ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์


รายงานภาระงานของพิศวง   กองกระโทก
3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน (โครงการการอบรมอาชีพเสริมของชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง) ประธานฝ่าย คำสั่งเลขที่ 075/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน (โครงการการอบรมอาชีพเสริมของชุมชนเทศบาลตำบลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำปาง ) ประธานฝ่าย คำสั่งเลขที่ 076/2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก้าวแรก ก้าวไกล ไปกับวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 144/2561
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก้าวแรก ก้าวไกล ไปกับวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 145/2561
5 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการตรวจคัดกรองฟันนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการและเลขานุการ 1 คำสั่งเลขที่ 177/2561
รวม 1.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คำสั่งเลขที่ 121/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สังคีต กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 154/2561
รวม 0.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี กรรมการและเลขานุการ 1 คำสั่งเลขที่ 089/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเป่าแก้ว กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 090/2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 091/2561
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "ชีวะร่วมใจ ทำแนวกันให้ป่าชุมชนบ้านทุ่งช้าง" กรรมการ คำสั่งเลขที่ 126/2561
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการบวชป่า...รักษ์นิเวศอย่างยางยืน" กรรมการ คำสั่งเลขที่ 127/2561
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 139/2561
7 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 159/2561
8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโครงการชีวิตใหม่...สู่รั้วกาสะลอง ปีการศึกษา 2561 กรรมการ คำสั่งเลขที่ 165/2561
9 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กรรมการ คำสั่งเลขที่ 162/2561
10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสาขาวิชาชีววิทยา กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 169/2561
11 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 175/2561
12 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดี ส่งเสริมคนเก่ง ปีการศึกษา 2561 กรรมการ คำสั่งเลขที่ 176/2561
13 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาดูแลพัฒนาการเด็ก กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 178/2561
14 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาดูแลพัฒนาการเด็ก กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 179/2561
15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาด้วยการบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 186/2561
16 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานวิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์ กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 194/2561
17 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนำร่องการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คำสั่งเลขที่ 204/2561
18 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 221/2561
19 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะและเสริมเจคคติวิชาชีพครูสาขาวิชาเคมี กรรมการ คำสั่งเลขที่ 220/2561
20 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ "โครงการนักศึกษาราชภัฏลำปางร่วมบูรณาการงานวันเด็กประจำปี 2562" กรรมการ คำสั่งเลขที่ 131/2561
รวม 1.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดี ส่งเสริมคนเก่ง ปีการศึกษา 2560 กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 140/2560
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 101/2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเป่าแก้ว กรรมการการ/กรรมการและเลขานุการฝ่าย คำสั่งเลขที่ 090/2561
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 140/2561
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 152/2561
6 แต่งตั้งคณะทำงานการติดตาม ประเมินประโยชน์และความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 กรรมการและเลขานุการ คำสั่งเลขที่ 153/2561
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส (รอบที่ 2) บุคลากรสายสนับสนุน แม่บ้าน และคนงาน คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คำสั่งเลขที่ 163/2561
8 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 กรรมการ คำสั่งเลขที่ 207/2561
9 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ "Science คืนถิ่น ครั้งที่ 5" ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ คำสั่งเลขที่ 252/2561
รวม 0.0

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเคมี กรรมการ คำสั่งเลขที่ 141/2561
รวม 0.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 2.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( พิศวง   กองกระโทก )

วันที่............/................................./.................