ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มทำงาน คำสั่งเลขที่
1
กนกวรรณ     พันยาง
นักวิชาการศึกษา
7 มิ.ย. 2559
1501/2559
2
พิศวง     กองกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 เม.ย. 2560
1110/2560
3
กัมพล     ปาละอุด
นักวิชาการศึกษา
1 เม.ย. 2559
4
อนุชา     ปาลี
นักวิชาการศึกษา
7 พ.ย. 2554
4158/2554
5
ศรีพรรณ     มาปลูก
ผู้บริหาร
7 ต.ค. 2555
4047/2555
6
พุทธรัตน์     เลิศศรี
นักวิชาการศึกษา
7 มิ.ย. 2559
1501/2559
7
กรรณิกา     พิมสิงห์
นักวิชาการศึกษา
7 มิ.ย. 2559
1501/2559
8
ฐิติวรดา     ตันวงค์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
7 พ.ย. 2554
4158/2554
9
กมลชนก     ศรีแปงวงศ์
นักวิชาการศึกษา
7 มิ.ย. 2559
1501/2559
10
ภาคภูมิ     ปั้นนพศรี
นักวิชาการศึกษา
7 มิ.ย. 2559
1501/2559
11
รัชนก     หอมแก่นจันทร์
นักวิชาการศึกษา
10 ก.ค. 2555
2628/2555
12
สถิตาภรณ์     ใจจิตร์
นักวิชาการศึกษา
5 พ.ย. 2556
4442/2556
13
ภูวดล     เชื้อผู้ดี
นักวิชาการศึกษา
30 ก.ย. 2554
3326/2554
14
จันทร์ขาว     สายแปลง
นักวิชาการศึกษา
1 มิ.ย. 2561
1483