ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน (คน) เงินเดือนรวม เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนสูงสุด เงินเดือนต่ำสุด
1
คณิตศาสตร์ 12 505,230 42,103 71,970 26,880
2
ชีววิทยา 7 282,320 40,331 45,160 30,590
3
ฟิสิกส์ 6 233,350 38,892 42,500 36,520
4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 261,230 43,538 55,870 37,010
5
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 181,900 36,380 39,520 34,610
6
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 217,890 36,315 42,090 29,430
7
สาธารณสุขชุมชน 5 181,690 36,338 56,530 28,240
8
อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 2 99,360 49,680 51,140 48,220
9
เคมี 6 233,870 38,978 44,190 31,500
10
เคมีประยุกต์ ป.โท 5 228,730 45,746 59,070 35,680
11
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 258,940 43,157 58,060 36,460