ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
2201 44.01.02.148 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2202 44.01.02.149 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2203 44.01.02.150 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2204 44.01.02.151 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2205 44.01.02.152 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2206 44.01.02.153 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2207 44.01.02.154 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2208 44.01.02.155 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2209 44.01.02.156 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2210 44.01.02.157 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2211 44.01.02.158 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2212 44.01.02.159 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23102 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2213 44.01.02.160 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23103 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2214 44.01.02.161 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23110 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2215 44.01.02.162 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2216 44.01.02.163 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 35202 Health 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2217 44.01.02.164 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2218 44.01.02.165 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2219 44.01.02.166 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2220 44.01.02.167 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2221 44.01.02.168 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23309 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2222 44.01.02.169 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23208 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2223 44.01.02.170 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23500 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2224 44.01.02.171 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2225 44.01.02.172 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2226 44.01.02.173 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23313 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2227 44.01.02.174 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23318 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2228 44.01.02.176 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2229 44.01.02.177 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23302 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2230 44.01.02.178 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2231 44.01.02.179 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23308 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2232 44.01.02.180 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2233 44.01.02.181 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23318 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2234 44.01.02.182 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 35202 Health 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2235 44.01.02.183 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23208 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2236 44.01.02.184 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2237 44.01.02.185 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2238 44.01.02.186 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 19104 Food 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2239 44.01.02.187 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23306 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2240 44.01.02.188 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2241 44.01.02.189 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2242 44.01.02.190 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23302 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2243 44.01.02.191 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23307 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2244 44.01.02.192 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2245 44.01.02.193 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23317 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2246 44.01.02.194 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2247 44.01.02.195 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2248 44.01.02.196 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2249 44.01.02.197 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2250 44.01.02.198 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23314 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2251 44.01.02.199 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2252 44.01.02.200 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2253 44.01.02.201 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2254 44.01.02.202 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 23500 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2255 44.01.02.203 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2256 44.01.02.204 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2257 44.01.02.205 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2258 44.01.02.206 เก้าอี้บุนวมหุ้มหนังเทียมสีน้ำตาล 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2259 44.01.04.003 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23318 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2260 44.01.04.004 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2261 44.01.04.005 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2262 44.01.04.006 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2263 44.01.04.007 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2264 44.01.04.008 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2265 44.01.04.009 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23204 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2266 44.01.04.010 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23204 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2267 44.01.04.011 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2268 44.01.04.012 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23204 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2269 44.01.04.013 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23204 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2270 44.01.04.014 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2271 44.01.04.015 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2272 44.01.04.016 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2273 44.01.04.017 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23109 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2274 44.01.04.018 ชั้นวางหนังสือชนิดเตี้ย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,000 23202 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2275 44.01.04.019 ชั้นวางหนังสือชนิดเตี้ย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,000 23202 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2276 44.01.04.020 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23402 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2277 44.01.04.021 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23402 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2278 44.01.04.022 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23402 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2279 44.01.04.023 ชั้นวางอุปกรณ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23418 Env 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2280 44.01.04.024 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2281 44.01.04.025 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23204 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2282 44.01.04.026 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2283 44.01.04.027 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2284 44.01.04.028 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23110 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2285 44.01.04.029 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2286 44.01.04.030 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2287 44.01.04.031 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2288 44.01.04.032 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2289 44.01.04.033 ชั้นวางหนังสือชนิดเตี้ย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2290 44.01.04.034 ชั้นวางหนังสือชนิดเตี้ย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2291 44.01.04.035 ชั้นวางหนังสือชนิดเตี้ย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,000 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2292 44.01.04.036 ชั้นวางหนังสือชนิดเตี้ย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2293 44.01.04.037 ชั้นวางหนังสือชนิดเตี้ย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,000 05307 Env 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2294 44.01.04.038 ชั้นวางหนังสือชนิดเตี้ย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
2295 44.01.04.039 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2296 44.01.04.040 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2297 44.01.04.041 ชั้นวางหนังสือชนิดสูง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,400 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2298 44.01.04.042 ชั้นวางอุปกรณ์ เนื้อเยื่อ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23416 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2299 44.01.04.043 ชั้นวางอุปกรณ์ เนื้อเยื่อ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23408 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
2300 44.01.04.044 ชั้นวางอุปกรณ์ เนื้อเยื่อ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
15,000 23407 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ