ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของผศ.ดร.โอฬาร   เชี่ยวชาญ
1.4 ปัญหาพิเศษ/โครงการเอกเทศ/งานวิจัย นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เกมส์จับคู่ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสาวนิษฐเนตร์ ปินทะปง)
ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 154/2562
รวม 0.5

1.5 อาจารย์นิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์นิเทศ (นายจิรพันธ์ ฝั้นชุมภู)
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 170(2)/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์นิเทศ (นางสาวชุมพูนุช ทำนา)
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 170(1)/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์นิเทศ (นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์)
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 170(3)/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์นิเทศ (นายพลวัต อุตพรม)
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 170(7)/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์นิเทศ (นายพุฒิพร คำวงษา)
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 170(5)/2562
รวม 2.5

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 2 คำสั่งเลขที่ 230/2562
รวม 2.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการประสานงาน
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0 คำสั่งเลขที่ 170(9)/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ ระบบหนังสือเวียน สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย (นายวรวุฒิ ธิช่างทอง)
ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 160/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เกมส์เสริมทักษะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (นางสาวคณิตรา แปงกันยา)
ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 153/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ การพัฒนาเกมส์ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ (นายเอกสิทธิ์ สุปิน)
ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 156/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เกมส์ลากและวางตัวอักษรคำศัพท์(นางสาวอัจฉรียา ตาปัน)
ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 155/2562
6 เวรยามเดือนกรกฎาคม
ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 1879/2562
7 กรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์
ดำเนินการ : 1 ส.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
ประธานฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 1903/2562
8 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นเว้นรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ : 9 ก.ค. 2562 - 9 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 215/2562
9 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประสานงาน (นายณัฐกานต์ แซ่โหง่ว)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 217(1)/2562
10 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประเมิน (นายณัฐกานต์ แซ่โหง่ว)
ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 217(2)/2562
11 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประเมิน (นายพุฒิพร คำวงษา)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 218(1)/2562
12 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประสานงาน (นายพุฒิพร คำวงษา)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 218(2)/2562
13 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประสานงาน (นายจิรพนธ์ ฝันชมภู)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 219(1)/2562
14 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประเมิน (นายจิรพนธ์ ฝันชมภู)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 219(2)/2562
15 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - กรรมการประสานงาน (นายนครินทร์ สร้อยสังวาลย์)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 216(1)/2562
16 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - กรรมการประเมิน (นายนครินทร์ สร้อยสังวาลย์)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 216(2)/2562
17 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวข้อโครงการ รายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 252/2562
18 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวข้อโครงการ รายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 251/2562
19 อบรม edpex
ดำเนินการ : 16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 107(6)/2562
20 คณะกรรมการประเมินหัวข้อโครงการ รายวิชาค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 25 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 286/2562
21 แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐกานต์ แซ่โหวง )
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 288/2562
22 ๓. แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวภัณฑิลา แคทอง)
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 291/2562
23 ๔. แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายพุฒิพร คำวงษา)
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 289/2562
24 แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายนครินทร์ สร้อยสังวาล)
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 287/2562
25 ๑. แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายจิรพนธ์ ฝั้นชมพู)
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 290/2562
รวม 12.5

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปี 2562
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คำสั่งเลขที่ 2722/2561
2 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดำเนินการ : 7 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 3196/2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่
ดำเนินการ : 22 ต.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 3322/2561
รวม 3.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2565
กรรมการ 7 คำสั่งเลขที่ 2795/2559
2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการ 7 คำสั่งเลขที่ 2671/2561
รวม 14.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 34.5  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( ผศ.ดร.โอฬาร   เชี่ยวชาญ )

วันที่............/................................./.................