ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
2401 44.01.05.080 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
30,000 23310 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2402 44.01.05.081 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
30,000 23309 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2403 44.01.05.082 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
53,000 23305 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2404 44.01.05.083 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
42,000 23307 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2405 44.01.05.084 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23311 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2406 44.01.05.085 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
48,000 23402 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2407 44.01.05.086 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
48,000 23417 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2408 44.01.05.087 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
39,000 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2409 44.01.05.088 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
40,000 23418 Env 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2410 44.01.05.089 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
40,000 23416 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2411 44.01.05.090 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
68,000 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2412 44.01.05.091 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
68,000 Phy 19 ปี 5 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2413 44.01.05.092 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
68,000 Phy 19 ปี 5 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2414 44.01.05.093 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
38,000 23414 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2415 44.01.05.094 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
38,000 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2416 44.01.05.095 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,500 23413 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2417 44.01.05.096 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
27,000 23410 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2418 44.01.05.097 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
27,000 23409 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2419 44.01.05.098 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23411 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2420 44.01.05.099 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23406 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2421 44.01.05.100 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23407 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2422 44.01.05.101 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,800 23410 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2423 44.01.05.102 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
30,000 23404 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2424 44.01.05.103 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23318 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2425 44.01.05.104 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23408 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2426 44.01.05.105 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23105 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2427 44.01.14.159 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 35204 Health 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2428 44.01.14.160 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2429 44.01.14.161 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2430 44.01.14.162 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2431 44.01.14.163 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2432 44.01.14.164 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2433 44.01.14.165 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2434 44.01.14.166 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2435 44.01.14.167 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2436 44.01.14.168 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2437 44.01.14.169 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2438 44.01.14.170 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2439 44.01.14.171 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2440 44.01.14.172 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 35203 Health 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2441 44.01.14.173 เครื่องปรับอากาศขนาด 32000 BTU (SPRIT TYPE) 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
37,000 35202 Health 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2442 44.01.20.071 กระดานไวท์บอร์ดพร้อมกรอบ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
40,000 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2443 44.01.20.072 กระดานไวท์บอร์ดแบบเลื่อนได้ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,500 05106 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2444 44.01.20.073 กระดานไวท์บอร์ดแบบเลื่อนได้ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,500 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2445 44.01.20.074 กระดานไวท์บอร์ดติดผนังแบบ 3 ชั้น 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,800 23106 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2446 44.01.20.075 กระดานไวท์บอร์ดติดผนังแบบ 3 ชั้น 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,800 23112 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2447 44.01.20.076 กระดานไวท์บอร์ดขนาด 1.8 x1.9 m.แบบมีแกนหมุน 30 เม.ย. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 Food 19 ปี 5 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2448 44.08.06.002 รถเข็นสแตนเลส 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
7,500 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2449 44.08.06.003 รถเข็นสแตนเลส 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
7,500 23400 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2450 44.11.02.001 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2451 44.11.02.002 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2452 44.11.02.003 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2453 44.11.02.004 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2454 44.11.02.005 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23318 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2455 44.11.02.006 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23316 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2456 44.11.02.007 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2457 44.11.02.008 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23306 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2458 44.11.02.009 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23312 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2459 44.11.02.010 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2460 44.11.02.011 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2461 44.11.02.012 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2462 44.11.02.013 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2463 44.11.02.014 ตู้ดูดควัน 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
100,000 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2464 44.11.17.001 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2465 44.11.17.002 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23302 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2466 44.11.17.003 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2467 44.11.17.004 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2468 44.11.17.005 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23306 Chem 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2469 44.11.17.006 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2470 44.11.17.007 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2471 44.11.17.008 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2472 44.11.17.009 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23416 Bio 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2473 44.11.17.010 ที่ล้างตา SWOER 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23418 Env 19 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
2474 44.01.17.001 ถังน้ำขนาด 200 ลิตรทำด้วยไฟเบอร์กลาส 11 พ.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
8,500 19100 Food 19 ปี 5 เดือน 13 วัน ปกติ
2475 44.01.14.175 เครื่องปรับอากาศขนาด 25000 BTU 20 พ.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
37,000 03101 CS 19 ปี 5 เดือน 4 วัน ปกติ
2476 44.07.03.001 เครื่องโม่ถั่วเหลือง 5" พร้อมมอเตอร์ 1/4 HD 30 พ.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 19103 Food 19 ปี 4 เดือน 24 วัน ชำรุด
2477 44.03.09.022 เครื่องเล่นวีซีดี SUNSONIC SUM 2021 29 มิ.ย. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 CS 19 ปี 3 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2478 44.03.09.023 เครื่องเล่นวีซีดี SUNSONIC SUM 2021 29 มิ.ย. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 03306 CS 19 ปี 3 เดือน 25 วัน ปกติ
2479 44.03.09.024 เครื่องเล่นวีซีดี SUNSONIC SUM 2021 29 มิ.ย. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 23104 DeanOff. 19 ปี 3 เดือน 25 วัน ปกติ
2480 44.03.09.025 เครื่องเล่นวีซีดี SUNSONIC SUM 2021 29 มิ.ย. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 03101 CS 19 ปี 3 เดือน 25 วัน ปกติ
2481 44.03.09.026 เครื่องเล่นวีซีดี SUNSONIC SUM 2021 29 มิ.ย. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 CS 19 ปี 3 เดือน 25 วัน จำหน่าย
2482 44.04.02.001 จักรเย็บผ้า 30 มิ.ย. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
16,000 19104 Food 19 ปี 3 เดือน 24 วัน ชำรุด
2483 44.07.02.004 ตู้เย็นขนาดความจุ 6 คิว 30 มิ.ย. 44 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
5,700 19100 Food 19 ปี 3 เดือน 24 วัน ชำรุด
2484 44.02.03.010 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สาย SANHA 17 ก.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,000 05204 Phy 19 ปี 3 เดือน 7 วัน ปกติ
2485 44.07.07.016 เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 3 ก๊อก คริสตัลคูล รุ่น CTC-3P 03 ส.ค. 44 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
11,090 19104 Food 19 ปี 2 เดือน 21 วัน ชำรุด
2486 44.07.07.017 เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 3 ก๊อก คริสตัลคูล รุ่น CTC-3P 03 ส.ค. 44 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
11,090 20100 Food 19 ปี 2 เดือน 21 วัน ชำรุด
2487 45.06.06.004 เครื่องสแกนเนอร์ HP-ScanJet 7450C 30 พ.ย. 44 กรมส่ง
(แผ่นดิน)
15,700 SciCenter 18 ปี 10 เดือน 24 วัน จำหน่าย
2488 45.11.26.001 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2489 45.11.26.002 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2490 45.11.26.003 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2491 45.11.26.004 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2492 45.11.26.005 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2493 45.11.26.006 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2494 45.11.26.007 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2495 45.11.26.008 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2496 45.11.26.009 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2497 45.11.26.010 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2498 45.11.26.011 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2499 45.11.26.012 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย
2500 45.11.26.013 เครื่องดับเพลิง 13 ธ.ค. 44 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
7,235 Chem 18 ปี 10 เดือน 11 วัน จำหน่าย