ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
2501 45.11.26.014 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2502 45.11.26.015 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2503 45.11.26.016 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2504 45.11.26.017 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2505 45.11.26.018 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2506 45.11.26.019 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2507 45.11.26.020 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2508 45.11.26.021 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2509 45.11.26.022 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2510 45.11.26.023 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2511 45.11.26.024 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2512 45.11.26.025 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2513 45.11.26.026 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2514 45.11.26.027 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2515 45.11.26.028 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2516 45.11.26.029 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2517 45.11.26.030 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2518 45.11.26.031 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2519 45.11.26.032 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2520 45.11.26.033 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2521 45.11.26.034 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2522 45.11.26.035 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2523 45.11.26.036 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2524 45.11.26.037 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2525 45.11.26.038 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2526 45.11.26.039 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2527 45.11.26.040 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2528 45.06.08.012 เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า ขนาด 20 KVA. Leonics Wise 20000 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
158,000 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2529 45.02.03.001 เครื่องขยายเสียง ห้องประชุมเล็ก (P.A.SYSTEM;SMALL CONFERENCE ROOM) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
14,500 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2530 45.03.15.018 เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงหลัก (Power Amplifier For Main Speaker) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
76,000 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2531 45.03.15.019 เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงเพดาน (Power Amplifier For Ceiling Speaker) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
54,000 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2532 45.02.05.001 เครื่องผสมสัญญาณ (Mixer) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
121,400 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2533 45.02.14.001 ชุดกราฟิคอีควอไลท์เซอร์ 31 ช่อง (Kual 31 Band Graphic Equalizer) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
18,000 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2534 45.02.15.001 ชุดสลับสัญญาณ เอ วี (AV Switcher unit) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
24,600 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2535 45.02.12.001 แพทเบย์ (Patch Bay) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
6,500 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2536 45.03.07.001 เครื่องฉายสไลด์ (SLIDE PROJECTOR) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
65,000 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2537 45.03.06.001 เครื่องนำเสนอวีดีโอ (VISUAL PRESENTER/ VIDEO VISUALIZER) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
99,550 23204 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2538 45.03.26.001 เครื่องฉายสัญญาณวีดีโอ (Video Projector) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
188,000 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2539 45.03.10.001 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ (PROJECTION SCREEN; MOTORIAED) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
31,200 23103 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2540 45.03.10.002 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ (PROJECTION SCREEN; MOTORIAED) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
4,200 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2541 45.03.19.011 ไมค์ไร้สายระบบ VHF (VHF Vody-Pack wireless system) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
35,000 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2542 45.03.19.012 ไมค์โครโฟนลาวาเลีย (Lavalier Microphone ) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
5,600 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2543 45.03.19.013 ไมค์ไร้สายแบบมือถือ (VHF Hand-held wireless microphone system) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
43,000 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2544 45.03.19.014 ไมค์ไร้สายแบบมือถือ (VHF Hand-held wireless microphone system) 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
43,000 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2545 45.03.15.001 ลำโพงหลัก (Main Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
44,450 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2546 45.03.15.002 ลำโพงหลัก (Main Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
44,450 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2547 45.03.15.003 ลำโพงห้องควบคุม (Control Room Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
22,750 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2548 45.03.15.004 ลำโพงห้องควบคุม (Control Room Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
22,750 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2549 45.03.15.005 ลำโพงมอนิเตอร์ (Stage Monitor Speaker) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
30,500 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2550 45.03.15.006 ลำโพงมอนิเตอร์ (Stage Monitor Speaker) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
30,500 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2551 45.03.15.007 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2552 45.03.15.008 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2553 45.03.15.009 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2554 45.03.15.010 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2555 45.03.15.011 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2556 45.03.15.012 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2557 45.03.15.013 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2558 45.03.15.014 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2559 45.03.15.015 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2560 45.03.15.016 ลำโพงฝังเพดาน (Ceiling Speaker ) 13 ธ.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
5,400 23101 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2561 45.11.15.003 สถานีตรวจวัดอากาศ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
371,191 23500 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2562 45.06.01.085 เครื่องพิมพ์แม่ข่าย แบบภายนอก (External print Server) HP JetDirect 500X 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
34,200 05205 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2563 45.06.01.086 เครื่องพิมพ์แม่ข่าย แบบภายนอก (External print Server) HP JetDirect 500X 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
34,200 05205 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2564 45.06.01.087 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย Dual - Xeon processor -1.4 GHz. 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
375,600 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2565 45.06.03.016 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ jet HP LaserJet 5000 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
96,500 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2566 45.06.03.017 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ jet HP LaserJet 5000 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
96,500 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2567 45.06.03.018 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ jet HP LaserJet 5000 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
96,500 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2568 45.06.03.019 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ jet HP LaserJet 5000 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
96,500 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2569 45.06.03.089 เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก HP DeskJet 1220C 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
52,500 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2570 45.06.03.093 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
26,215 03307 Math 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2571 45.06.04.001 เครื่องกระจายสัญญาณ 3-COM SuperStack 3 10/100 พร้อมตู้ U15 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
92,700 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2572 45.06.04.002 เครื่องกระจายสัญญาณ 3-COM SuperStack 3 10/100 พร้อมตู้ U15 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
92,700 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2573 45.06.04.003 เครื่องกระจายสัญญาณ 3-COM SuperStack 3 10/100 พร้อมตู้ U15 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
92,700 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2574 45.06.04.004 เครื่องกระจายสัญญาณ 3-COM SuperStack 3 10/100 พร้อมตู้ U15 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
92,700 23114 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2575 45.06.06.005 เครื่องสแกนเนอร์ HP-ScanJet 7450C 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
15,700 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2576 45.06.08.013 เทปแม่เหล็ก ใช้สำรองข้อมูล HP SureStore DAT40e 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
41,500 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2577 45.06.08.009 เครื่องสำรองกำลังไฟฟ้า ขนาด 8 KVA. Syndome SD-1000 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
135,000 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2578 45.06.08.010 เครื่องสำรองกำลังไฟฟ้า ขนาด 8 KVA. Syndome SD-1000 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
135,000 23114 DeanOff. 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2579 45.06.08.010 เครื่องสำรองกำลังไฟฟ้า ขนาด 1 KVA. Syndome SD-100 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
22,800 03101 CS 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2580 45.06.08.011 เครื่องสำรองกำลังไฟฟ้า ขนาด 1 KVA. Syndome SD-100 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
22,800 03305 CS 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2581 45.07.06.001 หม้อนึ่งความดันไอน้ำ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
119,231 23406 Bio 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2582 45.07.06.002 หม้อนึ่งความดันไอน้ำ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
119,231 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2583 45.11.15.009 ออสซิโลสโคป 60 MH 2 ช่องสัญญาณ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
29,713 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2584 45.11.15.018 มัลติมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
8,952 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2585 45.11.15.019 มัลติมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
8,952 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2586 45.11.15.020 มัลติมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
8,952 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2587 45.11.15.021 มัลติมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
8,952 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2588 45.11.15.022 มัลติมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
8,952 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2589 45.11.15.023 มัลติมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
8,952 05203 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2590 45.11.06.010 เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิแบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
20,651 23204 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2591 45.11.06.011 เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิแบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
20,651 23204 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2592 45.11.05.003 นาโนแอมมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
297,125 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2593 45.11.05.004 นาโนแอมมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
297,125 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2594 45.10.13.007 เครื่องทำความสะอาดระบบอุลตร้าโซนิค 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
56,696 23304 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2595 45.11.22.001 แก๊สโครมาโทกราฟ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
822,199 23310 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
2596 45.11.33.003 แคลอรีมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
149,317 23212 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2597 45.11.33.004 แคลอรีมิเตอร์ 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
149,317 23212 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน ชำรุด
2598 45.11.06.012 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
2,857 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2599 45.11.06.013 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
2,857 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2600 45.11.06.014 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 13 ธ.ค. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
2,857 Phy 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย