ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.วรภรณ์   วงค์สวัสดิ์
3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากบ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
ดำเนินการ : 23 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 758/2563
รวม 1.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 กรรมการดำเนินกิจกรรม งานประเพณียี่เป๋ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่10
ดำเนินการ : 20 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 3496/2562
รวม 1.0

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 ภายใน 884 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2562 - 30 ต.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 884/2562
รวม 1.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 3.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.วรภรณ์   วงค์สวัสดิ์ )

วันที่............/................................./.................