ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่แต่งตั้ง คำสั่งเลขที่
1
ผศ.ละมาย    จันทะขาว
13 มิ.ย. 2561
2
ผศ.ดร.พิมผกา    โพธิลังกา
9 ก.ย. 2556
มร.ลป. ที่ 3439/2557 ลว. 15 ส.ค. 57
3
ผศ.รัชนี    คะระวาด
16 มิ.ย. 2559
สกอ.ที่ ศธ. 0509(2).1/350 ลว. 30 ม.ค. 60
4
ผศ.ดร.พันสรวง    อุดมพุทธิเมฆากุล
15 พ.ค. 2560
991/2561
5
ผศ.ดร.วีระ    พันอินทร์
10 ส.ค. 2561
895/2562
6
ผศ.ดร.โอฬาร    เชี่ยวชาญ
19 ก.ค. 2561
895/2562
7
ผศ.ดร.สำเริง    นราแก้ว
13 มิ.ย. 2561
895/2562
8
ผศ.ปัทมา    อภิชัย
28 พ.ย. 2560
2158/2561
9
ผศ.ศาสตรา    ลาดปะละ
20 ก.ย. 2561
10
ผศ.ดร.โศภิษฐพร    ศิลปภิรมย์สุข
18 ต.ค. 2561
11
ผศ.พูนฉวี    สมบัติศิริ
19 ก.พ. 2557
มร.ลป. ที่ 0138/58 ลว. 13 ม.ค. 58
12
ผศ.ดร.หฤทัย    ไทยสุชาติ
30 เม.ย. 2558
มร.ลป. ที่ 775/2559 ลว. 14 มี.ค. 2559
13
ผศ.ดร.พรอนันต์    บุญก่อน
12 ต.ค. 2559
มร.ลป.ที่ 1411/60 ลว. 2 มิ.ย. 2560
14
ผศ.สมศักดิ์    ศรีสวการย์
10 ก.ย. 2542
สรภ. 683/42 ลว. 16 พ.ย. 42
15
ผศ.สมัย    ศรีสวย
6 ก.ย. 2549
มร.ลป. ที่ 2035/51 ลว. 12 ก.ค. 51
16
ผศ.ปรีชา    โพธิ์แพง
29 ก.ย. 2549
มร.ลป. ที่ 777/51 ลว. 14 มี.ค. 51
17
ผศ.ดร.อภิรักษ์    ชัยเสนา
29 ก.ย. 2549
มร.ลป. ที่ 032/51 ลว. 15 ม.ค. 51
18
ผศ.ยุพา    อภิโกมลกร
5 ส.ค. 2539
สรภ. ที่ 502/41 ลว. 28 ก.ค. 2541
19
ผศ.ดร.ถิรนันท์    สอนแก้ว
24 มิ.ย. 2558
มร.ลป. ที่ 775/2559 ลว. 14 มี.ค. 2559
20
รศ.สมชัย    โกศล
11 ก.ค. 2561
303/2562
21
รศ.ดร.วิลาศ    พุ่มพิมล
11 พ.ค. 2552
มร.ลป. ที่ 3216/53 ลว. 30 ก.ย. 53
22
รศ.สมเกียรติ    ชัยพรเจริญศรี
1 ต.ค. 2556
มรภ.มหาสารคาม ที่ 3899/59 ลว. 26 ต.ค. 59
23
รศ.สุรกานต์    พยัคฆบุตร
2 ม.ค. 2551
มรอ. ที่ 1094/57 ลว. 25 เม.ย. 57
24
รศ.วันทนา    สุวรรณอัตถ์
17 มี.ค. 2554
มร.ลป. ที่ 4837/54 ลว. 27 ธ.ค. 54