่องสไลด์เนื้อ ยี่ห้อ SAVIOLI Mod.350S 13 ธ.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
39,590 19100 Food 14 ปี 10 เดือน 7 วัน ปกติ
3081 49.002.08.002 เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง 17 ธ.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
9,000 DeanOff. 14 ปี 10 เดือน 3 วัน จำหน่าย
3082 49.006.01.019 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Intel Pentium4 2.8 GHz 17 ธ.ค. 48 ไม่ระบุ
(บกศ.)
22,000 23100 DeanOff. 14 ปี 10 เดือน 3 วัน ชำรุด
3083 49.003.16.002 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะโปรเจคเตอร์ BENQ รุ่น MP610 28 ธ.ค. 48 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
55,000 23100 DeanOff. 14 ปี 9 เดือน 22 วัน ชำรุด
3084 49.003.16.004 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะโปรเจคเตอร์ MITSUBISHI รุ่น XL8U 11 ม.ค. 49 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
94,500 03302 CS 14 ปี 9 เดือน 9 วัน ชำรุด
3085 48.003.41.001 กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง 17 ม.ค. 49 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
79,850 23501 Phy 14 ปี 9 เดือน 3 วัน ปกติ
3086 48.003.41.002 กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง 17 ม.ค. 49 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
79,850 23501 Phy 14 ปี 9 เดือน 3 วัน ปกติ
3087 48.003.41.003 กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง 17 ม.ค. 49 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
79,850 23501 Phy 14 ปี 9 เดือน 3 วัน ปกติ
3088 49.001.001.04.097 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3089 49.001.001.04.098 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3090 49.001.001.04.099 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3091 49.001.001.04.100 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3092 49.001.001.04.101 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3093 49.001.001.04.102 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3094 49.001.001.04.103 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3095 49.001.001.04.104 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3096 49.001.001.04.105 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3097 49.001.001.04.106 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3098 49.001.001.04.107 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3099 49.001.001.04.108 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3100 49.001.001.04.109 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย