ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
2701 46.06.02.034 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2702 46.06.02.035 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2703 46.06.02.036 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2704 46.06.02.037 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2705 46.06.02.038 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2706 46.06.02.039 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2707 46.06.02.040 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2708 46.06.02.041 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2709 46.06.02.042 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2710 46.06.02.043 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2711 46.07.21.001 ตู้อบไฟฟ้า 10 เม.ย. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
85,000 19100 Food 17 ปี 6 เดือน 10 วัน ปกติ
2712 46.01.14.003 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 28800 BTU 25 เม.ย. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
33,500 03101 CS 17 ปี 5 เดือน 25 วัน ปกติ
2713 46.01.14.004 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 28800 BTU 25 เม.ย. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
33,500 03101 CS 17 ปี 5 เดือน 25 วัน ปกติ
2714 46.01.02.001 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2715 46.01.02.002 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2716 46.01.02.003 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2717 46.01.02.004 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2718 46.01.02.005 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2719 46.01.02.006 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2720 46.01.02.007 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2721 46.01.02.008 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2722 46.01.02.009 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2723 46.01.02.010 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2724 46.01.02.011 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2725 46.01.02.012 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2726 46.01.02.013 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2727 46.01.02.014 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2728 46.01.02.015 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2729 46.01.02.016 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2730 46.01.02.017 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2731 46.01.02.018 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2732 46.01.02.019 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2733 46.01.02.020 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2734 46.01.02.021 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2735 46.01.02.022 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2736 46.01.02.023 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2737 46.01.02.024 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2738 46.01.02.025 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2739 46.01.02.026 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2740 46.01.02.027 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2741 46.01.02.028 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2742 46.01.02.029 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2743 46.01.02.030 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2744 46.01.02.031 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2745 46.01.02.032 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2746 46.01.02.033 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2747 46.01.02.034 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2748 46.01.02.035 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2749 46.01.02.036 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2750 46.01.02.037 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2751 46.01.02.038 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2752 46.01.02.039 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2753 46.01.02.040 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2754 46.01.02.041 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2755 46.01.02.042 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2756 46.01.02.043 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2757 46.01.02.044 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2758 46.01.02.045 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2759 46.01.02.046 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2760 46.01.02.047 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2761 46.01.02.048 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2762 46.01.02.049 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2763 46.01.02.050 เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 46 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 17 ปี 4 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2764 48.003.19.015 เครื่องเล่นDVD Soken 15 มิ.ย. 46 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
7,000 03104 Health 17 ปี 4 เดือน 5 วัน ชำรุด
2765 46.01.05.040 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 16 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 03307' Math 17 ปี 1 เดือน 4 วัน ปกติ
2766 46.01.05.041 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 16 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 03102 Math 17 ปี 1 เดือน 4 วัน ปกติ
2767 46.01.05.042 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 16 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 03102 Math 17 ปี 1 เดือน 4 วัน ปกติ
2768 46.01.05.053 ตู้บานเลื่อนกระจก 16 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,845 03106 Math 17 ปี 1 เดือน 4 วัน ปกติ
2769 46.01.05.054 ตู้บานเลื่อนกระจก 16 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,845 03106 Math 17 ปี 1 เดือน 4 วัน ปกติ
2770 46.01.05.054 ตู้บานเลื่อนทึบ 16 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,845 03102 Math 17 ปี 1 เดือน 4 วัน ปกติ
2771 46.01.05.055 ตู้บานเลื่อนทึบ 16 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,845 03102 Math 17 ปี 1 เดือน 4 วัน ปกติ
2772 46.01.01.019 โต๊ะทำงานอาจารย์ 18 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 CS 17 ปี 1 เดือน 2 วัน จำหน่าย
2773 46.01.02.1143 เก้าอี้ทำงาน 18 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
600 CS 17 ปี 1 เดือน 2 วัน จำหน่าย
2774 46.06.03.001 เครื่องพิมพ์ LazerJet รุ่น 1200 18 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
17,500 05206 Bio 17 ปี 1 เดือน 2 วัน ชำรุด
2775 46.02.03.030 เครื่องขยายเสียง 19 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,600 CS 17 ปี 1 เดือน 1 วัน จำหน่าย
2776 46.02.03.031 เครื่องขยายเสียง 19 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,600 CS 17 ปี 1 เดือน 1 วัน จำหน่าย
2777 46.02.03.032 เครื่องขยายเสียง 19 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,600 CS 17 ปี 1 เดือน 1 วัน จำหน่าย
2778 46.02.03.033 เครื่องขยายเสียง 19 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,600 CS 17 ปี 1 เดือน 1 วัน จำหน่าย
2779 46.02.03.034 เครื่องขยายเสียง 19 ก.ย. 46 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,600 CS 17 ปี 1 เดือน 1 วัน จำหน่าย
2780 47.003.20.001 จอรับภาพ 01 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,900 03302 CS 16 ปี 11 เดือน 19 วัน ชำรุด
2781 47.003.20.002 จอรับภาพ 01 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,900 03302 CS 16 ปี 11 เดือน 19 วัน ชำรุด
2782 47.003.22.001 เครื่องรับโทรทัศน์ 01 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
12,000 CS 16 ปี 11 เดือน 19 วัน จำหน่าย
2783 48.003.22.001 เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 29 นิ้ว 01 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
12,000 23403 Bio 16 ปี 11 เดือน 19 วัน ปกติ
2784 47.001.001.10.001 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2785 47.001.001.10.002 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2786 47.001.001.10.003 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2787 47.001.001.10.004 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2788 47.001.001.10.005 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2789 47.001.001.10.006 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2790 47.001.001.10.007 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2791 47.001.001.10.008 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2792 47.001.001.10.009 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2793 47.001.001.10.010 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2794 47.001.001.10.011 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2795 47.001.001.10.012 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2796 47.001.001.10.013 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2797 47.001.001.10.014 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2798 47.001.001.10.015 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2799 47.001.001.10.016 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2800 47.001.001.10.017 โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 46 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
4,150 CS 16 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย