ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
2601 45.11.06.015 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
2,857 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2602 45.11.34.002 ชุดต้นกำเนิดแสง 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
35,990 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2603 45.11.08.001 เครื่องเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิความเร็วสูง 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
168,110 23312 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2604 45.10.13.006 ชุดทดสอบหาค่า C.O.D 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
161,889 23304 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2605 45.11.30.001 เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
89,931 23413 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2606 45.11.31.001 เครื่องแยกสารชนิดของเหลวสมรรถนะสูง 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,224,166 23314 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2607 45.11.32.001 เครื่องให้ความร้อนขนาด 250 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,664 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2608 45.11.32.006 เครื่องให้ความร้อนขนาด 500 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,664 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2609 45.11.32.011 เครื่องให้ความร้อนขนาด 1000 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,664 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2610 45.10.13.006 ชุดต้นกำเนิดแสง 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
161,889 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2611 45.11.34.001 ชุดทดลองเก็บประจุที่เปลี่ยนค่าได้ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
107,566 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2612 45.11.34.002 ชุดทดลองเก็บประจุที่เปลี่ยนค่าได้ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
107,566 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2613 45.11.34.003 ชุดทดลองเก็บประจุที่เปลี่ยนค่าได้ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
107,566 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2614 45.11.34.005 ชุดทดลองกฎของเลนส์และอุปกรณ์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
35,990 23213 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2615 45.11.34.006 ชุดทดลองกฎของเลนส์และอุปกรณ์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
35,990 23213 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2616 45.11.34.008 ชุดทดลองกฎอะเดียเบติกแก้ส 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
124,144 23212 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2617 45.11.34.009 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
59,066 23217 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2618 45.11.34.010 ชุดทดลองการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
27,178 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2619 45.11.34.011 ชุดทดลองการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
27,178 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2620 45.11.34.012 ชุดทดลองการล้างแบบหมุน 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
18,723 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2621 45.11.34.013 ชุดทดลองความตึงผิว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
4,156 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2622 45.11.34.014 ชุดทดลองความตึงผิว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
4,156 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2623 45.11.34.015 ชุดทดลองเคลื่อนที่แบบเส้นตรง 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
84,120 23217 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2624 45.11.34.016 ชุดทดลองเคลื่อนที่แบบเส้นตรง 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
84,120 23217 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2625 45.11.34.017 ชุดทดลองเพนดูลัมคู่ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
27,601 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2626 45.11.34.018 ชุดทดลองเพนดูลัมคู่ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
27,601 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2627 45.11.34.019 ชุดทดลองไฟฟ้าสถิตย์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
19,094 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2628 45.11.34.020 ชุดทดลองไฟฟ้าสถิตย์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
19,094 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2629 45.11.34.021 ชุดทดลองอิเล็คโทรฟอเรซิส 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
48,759 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2630 45.11.34.022 ชุดทดลองตัวนำยิ่งยวด 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
25,769 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2631 45.11.34.023 ชุดทดลองเลเซอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
115,697 23207 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2632 45.11.34.003 ชุดตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางธรณี 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
14,400 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2633 45.11.34.004 ชุดตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางธรณี 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
14,400 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2634 45.11.35.001 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,115 23304 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2635 45.11.35.002 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,115 23304 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2636 45.11.35.003 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,115 23413 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2637 45.11.35.004 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,115 23413 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2638 45.11.35.005 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,115 23413 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2639 45.11.35.006 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,115 23413 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2640 45.11.35.007 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,115 23413 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2641 45.11.35.008 ชุดปิเปตสารละลายปริมาตรน้อย 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
16,115 23413 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2642 45.11.36.022 ชุดฝึกทางสารกึ่งตัวนำ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
108,565 23206 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2643 45.11.36.023 ชุดฝึกทางสารกึ่งตัวนำ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
108,565 23206 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2644 45.11.76.001 ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตพืช 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
111,111 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2645 45.11.06.005 เครื่องวัดดัชนีหักเหของสารเคมี 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
104,416 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2646 45.11.06.006 เครื่องวัดดัชนีหักเหของสารเคมี 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
147,801 23302 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2647 45.11.06.009 เครื่องวัดอัตราการดูด-คายน้ำของพืช 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
254,072 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2648 45.11.15.001 เครื่องวัดการคายน้ำของพืช 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
249,573 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2649 45.11.06.008 เครื่องวัดพื้นที่ใบและเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่าง 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
364,551 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2650 45.11.42.001 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2651 45.11.42.002 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2652 45.11.42.003 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2653 45.11.42.004 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2654 45.11.42.005 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2655 45.11.42.006 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2656 45.11.42.007 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2657 45.11.42.008 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2658 45.11.42.009 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2659 45.11.42.010 เครื่องเป่าแก้ว 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
137,277 18102 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2660 45.11.05.005 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
162,677 23304 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2661 45.11.05.006 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
162,677 23412 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2662 45.11.05.007 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
162,677 23311 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2663 45.02.13.001 ชุดป้องกันการป้อนกลับ/ลิมิตเตอร์ (Anti feedback / Limiter ) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
29,000 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2664 45.11.05.012 ไมโครมิเตอร์ แบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,991 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2665 45.11.05.013 ไมโครมิเตอร์ แบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,991 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2666 45.11.05.014 ไมโครมิเตอร์ แบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,991 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2667 45.11.05.015 ไมโครมิเตอร์ แบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,991 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2668 45.11.15.002 สโคปมิเตอร์แบบมือถือ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
66,663 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2669 45.11.33.015 แอมมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
4,114 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2670 45.11.33.016 แอมมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
4,114 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2671 45.11.33.017 แอมมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
4,114 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2672 45.11.33.018 แอมมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
4,114 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2673 45.11.33.019 แอมมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
4,114 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2674 45.11.33.020 แอมมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
4,114 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2675 45.11.33.025 โวลต์มิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,448 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2676 45.11.33.026 โวลต์มิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,448 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2677 45.11.33.027 โวลต์มิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,448 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2678 45.11.33.028 โวลต์มิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,448 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2679 45.11.33.029 โวลต์มิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,448 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2680 45.11.33.030 โวลต์มิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
1,448 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2681 46.07.02.003 ตู้เย็น LG 11.6 คิว 22 พ.ย. 45 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
15,000 DeanOff. 17 ปี 11 เดือน 2 วัน จำหน่าย
2682 46.06.01.003 เครื่องคอมพิวเตอร์ 03 ธ.ค. 45 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
27,500 Bio 17 ปี 10 เดือน 21 วัน จำหน่าย
2683 46.06.03.013 เครื่องพิมพ์ LazerJet 03 ม.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
22,700 03307 Math 17 ปี 9 เดือน 21 วัน ชำรุด
2684 46.01.04.013 เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 บีทียู 15 ม.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
36,000 03303 CS 17 ปี 9 เดือน 9 วัน ปกติ
2685 46.01.04.014 เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 บีทียู 15 ม.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
36,000 03303 CS 17 ปี 9 เดือน 9 วัน ปกติ
2686 46.01.04.015 เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 บีทียู 15 ม.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
36,000 03304 CS 17 ปี 9 เดือน 9 วัน ปกติ
2687 46.01.04.016 เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 บีทียู 15 ม.ค. 46 ไม่ระบุ
(บกศ.)
36,000 03304 CS 17 ปี 9 เดือน 9 วัน ปกติ
2688 46.07.02.001 ตู้เย็น sharp รุ่น SJ-d50H ขนาด 16.3 คิว 14 ก.พ. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
18,000 23406 Bio 17 ปี 8 เดือน 10 วัน ปกติ
2689 46.07.02.002 ตู้เย็น sharp รุ่น SJ-d50H ขนาด 16.3 คิว 14 ก.พ. 46 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
18,000 23406 Bio 17 ปี 8 เดือน 10 วัน ปกติ
2690 46.03.08.019 เครื่องโปรเจคเตอร์ 07 มี.ค. 46 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
229,750 03301 CS 17 ปี 7 เดือน 17 วัน ชำรุด
2691 46.06.02.024 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2692 46.06.02.025 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2693 46.06.02.026 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2694 46.06.02.027 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2695 46.06.02.028 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2696 46.06.02.029 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2697 46.06.02.030 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2698 46.06.02.031 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2699 46.06.02.032 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย
2700 46.06.02.033 จอภาพคอมพิวเตอร์ 17" 25 มี.ค. 46 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 CS 17 ปี 6 เดือน 29 วัน จำหน่าย