ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
2301 44.01.04.045 ชั้นวางอุปกรณ์ เนื้อเยื่อ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23407 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2302 44.01.04.046 ชั้นวางอุปกรณ์ เนื้อเยื่อ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23407 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2303 44.01.04.047 ชั้นวางอุปกรณ์ เนื้อเยื่อ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2304 44.01.04.048 ชั้นวางอุปกรณ์ เนื้อเยื่อ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23409 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2305 44.01.04.049 ชั้นวางอุปกรณ์ เนื้อเยื่อ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23409 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2306 44.01.05.008 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2307 44.01.05.009 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23105 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2308 44.01.05.010 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2309 44.01.05.011 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2310 44.01.05.012 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 05307 Env 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2311 44.01.05.013 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2312 44.01.05.014 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2313 44.01.05.015 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,000 23108 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2314 44.01.05.016 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,000 23307 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2315 44.01.05.017 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,000 23108 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2316 44.01.05.018 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,000 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2317 44.01.05.019 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,500 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2318 44.01.05.020 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,500 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2319 44.01.05.021 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,500 23105 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2320 44.01.05.022 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,500 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2321 44.01.05.023 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,700 23110 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2322 44.01.05.024 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,700 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2323 44.01.05.025 ตู้สูงเก็บเอกสาร 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
6,700 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2324 44.01.05.003 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23219 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2325 44.01.05.004 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23217 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2326 44.01.05.005 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2327 44.01.05.006 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2328 44.01.05.007 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23402 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2329 44.01.05.008 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23203 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2330 44.01.05.009 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
68,000 23111 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2331 44.01.05.010 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2332 44.01.05.011 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23413 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2333 44.01.05.012 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23413 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2334 44.01.05.013 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23202 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2335 44.01.05.014 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
28,000 23202 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2336 44.01.05.015 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
28,000 23211 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2337 44.01.05.016 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23503 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2338 44.01.05.017 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23307 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2339 44.01.05.018 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23100 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2340 44.01.05.019 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23402 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2341 44.01.05.020 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23402 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2342 44.01.05.021 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,500 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2343 44.01.05.022 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
24,000 23108 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2344 44.01.05.023 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
28,000 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2345 44.01.05.024 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2346 44.01.05.025 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2347 44.01.05.026 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
60,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2348 44.01.05.027 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
60,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2349 44.01.05.028 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
59,000 23110 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2350 44.01.05.029 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23408 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2351 44.01.05.030 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2352 44.01.05.031 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
55,000 23219 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2353 44.01.05.032 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
55,000 23217 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2354 44.01.05.033 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23212 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2355 44.01.05.034 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2356 44.01.05.035 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23218 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2357 44.01.05.036 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2358 44.01.05.037 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2359 44.01.05.038 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2360 44.01.05.039 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2361 44.01.05.040 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23209 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2362 44.01.05.041 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2363 44.01.05.042 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23215 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2364 44.01.05.043 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2365 44.01.05.044 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2366 44.01.05.045 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2367 44.01.05.046 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2368 44.01.05.047 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
52,000 23218 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2369 44.01.05.048 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
30,000 23204 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2370 44.01.05.049 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
31,500 23215 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2371 44.01.05.050 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
28,000 23213 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2372 44.01.05.051 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 23214 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2373 44.01.05.052 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
32,000 23210 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2374 44.01.05.053 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
32,000 23209 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2375 44.01.05.054 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
39,000 23215 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2376 44.01.05.055 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
39,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2377 44.01.05.056 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23212 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2378 44.01.05.057 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
42,000 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2379 44.01.05.058 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
60,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2380 44.01.05.059 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23207 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2381 44.01.05.060 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23410 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2382 44.01.05.061 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23315 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2383 44.01.05.062 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23315 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2384 44.01.05.063 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23315 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2385 44.01.05.064 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23313 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2386 44.01.05.065 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2387 44.01.05.066 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2388 44.01.05.067 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23305 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2389 44.01.05.068 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23305 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2390 44.01.05.069 ตู้เก็บอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23410 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2391 44.01.05.070 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
41,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2392 44.01.05.071 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
41,000 23302 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2393 44.01.05.072 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
40,000 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2394 44.01.05.073 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
40,000 23316 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2395 44.01.05.074 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
40,000 23312 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2396 44.01.05.075 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2397 44.01.05.076 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23317 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2398 44.01.05.077 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 23315 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2399 44.01.05.078 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
28,000 23314 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2400 44.01.05.079 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนังพร้อมอ่างน้ำ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
20,000 23313 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ