ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.วรภรณ์   วงค์สวัสดิ์
3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
ดำเนินการ : 24 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 146/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง กิจกรรมที่3 โรงเรียนนาครัวปัจฉิม ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 151/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ดำเนินการ : 8 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 185/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ดำเนินการ : 31 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 187/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนเถินวิทยา
ดำเนินการ : 27 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 189/2562
6 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโคตรการพัฒนาอาชีพส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกิจผ่านสุข 3 วัย ของหมู่บ้านปันสุข ด้านกิจกรรมการสร้างงานและการส่งเสริมอาชีพ
ดำเนินการ : 22 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 2 คำสั่งเลขที่ 202/2562
รวม 11.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 11.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.วรภรณ์   วงค์สวัสดิ์ )

วันที่............/................................./.................