ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
901 44.01.15.166 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
902 44.01.15.167 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23308 Chem 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
903 44.01.15.168 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23312 Chem 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
904 44.01.15.169 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
905 44.01.15.170 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
906 44.01.15.171 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23318 Chem 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
907 44.01.15.172 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23401 Bio 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
908 44.01.15.173 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23401 Bio 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
909 44.01.15.174 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
910 44.01.15.175 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 SciCenter 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
911 44.01.15.176 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23405 Bio 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ชำรุด
912 44.01.15.177 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23412 Bio 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
913 44.01.15.178 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23416 Bio 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
914 44.01.15.179 พัดลมดูดอากาศ ซันโย รุ่น V20T2 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
900 23418 Env 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
915 44.01.23.001 เครื่องดับเพลิง 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 19100 Food 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
916 44.01.23.002 เครื่องดับเพลิง 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 20100 Food 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
917 44.01.23.003 เครื่องดับเพลิง 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 20200 Food 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
918 44.01.23.004 เครื่องดับเพลิง 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 20300 Food 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
919 44.02.06.003 ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 30 ม.ค. 44 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
30,000 23203 Phy 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
920 44.03.09.015 เครื่องเล่นวีดีโอ วีซีดี (ชุดประกอบ TV) 30 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
7,500 23104 DeanOff. 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
921 44.03.09.016 เครื่องเล่นวีดีโอ วีซีดี (ชุดประกอบ TV) 30 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
7,500 23104 DeanOff. 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
922 44.02.07.009 เครื่องรับโทรทัศน์ 25 "พร้อม VDO-CD+โต๊ะวาง 30 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
20,000 23104 DeanOff. 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
923 44.02.07.010 เครื่องรับโทรทัศน์ 25 "พร้อม VDO-CD+โต๊ะวาง 30 ม.ค. 44 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
20,000 23204 Phy 19 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
924 44.01.01.019 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 09 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,500 Math 19 ปี 8 เดือน 11 วัน จำหน่าย
925 44.01.02.166 เก้าอี้ใช้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 09 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
750 Math 19 ปี 8 เดือน 11 วัน จำหน่าย
926 44.01.05.002 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 09 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,200 03102 Math 19 ปี 8 เดือน 11 วัน ปกติ
927 44.01.05.017 ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 09 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03106 Math 19 ปี 8 เดือน 11 วัน ปกติ
928 44.01.05.064 ตู้เอกสารบานกระจกเลื่อนพร้อมขาตั้ง 4 ฟุต 09 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,900 03106 Math 19 ปี 8 เดือน 11 วัน ปกติ
929 44.02.03.002 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สาย 09 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 03307 Math 19 ปี 8 เดือน 11 วัน ชำรุด
930 44.02.03.003 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สาย 09 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 03307 Math 19 ปี 8 เดือน 11 วัน ชำรุด
931 44.11.16.001 CBL (Calculator based laboratory) 15 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
35,000 Phy 19 ปี 8 เดือน 5 วัน จำหน่าย
932 44.02.03.004 เครื่องช่วยบรรยายแบบไร้สาย SANHA 16 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,000 03201 Health 19 ปี 8 เดือน 4 วัน ชำรุด
933 44.07.01.002 เครื่องกรองน้ำ 16 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,800 19100 Food 19 ปี 8 เดือน 4 วัน ชำรุด
934 44.07.01.003 เครื่องกรองน้ำ 16 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,800 20100 Food 19 ปี 8 เดือน 4 วัน ชำรุด
935 44.07.01.004 เครื่องกรองน้ำ 16 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,800 20100 Food 19 ปี 8 เดือน 4 วัน ชำรุด
936 44.07.01.005 เครื่องกรองน้ำ 16 ก.พ. 44 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,800 20102 Food 19 ปี 8 เดือน 4 วัน ชำรุด
937 44.01.14.174 เครื่องปรับอากาศขนาด 9000 BTU 25 เม.ย. 44 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
33,300 23311 Chem 19 ปี 5 เดือน 25 วัน ปกติ
938 44.01.01.094 โต๊ะทำงานเป็นแบบเคาเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(ไม่ระบุ)
8,500 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
939 44.01.01.056 โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
35,000 23106 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
940 44.01.01.057 โต๊ะประชุมขนาด 8 ที่นั่ง 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
2,330 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน จำหน่าย
941 44.01.01.058 โต๊ะประชุมสัมมนา 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
4,660 23411 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
942 44.01.01.083 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
943 44.01.01.084 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
944 44.01.01.085 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
945 44.01.01.086 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23415 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
946 44.01.01.087 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23503 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
947 44.01.01.088 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23111 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
948 44.01.01.089 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23316 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
949 44.01.01.090 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
950 44.01.01.091 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23404 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
951 44.01.01.092 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23106 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
952 44.01.01.093 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23503 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
953 44.01.01.094 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23205 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
954 44.01.01.095 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23105 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
955 44.01.01.096 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23503 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
956 44.01.01.097 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23500 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
957 44.01.01.098 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23111 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
958 44.01.01.099 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23215 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
959 44.01.01.100 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23404 Bio 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
960 44.01.01.101 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23204 SciCenter 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
961 44.01.01.102 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23503 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
962 44.01.01.103 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23315 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
963 44.01.01.104 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23307 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
964 44.01.01.105 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23104 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
965 44.01.01.106 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23111 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
966 44.01.01.107 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23313 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
967 44.01.01.108 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23502 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
968 44.01.01.109 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
969 44.01.01.110 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
970 44.01.01.111 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23100 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
971 44.01.01.112 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23502 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
972 44.01.01.113 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23101 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
973 44.01.01.114 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
974 44.01.01.115 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
975 44.01.01.116 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
976 44.01.01.117 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
977 44.01.01.118 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
978 44.01.01.119 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23114 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
979 44.01.01.120 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
980 44.01.01.121 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23502 Phy 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
981 44.01.01.122 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
982 44.01.01.123 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
983 44.01.01.124 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
984 44.01.01.125 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
985 44.01.01.126 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
986 44.01.01.127 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
987 44.01.01.128 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
988 44.01.01.129 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 35204 Health 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
989 44.01.01.130 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
990 44.01.01.131 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
991 44.01.01.132 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23100 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
992 44.01.01.133 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
993 44.01.01.134 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
994 44.01.01.135 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23110 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
995 44.01.01.136 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
996 44.01.01.137 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23107 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
997 44.01.01.138 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23317 Chem 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
998 44.01.01.139 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
999 44.01.01.140 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ
1000 44.01.01.141 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เม.ย. 44 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,650 23113 DeanOff. 19 ปี 5 เดือน 20 วัน ปกติ