ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
1101 44.01.01.126 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1102 44.01.01.127 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1103 44.01.01.128 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23405 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1104 44.01.01.129 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23418 Env 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1105 44.01.01.130 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23418 Env 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1106 44.01.01.131 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23418 Env 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1107 44.01.01.132 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1108 44.01.01.133 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1109 44.01.01.134 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1110 44.01.01.135 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23405 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1111 44.01.01.136 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23405 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1112 44.01.01.137 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
50,000 23405 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1113 44.01.01.138 โต๊ะปฏิบัติการทั่วไป 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
3,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1114 44.01.01.139 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
51,000 23416 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1115 44.01.01.140 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
51,000 23416 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1116 44.01.01.141 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
51,000 23416 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1117 44.01.01.142 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
20,000 23405 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1118 44.01.01.001 โต๊ะอ่านหนังสือ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,350 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1119 44.01.01.002 โต๊ะอ่านหนังสือ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,350 23406 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1120 44.01.01.003 โต๊ะบรรณรักษ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23208 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1121 44.01.01.004 โต๊ะอ่านหนังสือ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,330 23409 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1122 44.01.01.005 โต๊ะอ่านหนังสือ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,330 23416 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1123 44.01.01.005 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23417 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1124 44.01.01.006 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23210 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1125 44.01.01.007 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23407 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1126 44.01.01.008 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23408 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1127 44.01.01.009 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23406 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1128 44.01.01.010 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23408 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1129 44.01.01.011 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23408 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1130 44.01.01.012 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23405 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1131 44.01.01.013 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23413 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1132 44.01.01.014 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23413 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1133 44.01.01.015 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23413 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1134 44.01.01.016 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23410 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1135 44.01.01.017 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23114 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1136 44.01.01.018 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23300 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1137 44.01.01.019 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23302 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1138 44.01.01.020 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23303 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1139 44.01.01.021 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23306 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1140 44.01.01.022 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23306 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1141 44.01.01.023 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23306 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1142 44.01.01.024 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23313 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1143 44.01.01.025 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1144 44.01.01.026 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23310 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1145 44.01.01.027 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23313 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1146 44.01.01.028 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23314 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1147 44.01.01.029 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1148 44.01.01.030 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1149 44.01.01.031 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1150 44.01.01.032 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1151 44.01.01.033 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23214 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1152 44.01.01.034 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,050 23215 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1153 44.01.01.006 โต๊ะบรรณรักษ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1154 44.01.01.007 โต๊ะอ่านหนังสือ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,330 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1155 44.01.01.008 โต๊ะอ่านหนังสือ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,330 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1156 44.01.01.009 โต๊ะบรรณรักษ์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,000 23405 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1157 44.01.01.022 โต๊ะวางเครื่องชั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,200 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1158 44.01.01.023 โต๊ะวางเครื่องชั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,200 23318 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1159 44.01.01.024 โต๊ะวางเครื่องชั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,200 23311 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1160 44.01.01.025 โต๊ะวางเครื่องชั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1161 44.01.01.026 โต๊ะวางเครื่องชั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 23402 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1162 44.01.01.027 โต๊ะวางเครื่องชั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 23416 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1163 44.01.01.028 โต๊ะวางเครื่องชั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 23406 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1164 44.01.01.035 โต๊ะอภิปราย 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,700 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1165 44.01.01.036 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23219 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1166 44.01.01.037 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23412 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1167 44.01.01.038 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23202 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1168 44.01.01.039 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23202 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1169 44.01.01.040 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23317 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1170 44.01.01.041 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23213 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1171 44.01.01.042 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23317 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1172 44.01.01.043 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23204 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1173 44.01.01.044 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23204 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1174 44.01.01.045 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23213 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1175 44.01.01.046 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23204 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1176 44.01.01.047 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1177 44.01.01.048 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23207 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1178 44.01.01.049 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 23207 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1179 44.01.01.050 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1180 44.01.01.051 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1181 44.01.01.052 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1182 44.01.01.053 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1183 44.01.01.054 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1184 44.01.01.055 โต๊ะสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,800 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1185 44.01.01.163 โต๊ะบรรยาย คอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,850 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1186 44.01.01.164 โต๊ะบรรยาย คอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,850 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1187 44.01.02.277 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1188 44.01.02.278 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1189 44.01.02.279 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1190 44.01.02.280 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1191 44.01.02.281 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1192 44.01.02.282 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1193 44.01.02.283 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1194 44.01.02.284 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1195 44.01.02.285 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1196 44.01.02.286 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1197 44.01.02.287 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1198 44.01.02.288 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1199 44.01.02.289 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1200 44.01.02.290 เก้าอี้ปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
750 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ