ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.อนุกิจ   เสาร์แก้ว
1.5 อาจารย์นิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดำเนินการ : 18 ต.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 7 คน 3.5 คำสั่งเลขที่ 3170/2562
รวม 3.5

3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากบ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
ดำเนินการ : 23 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 758/2563
รวม 1.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 319-2562 โครงการปาเวณีเดือนยี่เป็ง
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 319/2562
รวม 1.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 293-2562 กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 293/2562
2 เวรยาม
ดำเนินการ : 1 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจเวร 0.5 คำสั่งเลขที่ 3247/2562
3 320-2562 โครงการสำรวจและติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านผาแดง อำเภองาว
ดำเนินการ : 12 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 320/2562
4 3801-2562 กรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกัญชา
ดำเนินการ : 23 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 3801/2562
5 เวรยาม
ดำเนินการ : 1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
ผู้ตรวจเวร 0.5 คำสั่งเลขที่ 521/2563
6 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาค้นคว้าอิสระด้านคอมพิวเตอร์(ปรางค์วลัย)
ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2563 - 12 มี.ค. 2563
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 085/2563
7 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาค้นคว้าอิสระด้านคอมพิวเตอร์(ภูเบศร์)
ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2563 - 12 มี.ค. 2563
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 1 คำสั่งเลขที่ 084/2563
8 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาค้นคว้าอิสระด้านคอมพิวเตอร์(ปรัชญา)
ดำเนินการ : 12 มี.ค. 2563 - 12 มี.ค. 2563
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 086/2563
รวม 4.5

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการ 7 คำสั่งเลขที่ 2671/2561
รวม 7.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 17.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.อนุกิจ   เสาร์แก้ว )

วันที่............/................................./.................