รายงานภาระงานของอ.ฐิติมา   โรจนไพฑูรย์
6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2560 และประจำปีงบประมาณ 2561 กรรมการตรวจรับวัสดุ/ตรวจรับการจ้าง 1 คำสั่งเลขที่ 2301/2560
2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กรรมการและเลขานุการ 2 คำสั่งเลขที่ 185/2560
รวม 3.0

รวมภาระงานทั้งหมด 3.0 ....... ผ่าน      ....... ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.ฐิติมา   โรจนไพฑูรย์ )

วันที่............/................................./.................