ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
1001 44.01.01.142 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1002 44.01.01.143 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1003 44.01.01.144 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1004 44.01.01.145 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1005 44.01.01.146 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1006 44.01.01.147 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23105 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1007 44.01.01.148 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1008 44.01.01.149 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23105 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1009 44.01.01.150 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1010 44.01.01.151 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1011 44.01.01.152 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1012 44.01.01.153 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1013 44.01.01.154 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1014 44.01.01.155 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1015 44.01.01.156 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1016 44.01.01.157 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1017 44.01.01.158 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1018 44.01.01.159 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1019 44.01.01.160 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1020 44.01.01.161 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1021 44.01.01.162 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1022 44.01.01.047 โต๊ะปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1023 44.01.01.048 โต๊ะปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1024 44.01.01.049 โต๊ะปฏิบัติการ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1025 44.01.01.050 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1026 44.01.01.051 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1027 44.01.01.052 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1028 44.01.01.053 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1029 44.01.01.054 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1030 44.01.01.055 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1031 44.01.01.056 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1032 44.01.01.057 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1033 44.01.01.058 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23201 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1034 44.01.01.059 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1035 44.01.01.060 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1036 44.01.01.061 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1037 44.01.01.062 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1038 44.01.01.063 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1039 44.01.01.064 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1040 44.01.01.065 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1041 44.01.01.066 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1042 44.01.01.067 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23203 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1043 44.01.01.068 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23218 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1044 44.01.01.069 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1045 44.01.01.070 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1046 44.01.01.071 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1047 44.01.01.072 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1048 44.01.01.073 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1049 44.01.01.074 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
13,000 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1050 44.01.01.075 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23219 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1051 44.01.01.076 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23219 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1052 44.01.01.077 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23219 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1053 44.01.01.078 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23217 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1054 44.01.01.079 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23217 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1055 44.01.01.080 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23217 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1056 44.01.01.081 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23212 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1057 44.01.01.082 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23212 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1058 44.01.01.083 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23212 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1059 44.01.01.084 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23207 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1060 44.01.01.085 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
18,000 23207 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1061 44.01.01.086 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
24,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1062 44.01.01.087 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
24,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1063 44.01.01.088 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
24,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1064 44.01.01.089 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
24,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1065 44.01.01.090 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
24,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1066 44.01.01.091 โต๊ะปฏิบัติการฟิสิกส์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
24,000 23206 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1067 44.01.01.092 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23201 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1068 44.01.01.093 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23203 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1069 44.01.01.094 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1070 44.01.01.095 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1071 44.01.01.096 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1072 44.01.01.097 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1073 44.01.01.098 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1074 44.01.01.099 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1075 44.01.01.100 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23301 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1076 44.01.01.101 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23303 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1077 44.01.01.102 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
43,000 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1078 44.01.01.103 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23318 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1079 44.01.01.104 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23318 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1080 44.01.01.105 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23318 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1081 44.01.01.106 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23316 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1082 44.01.01.107 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23316 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1083 44.01.01.108 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23316 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1084 44.01.01.109 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1085 44.01.01.110 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1086 44.01.01.111 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23304 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1087 44.01.01.112 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23306 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1088 44.01.01.113 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23306 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1089 44.01.01.114 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23306 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1090 44.01.01.115 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23312 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1091 44.01.01.116 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23312 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1092 44.01.01.117 โต๊ะปฏิบัติการเคมี 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
45,000 23312 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1093 44.01.01.118 โต๊ะปฏิบัติการทั่วไป 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
3,000 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1094 44.01.01.119 โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
30,000 23306 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
1095 44.01.01.120 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1096 44.01.01.121 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1097 44.01.01.122 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23401 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1098 44.01.01.123 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1099 44.01.01.124 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1100 44.01.01.125 โต๊ะปฏิบัติการชีววิทยา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
180,000 23403 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ