ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของผศ.ดร.ถิรนันท์   สอนแก้ว
3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งกรรมการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏ ๖๑
ดำเนินการ : 16 ส.ค. 2561 - 18 ส.ค. 2561
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 2013/2561
รวม 2.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 121/2561
รวม 1.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา โดยเชิญบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาฟิสิกส์
ดำเนินการ : 26 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คำสั่งเลขที่ 191/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการของสาขาวิชาฟิสิกส์
ดำเนินการ : 29 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 203/2561
รวม 5.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ดำเนินการ : 27 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 1 คำสั่งเลขที่ 101/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 28 เม.ย. 2561 - 28 เม.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 1 คำสั่งเลขที่ 102/2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยทางฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2/2560 (นางสาวกรรณิการ์ สัตย์มาก และนายณัฐภูมิ ต๊ะปิง)
ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 109/2561
4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยทางฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2/2560 (นางสาวกฤษดาพร จ๊ะถา และนางสาวศิรินทิพย์ ทองขาว)
ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 1 คำสั่งเลขที่ 108/2561
5 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ดำเนินการ : 24 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 207/2561
6 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลภาระงานของบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561
ดำเนินการ : 3 ก.ย. 2561 - 3 ก.ย. 2561
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 217/2561
รวม 4.5

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 31 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 211/2561
รวม 1.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 13.5  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( ผศ.ดร.ถิรนันท์   สอนแก้ว )

วันที่............/................................./.................