ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานตำแหน่งอาจารย์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มทำงาน คำสั่งเลขที่
1
อ.ดร.คมคาย     ไพฑูรย์
อาจารย์
19 มิ.ย. 2549
มร.ลป. ที่ 2028/49 ลว. 10 ส.ค. 49
2
อ.ธัญลักษณ์     งามขำ
อาจารย์
1 มิ.ย. 2547
สัญญาจ้าง ลว. 1 มิ.ย. 47
3
อ.นิภา     จันทร์อ่อน
อาจารย์
20 มิ.ย. 2556
มร.ลป. ที่ 2457/56 ลว. 1 ก.ค. 56
4
อ.พิฐชญาณ์     กิ่งก้ำ
อาจารย์
1 มิ.ย. 2548
สัญญาจ้าง ลว. 1 มิ.ย. 48
5
อ.มนัสชนก     คนเฉลียว
อาจารย์
1 มิ.ย. 2549
มร.ลป. ที่ 2028/49 ลว. 10 ส.ค. 49
6
ผศ.รัชนี     คะระวาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 มิ.ย. 2559
สกอ.ที่ ศธ. 0509(2).1/350 ลว. 30 ม.ค. 60
7
รศ.วันทนา     สุวรรณอัตถ์
รองศาสตราจารย์
17 มี.ค. 2554
มร.ลป. ที่ 4837/54 ลว. 27 ธ.ค. 54
8
รศ.สมเกียรติ     ชัยพรเจริญศรี
รองศาสตราจารย์
1 ต.ค. 2556
มรภ.มหาสารคาม ที่ 3899/59 ลว. 26 ต.ค. 59
9
รศ.สมชัย     โกศล
รองศาสตราจารย์
11 ก.ค. 2561
303/2562
10
อ.ณรงค์     คชภักดี
อาจารย์
2 มิ.ย. 2551
มร.ลป. ที่ 1999/51 ลว. 10 ก.ค. 51
11
อ.ดร.ธีราภรณ์     พรหมอนันต์
อาจารย์
1 มิ.ย. 2553
มร.ลป. ที่ 1646/53 ลว. 10 มิ.ย. 53
12
ผศ.ดร.พันสรวง     อุดมพุทธิเมฆากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 พ.ค. 2560
991/2561
13
ผศ.พูนฉวี     สมบัติศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ก.พ. 2557
มร.ลป. ที่ 0138/58 ลว. 13 ม.ค. 58
14
อ.ดร.เยาวเรศ     ชูศิริ
อาจารย์
2 ส.ค. 2542
รภ.ลำปาง 1155/2542 ลว. 4 ส.ค. 42
15
อ.ดร.วีรนุช     คฤหานนท์
อาจารย์
1 มิ.ย. 2555
มร.ลป. ที่ 2069/55 ลว. 1 มิ.ย. 55
16
อ.ดร.ชัดนารี     มีสุขโข
อาจารย์
13 ธ.ค. 2550
มร.ลป. ที่ 445/51 ลว. 11 ก.พ. 51
17
อ.ดร.นงลักษณ์     สายเทพ
อาจารย์
8 พ.ย. 2553
มร.ลป. ที่ 3643/53 ลว. 9 พ.ย. 53
18
ผศ.ดร.พรอนันต์     บุญก่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 ต.ค. 2559
มร.ลป.ที่ 1411/60 ลว. 2 มิ.ย. 2560
19
ผศ.ศาสตรา     ลาดปะละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 ก.ย. 2561
20
ผศ.ดร.หฤทัย     ไทยสุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
30 เม.ย. 2558
มร.ลป. ที่ 775/2559 ลว. 14 มี.ค. 2559
21
อ.ดลฤดี     สุขใจ
อาจารย์
1 มิ.ย. 2552
มร.ลป. ที่ 1707/52 ลว. 8 มิ.ย. 52
22
ผศ.ปัทมา     อภิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
28 พ.ย. 2560
2158/2561
23
อ.พิบูลย์     หม่องเชย
อาจารย์
1 พ.ย. 2551
มร.ลป. ที่ 3929/51 ลว. 29 ธ.ค. 51
24
อ.พิภพ     นราแก้ว
อาจารย์
6 มิ.ย. 2554
มร.ลป. ที่ 2019/54 ลว. 16 มิ.ย. 54
25
ผศ.ดร.วีระ     พันอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ส.ค. 2561
895/2562
26
อ.จตุทิพย์     ก๋ายะ
อาจารย์
20 มิ.ย. 2556
มร.ลป. ที่ 2457/56 ลว. 1 ก.ค. 56
27
อ.ดวงจันทร์     แก้วกงพาน
อาจารย์
1 มิ.ย. 2555
มร.ลป. ที่ 2070/55 ลว. 1 มิ.ย. 55
28
อ.สมศักดิ์     ก๋าทอง
อาจารย์
6 มิ.ย. 2555
มร.ลป. ที่ 2132/55 ลว. 7 มิ.ย. 55
29
อ.ชัยวุฒิ     โกเมศ
อาจารย์
1 มิ.ย. 2543
มร.ลป. ที่ 1012/43 ลว. 12 มิ.ย. 43
30
อ.พิกุล     แสงงาม
อาจารย์
4 มิ.ย. 2550
มร.ลป. ที่ 2094/50 ลว. 20 ก.ค. 50
31
อ.ดร.วีระศักดิ์     ฟองเงิน
อาจารย์
10 มิ.ย. 2539
เริ่มปฏิบัติงาน 10 มิ.ย. 39
32
ผศ.สมศักดิ์     ศรีสวการย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ก.ย. 2542
สรภ. 683/42 ลว. 16 พ.ย. 42
33
ผศ.สมัย     ศรีสวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ก.ย. 2549
มร.ลป. ที่ 2035/51 ลว. 12 ก.ค. 51
34
อ.สุรพงษ์     เพ็ชร์หาญ
อาจารย์
10 พ.ย. 2553
มร.ลป. ที่ 3753/53 ลว. 16 พ.ย. 53
35
อ.ปกรณ์     สันตกิจ
อาจารย์
24 พ.ค. 2545
สร.ลำปาง 1457/2545 ลว. 5 ส.ค. 45
36
ผศ.ปรีชา     โพธิ์แพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 ก.ย. 2549
มร.ลป. ที่ 777/51 ลว. 14 มี.ค. 51
37
อ.พงษ์พร     พันธ์เพ็ง
อาจารย์
30 ต.ค. 2549
สัญญาจ้าง ลว. 30 ต.ค. 49
38
อ.เยาวลักษณ์     งามแสนโรจน์
อาจารย์
1 มิ.ย. 2550
มร.ลป. ที่ 2094/50 ลว. 20 ก.ค. 50
39
อ.อนุกิจ     เสาร์แก้ว
อาจารย์
1 มิ.ย. 2543
มร.ลป. ที่ 1012/43 ลว. 12 มิ.ย. 43
40
ผศ.ดร.โอฬาร     เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ก.ค. 2561
895/2562
41
อ.เชาว์วุฒิ     สิงห์แก้ว
อาจารย์
1 ธ.ค. 2554
มร.ลป. ที่ 4657/54 ลว. 15 ธ.ค. 54
42
ผศ.ดร.พิมผกา     โพธิลังกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ก.ย. 2556
มร.ลป. ที่ 3439/2557 ลว. 15 ส.ค. 57
43
ผศ.ละมาย     จันทะขาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 มิ.ย. 2561
44
ผศ.ดร.โศภิษฐพร     ศิลปภิรมย์สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ต.ค. 2561
45
อ.อภิศักดิ์     จักรบุตร
อาจารย์
10 พ.ย. 2553
มร.ลป. ที่ 3753/53 ลว. 16 พ.ย. 53
46
รศ.ดร.วิลาศ     พุ่มพิมล
รองศาสตราจารย์
11 พ.ค. 2552
มร.ลป. ที่ 3216/53 ลว. 30 ก.ย. 53
47
อ.ดร.ศิวัช     ตั้งประเสริฐ
อาจารย์
3 ธ.ค. 2555
มร.ลป. ที่ 4938/55 ลว. 11 ธ.ค. 55
48
ผศ.ดร.สำเริง     นราแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 มิ.ย. 2561
895/2562
49
ผศ.ดร.อภิรักษ์     ชัยเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 ก.ย. 2549
มร.ลป. ที่ 032/51 ลว. 15 ม.ค. 51
50
ผศ.ยุพา     อภิโกมลกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ส.ค. 2539
สรภ. ที่ 502/41 ลว. 28 ก.ค. 2541
51
อ.เอกสิทธิ์     ไชยปิน
อาจารย์
1 มิ.ย. 2552
มร.ลป. ที่ 1707/52 ลว. 8 พ.ย. 52
52
อ.ฐิติมา     โรจนไพฑูรย์
อาจารย์
19 มิ.ย. 2527
กฝ.ที่ 652/27 ลว. 18 ก.ค. 27
53
อ.วรภรณ์     วงค์สวัสดิ์
อาจารย์
15 ส.ค. 2537
กฝ.993/37 ลว. 15 ก.ย. 37
54
รศ.สุรกานต์     พยัคฆบุตร
รองศาสตราจารย์
2 ม.ค. 2551
มรอ. ที่ 1094/57 ลว. 25 เม.ย. 57
55
อ.ดร.เอกชัย     ญาณะ
อาจารย์
7 ต.ค. 2558
มร.ลป. ที่ 3686/58 ลว. 7 ต.ค. 58
56
อ.ชนิกา     เสนาวงค์ษา
อาจารย์
17 ส.ค. 2558
มร.ลป. ที่ 3015/58 ลว. 18 ส.ค. 58
57
อ.ชิสาพัชร์     ชูทอง
อาจารย์
1 มิ.ย. 2559
มร.ลป. ที่ 1484/2559 ลว. 6 มิ.ย. 59
58
อ.ฉัตรสุดา     มาทา
อาจารย์
1 มิ.ย. 2559
มร.ลป. ที่ 1484/2559 ลว. 6 มิ.ย. 59
59
ผศ.ดร.ถิรนันท์     สอนแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 มิ.ย. 2558
มร.ลป. ที่ 775/2559 ลว. 14 มี.ค. 2559
60
อ.ดร.ศราวุธ     สุวรรณอัตถ์
อาจารย์
26 ธ.ค. 2559
มร.ลป. ที่ 3749/2559 ลว. 27 ธ.ค. 59
61
อ.ดร.วิภานุช     ใบศล
อาจารย์
1 ต.ค. 2558
มร.ลป. ที่ 3625/58 ลว. 1 ต.ค. 58
62
อ.พิมพ์ผกา     อินทะรส
อาจารย์
17 ส.ค. 2559
มร.ลป. ที่ 3015/58 ลว. 18 ส.ค. 58
63
อ.สุขี     สุขดี
อาจารย์
1 มิ.ย. 2553
มร.ลป. ที่ 1649/2553 ลว. 11 มิ.ย. 53
64
อ.ดร.ณัฐกฤษณ์     ธรรมกวินวงศ์
อาจารย์
30 ม.ค. 2560
มร.ลป. ที่ 108/2560 ลว. 16 ม.ค. 60
65
อ.ดร.ไพบูลย์     หมุ่ยมาศ
อาจารย์
1 มิ.ย. 2559
มร.ลป. ที่ 1484/2559 ลว. 6 มิ.ย. 59
66
อ.ดร.อังคณา     เชื้อเจ็ดตน
อาจารย์
26 ต.ค. 2553
มร.ลป. ที่ 3579/53 ลว. 4 พ.ย. 53